Serveis Jurídics

La funció d’aquesta àrea és la gestió jurídica de tots els assumptes i acords que emanen del Consell Comarcal de la Garrotxa, així com la gestió dels procediments de selecció de personal.

Dona suport i assessorament a les àrees internes del Consell, als Consorcis adscrits i també als municipis de la comarca que ho sol·liciten en temes tan diversos com redacció de convenis, reglaments, ordenances, modelatges d’acords o plecs de clàusules de contractació administrativa, etc.

El text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya (Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre), preveu que a cada comarca hi ha d’haver un servei de cooperació i d’assistència municipals encarregat d’assessorar els municipis que ho sol·licitin en matèria juridicoadministrativa, economicofinancera i d’obres i serveis i, en qualsevol cas, la comarca ha de garantir subsidiàriament l’exercici en les corporacions municipals de les funcions públiques de secretaria i de control i fiscalització reservades als funcionaris amb habilitació de caràcter nacional (FHCN).