Select Page

Ahir dijous, en la sessió plenària celebrada de manera telemàtica i retransmesa en directe, la consellera de Gestió Econòmica, Montserrat Torras, va donar compte als consellers comarcals del tancament de l’exercici pressupostari corresponent a l’any 2020. El resultat de tancament ha estat de 484.409,10 euros. Un resultat favorable el qual s’ha assolit per, entre altres raons, l’increment del finançament provinent del Fons de Cooperació que atorga la Generalitat de Catalunya als consells comarcals, per cobrir despeses de funcionament general i estructura. Aquest fons provinent de la Generalitat no havia estat revisat en els darrers cinc anys, i per tant, no es va preveure en el pressupost inicial. A aquest fons cal sumar un finançament extraordinari provinent també de la Generalitat el passat mes de desembre i tota una sèrie d’estalvis en despeses generals, com desplaçaments, energia, funcionament general, etc. Un resultat favorable fruit de la gestió duta a terme per l’equip de govern en un any, el 2020, en el que s’ha hagut de fer front també a despeses extraordinàries relacionades amb el control i prevenció de la Covid-19.

La consellera Torras també va donar compte de l’informe del resum anual del Consell Comarcal de la Garrotxa en relació al control intern corresponent a l’exercici 2020 i d’acord al que estableix l’article 213 de la Llei reguladora de les hisendes locals. Segons aquest informe, la Intervenció conclou que l’activitat del Consell Comarcal de la Garrotxa s’ajusta als paràmetres legals establerts, sense que calgui posar en funcionament cap mesura correctora.

Finalment i també en l’àmbit de la Gestió Econòmica, destaca la modificació de crèdit 6/2021, aprovada ahir amb el vot en contra dels grups comarcals a l’oposició. Aquesta modificació ve motivada, entre altres, per la inclusió dels centres educatius Malagrida i Pla de Dalt en la gestió conjunta dels menjadors escolars que fa el Consell Comarcal de la Garrotxa. La modificació de crèdit també inclou una aportació extraordinària destinada a Turisme Garrotxa de 18.000 euros, per impulsar noves campanyes de promoció turística, amb l’objectiu d’atreure visitants i dinamitzar el sector, que ha patit una disminució d’activitat per conseqüència de la pandèmia. A més, també recull les necessitats de finançament de les actuacions de manteniment de les instal·lacions del Centre de Recollida i Custòdia d’Animals Domèstics de la Garrotxa, que es cobriran a partir del romanent líquid de tresoreria per a despeses generals de la liquidació del pressupost de 2020.

Un altre punt destacat en aquest ple ha estat l’aprovació inicial del Pla Comarcal de Joventut de la Garrotxa. Aniol Sellabona, conseller de Joventut, ha defensat la necessitat de posar en marxa un pla, amb horitzó 2024, per emmarcar les polítiques de joventut del territori. Un pla obert i actiu, del que tant els ajuntaments de la comarca com els joves, han aportat una gran tasca, per poder crear una eina que ajudi a prendre decisions estratègiques eficaces que reverteixin en la joventut de la Garrotxa.

Finalment, el ple va concloure amb l’exposició de dues mocions. La primera, presentada pel grup comarcal de la CUP, en la que sol·licitava l’elaboració d’informes tècnics sobre la situació epidemiològica de la comarca en relació a la Covid-19. La portaveu de Junts, Fina Surina, ha argumentat en resposta a la petició d’informes que el Departament de Salut ja emet, setmanalment, un informe amb la situació epidemiològica de tots els municipis de Catalunya i que, a través del Consell Comarcal de la Garrotxa, ja hi ha a disposició dels ajuntaments de la comarca una comissió tècnica i una altra de seguiment de la situació, a disposició dels electes per a qualsevol dubte o consulta que pugui sorgir.

Per la seva banda, el grup comarcal d’ERC, amb el suport dels grups comarcal de Junts per Catalunya i la CUP van presentar una moció de suport a l’aprovació d’una Llei d’Amnistia per a les persones preses i exiliades vinculades a la lluita democràtica per l’autodeterminació de Catalunya.