Òrgans de govern

Òrgans col·legiats

El Ple

El Ple és el màxim òrgan de manifestació de la voluntat del Consell Comarcal. Està integrat per tots els consellers i conselleres i el presideix el president o vicepresident que legalment el substitueixi. A l’art. 10 del ROC es detallen totes les atribucions del Ple, entre les quals la d’elegir el president del Consell Comarcal. Els plens del Consell Comarcal poden ser ordinaris, extraordinaris i urgents. Les sessions ordinàries del Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa tenen una periodicitat de dos mesos i són públiques.

Competències del Ple

Correspon al Ple:

 • Elegir el president del Consell Comarcal.
 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Exercir la iniciativa de modificació dels límits comarcals, l’alteració del nom de la comarca i la modificació de la capitalitat.
 • L’adopció o modificació de la bandera, ensenya o escut de la comarca.
 • L’adopció d’acords inicials de creació i modificació de comarques.
 • Establir l’organització del Consell Comarcal i aprovar el Reglament orgànic.
 • La creació i la regulació dels òrgans complementaris i dels organismes públics de gestió de serveis.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i dels expedients per a l’exercici d’activitats econòmiques.
 • Determinar la imposició i ordenació dels recursos propis de caràcter tributari i les aportacions dels municipis de la comarca, d’acord amb el que estableixen el articles 39 i 41 del TRLOCC.
 • Delegar competències en els municipis, i  transferir funcions o activitats a altres administracions públiques, així com  acceptar els encàrrecs de gestió i  l’exercici de les competències que li deleguin l’ Administració de la Generalitat, la Diputació Provincial, els municipis, les mancomunitats i les comunitats de municipis, i les organitzacions associatives d’ens locals, llevat que aquestes siguin imposades obligatòriament per llei.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • Alienar el patrimoni.
 • La concertació d’operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
 • La contractació d’obres, subministraments, assistències tècniques o serveis i la gestió de serveis públics, d’acord amb el que estableixen les bases d’execució del pressupost, sempre  que la quantia excedeixi del 5% dels recursos ordinaris del pressupost de la comarca, i del 50% del límit general aplicable als contractes susceptibles d’utilitzar el procediment negociat per raó de la quantia d’acord amb les disposicions establertes en els articles 141, paràgraf g), 182 paràgraf i) i k), i 210 paràgraf h) del  RD legislatiu 2/2000 de 16 de juny; i també els contractes plurianuals
 • La cessió o concessió de béns i  la gestió de serveis públics, en els supòsits que la seva quantia excedeixi del 5% dels recursos ordinaris del pressupost de la comarca.
 • Aprovar i modificar els pressupostos i aprovar els comptes. Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions en els supòsits previstos en les bases d’execució del pressupost.
 • Aprovar les ordenances governatives, les ordenances fiscals i els reglaments comarcals.
 • Aprovar els plans comarcals.
 • Exercir la potestat expropiatòria.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, la fixació de la quantitat de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això d’acord amb les normes reguladores de la funció pública local, i també separar del servei els funcionaris de la corporació, llevat del que estableix l’article 99.3 de la Llei de bases de règim local, i ratificar l’acomiadament del personal laboral.
 • Aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball,
 • Plantejar conflictes de competències a altres entitats locals i a altres administracions públiques.
 • Exercir accions administratives i judicials, i la declaració de lesivitat dels actes administratius.
 • L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris  del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.000.000 euros
 • L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
 • Exercir les altres atribucions que expressament fixen les lleis i aquelles que la legislació assigna a la comarca i no atribueixi a altres òrgans comarcals. D’aquestes atribucions, el Ple podrà delegar  el gerent per a les que tinguin un caràcter merament executiu.

També correspon al Ple:

 • Votar la moció de censura al president.
 • Resoldre sobre la qüestió de confiança plantejada pel president, que es regirà pel disposat en la legislació electoral general.
 • Nomenar i separar el gerent.
 • Determinar el nombre de comissions informatives i la seva composició.
 • Aprovar el programa d’actuació comarcal i adoptar els acords relatius a la creació i l’establiment dels serveis comarcals.
 • Acordar la constitució de consorcis per gestionar serveis mancomunats o l’establiment de convenis intercomarcals entre diversos municipis pertanyents a comarques diferents.
 • La coordinació dels serveis municipals, per raons d’interès comarcal.
 • Aprovar convenis amb els municipis, la Diputació, la Generalitat de Catalunya i altres ens institucionals, per a la prestació de serveis i l’exercici de competències.
 • Exercir la iniciativa per a l’elaboració de plans territorials parcials.
 • Participar en la formulació dels altres plans que elabora i aprova la Generalitat i desplegar-ne les determinacions.
 • Exercir la iniciativa legislativa davant del Parlament de Catalunya mitjançant la presentació d’una proposició de llei.
 • Delegar  el president, el gerent o el Consell de Presidència per a qualsevol de les atribucions que té assignades, entre elles les facultats sobre l’autorització de despeses i el reconeixement d’obligacions, excepte les especificades com a indelegables per la normativa vigent.

La funcions que siguin delegades  al gerent no podran afectar  les atribucions del president i del Ple, previstes  en els articles 13 i 14 del TRLOCC.

L’acord de la delegació inclourà l’àmbit dels assumptes als quals es refereix, les facultats que es deleguin i també les condicions específiques d’exercici d’aquestes.

Composició

Actualment, el Consell Comarcal de la Garrotxa està format per 25 consellers. L’any 2007, i de resultes de l’augment de la població de la Garrotxa, el Consell Comarcal va ampliar el nombre de representants: els 19 consellers inicials van passar als 25 actuals.

Composició dels grups comarcals – Mandat 2023-2027

Junts per Catalunya – Compromís Municipal (JUNTS-CM)

 • Santi Reixach Garriga
 • Gemma Canalias Rafel
 • Jordi Cargol Cros
 • Maria Vidal Jodar
 • Albert Fàbrega Sánchez
 • Xavier Casadevall Ballada
 • German Mas Hormigo
 • Albert Danés Casalprim
 • Jordi Güell Güell
 • Anna Vegas Serarols
 • Jordi Vilalta Raspau
 • Maria del Mont Fort Fort

Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM)

 • Lluís Amat Batalla
 • Cristina Capó Piris
 • Josep Quintana Caralt
 • Josep Reig Canals
 • Rosa Maria González Arnau
 • Roser Montañà Trilla
 • Joan Timonet Vila
 • Laila El Gamouchi Darras

Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progés (PSC-CP)

 • Josep Guix i Feixas
 • Marina Alegre i Martínez

Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa Municipalista (CUP-AM)

 • Bruna Cañada Roca
 • Violeta Albero Tapias

Estimem les Planes (ELPH)

 • Marc Puig Bosch
Organització del Govern

Organització de les diferents àrees de govern, les quals seran anomenades conselleries comarcals i que seran dirigides pels consellers/es delegats/des o consellers/es que tot seguit es nomenen:

 • President: Santi Reixach Garriga
 • Vicepresidenta primera i consellera comarcal delegada de Turisme i Empresa: Gemma Canalias Rafel
 • Vicepresident segon i conseller comarcal delegat de Recursos Humans, de Serveis interns i d’Assistència als Municipis: Josep Reig Canals.
 • Vicepresident tercer i conseller comarcal delegat de Medi Ambient i Emergències: Jordi Cargol Cros.
 • Vicepresidenta quarta i consellera comarcal delegada de Serveis Socials: Maria Vidal Jodar.
 • Consellera comarcal delegada d’Igualtat i Feminismes: Laila El Gamouchi Darras.
 • Consellera comarcal delegada d’Educació: Rosa Maria González Arnau.
 • Conseller comarcal delegat de Joventut i Esports: Albert Danés Casalprim.
 • Conseller comarcal delegat de Consum: Albert Fàbrega Sánchez.
 • Conseller comarcal delegat de Mobilitat: Jordi Güell Güell.
 • Conseller comarcal delegat Cultura i de Polítiques Actives d’Ocupació: Marc Puig Bosch.
Calendari

El Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa es reunirà habitualmet en sessió plenària ordinària el segon dimecres dels mesos de gener, març, maig, juliol, octubre i desembre, a les 19.00 hores.

El caràcter ordinari de la sessió només variarà si per causes excepcionals degudament justificades, motiven canviar l’hora, el dia o la setmana en que s’hagi de celebrar. El president, d’acord amb la Junta de Portaveus, podrà canviar l’horari.

Convocatòries

Coneix quan se celebra la propera sessió plenària. Aquí t’indiquem la data, el lloc, l’hora i els punts que s’han inclòs a l’ordre del dia.

Actes

La majoria de les decisions més rellevants que es porten a terme en un ens es prenen a les sessions plenàries, ja que el Ple és l’òrgan de màxima representació política de la ciutadania.

En aquest enllaç podràs consultar ha totes les actes que deixen constància de la presa de decisions que tenen lloc en el marc d’aquestes reunions.

Mocions i propostes dels grups comarcals

En aquest enllaç podreu consultar quines són les mocions i propostes presentades pels grups comarcals del Consell Comarcal de La Garrotxa.

Resum del desenvolupament del ple

Consell de Presidència

El Consell de Presidència té com a funcions assistir el president, assessorar-lo, donar-li suport , coordinar les actuacions de les diferents comissions, i exercir les funcions i aprovar els acords que li siguin delegats pel Ple o la Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa, d’acord amb els articles 11.l) del present Reglament orgànic i els articles 52.4 i 53.3 del Text refòs de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).

El president, juntament amb vuit consellers comarcals delegats amb responsabilitats sobre una àrea de govern, i les vicepresidències, formen el Consell de Presidència.

Competències del Consell de Presidència

Correspon al Consell de Presidència:

a) Despeses derivades d’expedients de contractació administrativa o reconeixement i autorització de despesa:

 • Despesa ordinària: autoritzar i disposar totes les despeses ordinàries i reconèixer obligacions superiors a 3.000 euros, sempre que la seva quantia no excedeixi l’import dels crèdits autoritzats en el pressupost i excepte aquelles que hagin estat aprovades per la Presidència i el Ple dins l’àmbit de les seves competències.
 • Aprovació i adjudicació dels contractes administratius qualificats de menors per la llei de contractes del sector públic.
 • Autorització, Disposició i dins els límits següents depenent la classe de contracte:
  • Contractes d’obres: de 3.000€ a  200.000€ (IVA inclòs)
  • Contractes de subministres: de 3.000€ a 100.000€ (IVA inclòs)
  • Contractes de serveis: de 3.000€ a 100.000€ (IVA inclòs), i la seva durada no sigui superior a   quatre anys.
  • Contractes de gestió de serveis públics: fins a 50.000 € (IVA inclòs), i la seva durada no sigui superior a quatre anys.
 • Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de totes les despeses de personal a excepció de les nòmines mensuals.

b) L’aprovació de projectes d’obra, i de serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.

c) Adquirir i alienar patrimoni, i fer operacions de crèdit la quantia de les quals no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost comarcal.

d) Aprovar els convenis de col·laboració o de finançament econòmic a subscriure amb altres ens i institucions públiques i privades, excepte aquells que facin referència a la prestació de serveis i l’exercici de competències, que hagin de ser subscrits amb un municipi, amb la Diputació, o amb altres ens públics, els quals hauran de ser aprovats pel Ple de la Corporació.

e) Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de la Corporació. En el supòsit de declarar la lesivitat d’un acte emanat del Ple de la Corporació, s’haurà de convalidar els acords en la primera sessió plenària.

f) Aprovar certificacions d’obres.

g) Aprovar i resoldre els expedients d’aplicació de penalitats contractuals derivades d’incompliments contractuals de contractistes i concessionaris de serveis.

h)  Sol·licitar i acceptar subvencions.

i) Atorgar subvencions, d’acord amb les bases aprovades pel Ple de la Corporació.

j)  Totes les atribucions en matèria de personal no incloses en l’article 52.2.j) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya o que altres disposicions en matèria de Funció Pública Local no atribueixin expressament al Ple de la corporació i no hagin estat delegades al president de la Corporació; especialment l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla de personal aprovada pel Ple, aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, i aprovar la compatibilitat del personal al servei de la corporació.

Composició

 (El Consell de Presidència està presidit per la presidència i la viceprèsidència del Consell i integrat per un màxim de vuit consellers comarcal.

Composició del grup comarcal – Mandat 2023-2027

 • Sr. Santi Reixach i Garriga (president)
 • Sra. Gemma Canalias i Rafel (vicepresidenta)
 • Sr. Josep Reig Canals (vicepresident)
 • Sr. Jordi Cargol Cros (vicepresident)
 • Sra. Maria Vidal Jodar (vicepresidenta)
 • Sra. Laila El Gamouchi
 • Sr. Xavier Casadevall Ballada
 • Sr. Jordi Güell i Güell
 • Sr. German Mas Hormigo
 • Sr. Albert Fàbrega i Sánchez
 • Sr. Albert Danés Casalprim
 • Sr. Marc Puig Bosch
 • Sra. Rosa Maria González
Calendari

El Consell de Presidència es durà a terme, com a màxim, dos dimecres al mes, el primer i/o el tercer a les 13.00 h.

Actes

En aquest enllaç podràs consultar ha totes les actes del Consell de Presidència que té com a funcions assistir el president que en la presa de decisions que de l’ens.

Junta de Portaveus

Convocada pel president del Consell Comarcal, està formada pel portaveu nomenat per cada grup polític que forma part de la institució. És un òrgan no resolutori ni executiu i es reuneix amb anterioritat a la convocatòria de la sessió plenària.

La funció de la Junta de Portaveus és assessorar la presidència en aquelles matèries en què sigui requerida la Junta.

Competències

La Junta de Portaveus té les competències següents:

a) L’assessorament al President en qüestions relatives a la formació de l’ordre del dia de les sessions Plenàries de caràcter ordinari i extraordinari, i, respecte de les de caràcter urgent, quan les circumstàncies que provoquin la seva urgència així ho permetin, així com en les qüestions relatives al desenvolupament d’aquestes sessions.

b) El coneixement previ dels assumptes d’especial transcendència per a la Corporació.

c) L’estudi, informe o consulta dels assumptes que el President decideixi sotmetre a la seva consideració.

d) Assumir transitòriament les atribucions de les comissions informatives fins a la seva creació.

e) Emetre comunicats conjunts.

Composició

Els portaveus de cadascun d’aquests grups, que formen la Junta de Portaveus, son

JUNTS PER CATALUNYA (JUNTS)
Portaveu: Sr. Jordi Güell Güell
Portaveu adjunta: Sra. Maria Vidal Jodar

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL (ERC – AM)
Portaveu: Sr. Josep Quintana Caralt
Portaveu adjunta: Sra. Laila El Gamouchi Darras

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP)
Portaveu: Sr. Josep Guix Feixas
Portaveu adjunta: Sra. Marina Alegre Martínez

ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (AMUNT)
Portaveu: Sra. Violeta Albero Tapias
Portaveu adjunta: Sra. Bruna Cañada Roca

ESTIMEM LES PLANES (ELPH)
Portaveu: Marc Puig Bosch

Calendari

La Junta de Portaveus es reunirà el mateix dijous en que es porti a terme la Comissió Informativa, a les 18.00 h, excepte que per causes excepcionals degudament motivades justifiqui la reunió en un altre dia.

Comissions Informatives

Són òrgans delegats del Ple per a la informació prèvia i la preparació de les matèries que hagin de ser discutides i aprovades pel Ple, i l’emissió d’informes que li siguin demanats pel Ple o pel president.

Competències

La comissió informativa general del Ple té com a competència l’estudi i al dictamen previ dels assumptes que s’han de sotmetre a la decisió del Ple.

Composició

La Comissió informativa general estarà integrada per la totalitat dels consellers/-es comarcals i presidida pel President del consell comarcal o pel vicepresident que el substitueixi

Composició dels grups comarcals – Mandat 2023-2027

JUNTS PER CATALUNYA – COMPROMÍS MUNICIPAL
Santi Reixach Garriga
Gemma Canalias Rafel
Jordi Cargol Cros
Maria Vidal Jodar
Albert Fàbrega Sánchez
German Mas Hormigo
Albert Danés Casalprim
Jordi Güell Güell
Anna Vegas Serarols
Jordi Vilalta Raspau
Maria del Mont Fort Fort

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL
Lluís Amat Batalla
Cristina Capó Piris
Josep Quintana Caralt
Josep Reig Canals
Rosa Maria González Arnau
Roser Montañà Trilla
Joan Timonet Vila
Laila El Gamouchi Darras

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS
Josep Guix Feixas
Marina Alegre Martínez

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – ALTERNATIVA MUNICIPALISTA
Bruna Cañada Roca
Violeta Albero Tapias

ESTIMEM LES PLANES
Marc Puig Bosch

  Calendari

  La Comissió informativa general del Ple es reunirà el dijous anterior a la sessió ordinària del Ple a les 19.00 h, que es podrà ajornar o avançar per circumstàncies especials, degudament motivades.

  Comissió Especial de Comptes

  És nomenada per revisar i elaborar informes dels comptes del Consell Comarcal i de tots els organismes que en depenen.

  Aquesta comissió és formada per un representant de cadascun dels grups polítics amb representació al Consell Comarcal i els consellers no adscrits a cap grup.

  Competències

  Està composada per un representant de cadascun dels grups polítics amb representació en el consell comarcal i adoptarà les decisions per vot ponderat d’acord amb el nombre de consellers comarcals respectius.

  Els membres de la Comissió Especial de Comptes seran els següents:
  President:
  Sr. Santi Reixach i Garriga

  Vocals:
  Sr. Xavier Casadevall Ballada (JUNTS-CM)
  Sr. Joan Timonet Vila (ERC-AM)
  Sra. Bruna Cañada Roca (CUP-AMUNT)
  Sra. Marina Alegre Martínez (PSC-CP)
  Sr. Marc Puig Bosch (ELPH)

  Composició

  Les funcions atribuïdes a aquesta comissió són les que estableix l’article 15 Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre:

  Article 15 – La comissió especial de comptes

  15.1 La comissió especial de comptes és formada per un representant de cadascun dels grups polítics amb representació en el consell comarcal i adopta les decisions per vot ponderat d’acord amb el nombre de consellers comarcals respectius.

  15.2 Correspon a la comissió especial de comptes examinar i estudiar els comptes anuals del consell comarcal i emetre’n informe.

  Calendari

  Una vegada a l’any i abans de l’u de juny, el President haurà de convocar als membres de la Comissió als efectes de debatre els comptes generals del pressupost, els comptes de patrimoni i els comptes dels valors independents i auxiliars del pressupost.

  Consell d’Alcaldies

  Està format pels alcaldes/esses dels municipis de la comarca i és convocat pel president del Consell Comarcal, perquè informi el Consell de les propostes que siguin d’especial interès per als municipis, abans de sotmetre-les a l’aprovació del Ple.

  Competències

  El Consell d’Alcaldies pot presentar al Ple del Consell Comarcal propostes d’actuació que siguin d’interès  per a la comarca. En tot cas, el Consell d’Alcaldies ha d’emetre prèviament un informe sobre les qüestions següents:

  • L’aprovació del programa d’actuació comarcal
  • L’aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.
  • Els acords sobre la creació i l’establiment dels serveis comarcals.
  • Els plans sectorials comarcals.
  • La modificació dels límits comarcals.
  • El canvi de nom o de capital de comarca.
  • Les iniciatives legislatives del Consell Comarcal.
  Composició

  Mandat 2023-2027

  • Guillem Ballaz Bogunya  (Argelaguer)
  • Lluís Guinó i Subirós  (Besalú)
  • Ester Torres Miralles  (Beuda)
  • Miquel Reverter i Tres  (Castellfollit de la Roca)
  • Marc Puig Bosch (Les Planes d’Hostoles)
  • Albert Danés Casalprim  (Les Preses)
  • Xavier Casadevall Ballada  (Maià de Montcal)
  • Núria Martínez Jiménez  (Mieres)
  • Lluís Abel Puigdevall  (Montagut i Oix)
  • Josep Berga i Vayreda  (Olot)
  • Anna Vegas Serarols  (Riudaura)    
  • Miquel Palomeras i Anglada  (Sales de Llierca)
  • Francesc Oliveras i Torrent  (Sant Aniol de Finestres)
  • Artur Colomer i Buchner  (Sant Feliu de Pallerols)
  • Albert Fàbrega i Sánchez  (Sant Ferriol)
  • Jordi Cargol i Cros  (Sant Jaume de Llierca)
  • Maria Vidal i Jodar  (Sant Joan les Fonts)    
  • Cristina Capó Piris  (Santa Pau)
  • Josep Reig i Canals  (Tortellà)
  • Lluís Amat i Batalla  (La Vall d’en Bas)
  • Santi Reixach i Garriga  (La Vall de Bianya)
  Calendari

  El Consell d’Alcaldies de la Garrotxa durà a terme sessió ordinària el segon dimecres dels mesos de febrer, abril, juny, setembre i novembre, a les 18.00 h, que es podrà ajornar o avançar per circumstàncies especials, degudament motivades, a qualsevol dimecres dintre del mateix mes.

  El caràcter ordinari de la sessió no variarà si per causes excepcionals degudament justificades, motiven canviar el dia o la setmana en que s’hagi de celebrar.

  Òrgans unipersonals

  Presidència

  És qui exerceix la representació del Consell Comarcal, presideix les sessions del Ple i dels altres òrgans col·legiats. De l’article 123 al 126 del Reglament Orgànic Comarcal, hi apareixen totes les competències que li corresponen al president.

  En la legislatura 2023-2027, el President del Consell Comarcal de la Garrotxa és el Sr. Santi Reixach i Garriga

  Portal de transparència.

  Gerència

  El gerent del Consell Comarcal integra l’organització comarcal bàsica i exerceix les funcions que li encomana l’article 16 de la Llei d’organització comarcal i que, d’acord amb les directrius del ple i les instruccions del president, són les següents:

  • Dirigir l’administració comarcal i executar els acords del Ple.
  • Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i els serveis comarcals.
  • Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions, en els límits de la delegació que li atorga
   el ple.
  • Ordenar pagaments i retre comptes.
  • Dirigir el personal de la corporació.
  • Exercir altres funcions que expressament li són delegades i no afecten les atribucions del president i del Ple.

  D’acord amb el que preveu el Reglament Orgànic Comarcal el càrrec de gerent és incompatible amb el de membre del Consell Comarcal de a Garrotxa i la condició de regidor. A més, se li apliquen les causes d’incapacitat i d’incompatibilitat establertes per als membres del Consell Comarcal i té la condició de funcionari eventual.

  El gerent és nomenat i cessat pel Ple del Consell Comarcal, a proposta del president.

  Portal de transparència.