• Les afectacions de la crisi a nivell laboral i de tresoreria són molt significatives entre la major part de les empreses turístiques. Per fer-hi front, el sector reclama ajuts a fons perdut, la condonació d’impostos i de quotes de la Seguretat Social.
 • Una gran part de les empreses intentarà reobrir després de la crisi, procurant mantenint tots els treballadors.
 • La tasca de les associacions i dels gremis és vista pels empresaris com a clau per poder vehicular les seves reclamacions i per poder tirar endavant les seves propostes de futur.

Per tal de conèixer l’impacte de la crisi del COVID-19 al sector turístic de la Garrotxa, al llarg dels primers dies del mes d’abril, Turisme Garrotxa ha enviat una enquesta als seus 280 socis, entre els quals hi ha bars, restaurants, allotjaments, empreses d’activitats i agències de viatges, aconseguint un 42% de participació.

Dels resultats, se’n desprèn que la meitat de les respostes provenen de microempreses constituïdes com a autònoms, amb entre 1 i 5 treballadors, i que la majoria són de constitució relativament recent.

En motiu de la crisi sanitària, la pràctica totalitat de les empreses han hagut d’aplicar algun tipus de mesura a nivell laboral. Gairebé un 64% han aplicat algun tipus de mesura als seus treballadors (ERTO, tancament…) degut a la disminució o la cancel·lació de vendes i/o reserves pel tancament obligatori al qual han estat sotmeses la majoria d’aquestes empreses, i un 77% ha hagut de reduir la plantilla, cosa que s’ha fet majoritàriament a través d’ERTOS per força major (57%), que han afectat a una mitjana del 80% de la plantilla.

En l’apartat de tresoreria, segons les respostes de les empreses, a principis del mes d’abril, a un 63,6% tenien romanent per a un mes de paralització de l’activitat (és a dir, fins a principis de maig), i només un 40,9% en tenia per dos mesos (fins a principis de juny). De l’enquesta també se’n desprèn que les despeses que tensionen més la tresoreria de les empreses són les que tenen a veure amb els subministraments, els lloguers i hipoteques, el rebut de les escombraries, l’Impost de Béns Immobles, i els proveïdors.

També en l’apartat d’afectacions econòmiques, la major part d’empreses ha tingut pèrdues de matèria primera per valor de menys de 3.000€ en el moment del tancament, si bé hi ha un petit percentatge d’empreses que ha registrat grans pèrdues, en alguns casos de més de 10.000€. La major part d’empreses va tancar amb entre 10.000€ i 20.000€ (tancament des del 14 de març fins al 14 de maig -previsió de 2 mesos- pel que fa a la facturació).

També és significatiu destacar que, en relació a les assegurances, la immensa majoria dels empresaris indica que aquestes no han cobert part de les indemnitzacions.

Pel que fa a les mesures de les administracions, la major part de les empreses reclamen que s’obrin ajuts a fons perdut, que se’ls eximeixi del pagament de les quotes de la Seguretat Social, i sobretot que s’anul·li el pagament d’impostos, tant els estatals (IVA, IRPF, Impost de Societats), com els municipals (deixalles, aigua, terrasses…).

A nivell qualitatiu, el sector turístic fa una valoració intermèdia-baixa de les mesures preses per les administracions locals i pel Govern de la Generalitat, i una valoració molt dolenta de les preses pel Govern estatal. En concret, les queixes del sector es centren en:

 • Manca d’ajudes econòmiques eficaces, satisfactòries i clares.
 • Les mesures proposades arriben tard, que són confuses i insuficients per aconseguir liquiditat immediata.
 • Les empreses que fa menys d’un any que estan donades d’alta no hi tenen accés.
 • Els avals deixen les empreses a mans dels bancs.
 • Entre l’anunci de les mesures i l’obertura del tràmit passen massa dies.
 • Manca de credibilitat de les mesures de l’Estat, atès que ha cobrat igualment la quota d’autònoms.

Pel que fa al futur, la immensa majoria dels enquestats han respost que intentaran que el seu negoci sigui viable després de la crisi i que també intentaran que sigui viable mantenir tots els treballadors després de l’ERTO, tot i que no hi ha un consens generalitzat sobre si caldrà replantejar-se cada negoci o no.

L’enquesta també incloïa un apartat en el qual els empresaris podien respondre quines mesures es podrien emprendre a nivell comarcal per tal de reactivar l’economia i quins serveis de Turisme Garrotxa i els gremis farien falta a partir d’ara. En aquest apartat, el sector considera que  a partir d’ara cal generar idees de futur en un àmbit de treball pluridisciplinar, amb accions com:

 • Treballar amb les administracions públiques per traslladar-los les seves reclamacions.
 • Impulsar una campanya de comunicació per captar el turisme de proximitat, el comerç local i generar confiança.
 • Normalitzar el flux de clients el més aviat possible.
 • Donar més suport a les empreses a nivell d’assessorament econòmic, d’idees i de creativitat.
 • Mantenir el sector turístic informat de totes les novetats relacionades amb ajudes, recomanacions, i consells relacionats amb aquesta crisi.
 • Dinamitzar l’economia a través de l’organització d’esdeveniments.

Finalment, la tasca de les associacions i gremis, que han estat al costat dels seus associats des que va esclatar la crisi, generalment ha rebut valoracions positives o molt positives, i la seva tasca serà clau, a partir d’ara, per vehicular les propostes i reclamacions expressades pels empresaris a l’enquesta.