Organigrama de govern

Responsabilitats de les àrees de govern

Coneix l’organització de les diferents àrees de govern, les quals seran anomenades conselleries comarcals i que tindran
les funcions següents:

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I IGUALTAT

1- Conselleria comarcal de Serveis Socials

 • Persones amb necessitats d’autonomia personal
 • Famílies en situació de vulnerabilitat
 • Infants i joves en situacions de violència i maltractament
 • Persones grans que pateixen maltractaments  
 • Atenció a les situacions de pobresa
 • Acompanyament a les entitats

2- Conselleria comarcal d’Igualtat i Feminismes

 • Atenció a les situacions de violència masclista
 • Acollida i acompanyament a les persones nouvingudes
 • Atenció a la comunitat i participació ciutadana
 • Igualtat de gènere

3- Conselleria d’Educació

 • Servei de transport escolar
 • Servei de menjador escolar
 • Servei d’ajuts de menjador i/o desplaçament
 • Suport a serveis i projectes educatius
 • Servei de Català d’Olot-Garrotxa

4- Conselleria comarcal de Joventut i Esports

 • Informació i assessorament juvenil
 • Suport i assessorament als municipis en matèria de joventut
 • Instal·lacions juvenils
 • Organització i gestió d’activitats mancomunades i/o d’àmbit municipal
 • Gestió i dinamització d’equipaments juvenils locals
 • Pla Comarcal de Joventut
 • Oficina Jove de la Garrotxa
 • Promoció de la pràctica esportiva i activitats de lleure
 • Foment de les activitats esportives en edat escolar
 • Suport als ajuntaments en l’organització d’activitats i instal·lacions esportives

5- Conselleria comarcal de Consum

 • Oficina de Consum de la Garrotxa
 • Disciplina de mercat i funció inspectora
 • Junta Arbitral de Consum
 • Difusió i sensibilització en matèria de Consum
 • Suport als ajuntaments en matèria de Consum

ÀREA DE TERRITORI I TRANSICIÓ ENERGÈTICA

6- Conselleria comarcal de Medi Ambient i Emergències

 • Serveis comarcals de proveïment d’aigua i sanejament
 • Serveis comarcals de recollida i tractament de deixalles
 • Control d’activitats susceptibles d’afectar al medi natural
 • Control ambiental: contaminació acústica, emissions gasoses, abocaments líquids i abocaments de residus
 • Control, recollida i custòdia d’animals domèstics
 • Atenció i protecció dels espais d’interès natural
 • Redacció i coordinació de plans de protecció civil
 • Prevenció d’incendis i inundacions
 • Salut Pública
 • Promoció d’actuacions de gestió forestal

7- Conselleria comarcal de l’Oficina de Transició Energètica i Habitatge

 • Planificació comarcal per a la implantació d’energies renovables
 • Promoure accions en els sectors industrial, residencial, turístic i agrícola en l’àmbit de la transició energètica
 • Impulsar les comunitats locals d’energia
 • Donar suport als ens locals en la implantació de mesures de millora i eficiència energètica
 • Oficina Comarcal d’Habitatge

8- Conselleria comarcal de Mobilitat

 • Promoció de la mobilitat i transport públic a la comarca
 • Pla de Transports de Viatgers de la Garrotxa
 • Pla de camins de la Garrotxa
 • Regulació a l’accés al medi natural
 • Pla Comarcal de Muntanya.

ÀREA DE TURISME I DESENVOLUPAMENT LOCAL

9- Conselleria comarcal de Turisme i Empresa

 • Dinamització empresarial, emprenedoria i promoció de la comarca
 • Desenvolupament i gestió del model turístic comarcal
 • Creació, desenvolupament de productes turístics
 • Promoció i suport a la comercialització turística
 • Manteniment i gestió d’infraestructures turístiques

10- Conselleria comarcal de Cultura

 • Valorització del patrimoni natural i cultural
 • Suport a les activitats culturals i artístiques

11- Conselleria comarcal de Polítiques actives d’ocupació

 • Suport i execució de les polítiques actives d’ocupació
 • Suport a la formació professionalitzadora
 • Suport als programes de Garantia Juvenil