Servei de gestió Econòmica

El servei de Gestió Econòmica té la funció de gestionar els recursos econòmics del Consell, tant el control dels ingressos com la intervenció i pagament de les despeses, entre d’altres els que es detallen a continuació:

Intervenció:

 • Registrar, tramitar i comptabilitzar les factures i, una vegada aprovades, n’efectua el pagament.
 • Comptabilitzar les despeses i ingressos pressupostaris i també els apunts extrapressupostaris.
 • Gestionar la comptabilitat financera i l’execució del pressupost.
 • Rendir comptes als òrgans de control extern, com és la Sindicatura de comptes.
 • Remetre de dades al MINHAFP i al departament de Governació de la Generalitat.

En matèria de control intern, la intervenció té atribuïdes les funcions de control i fiscalització de la gestió economicofinancera i pressupostària del Consell Comarcal, mitjançant l’exercici de la funció interventora i el control financer.

Tresoreria:

 • Custodiar tots els fons del Consell Comarcal a través de dipòsits bancaris.
 • Realitzar tots els pagaments i cobraments segons el pla de disposició de fons.
 • Gestionar les operacions de crèdit i les operacions de tresoreria.

A més a més, s’encarrega de:

 • Confeccionar i tramitar el pressupost.
 • Elaborar liquidació del pressupost.
 • Elaborar els expedients de modificació de crèdit.
 • Formar el Compte General del Consell Comarcal.
Servei d'assessorament comptable

Des del servei de Gestió comptable també es dona assistència comptable als municipis de Beuda, Sant Ferriol, Sant Jaume de Llierca, Santa Pau, Tortellà, Castellfollit i la Vall de Bianya, regulada en un conveni de col·laboració per a l’encàrrec de gestió de les tasques d’assistència comptable i pressupostària especialitzada.