Select Page

Divendres, 12 de maig, al Museu Industrial del Ter de Manlleu, ha tingut lloc la presentació i l’acte de signatura del conveni del Servei de productes de suport i teràpia ocupacional d’Osona, Garrotxa i Ripollès. Aquest nou servei, que es prestarà en el territori d’aquestes tres comarques limítrofes, té com a objectiu millorar l’autonomia, la cura i l’accessibilitat de les persones en el seu domicili i de prevenir situacions futures derivades de la discapacitat o l’envelliment.

Aquest nou servei és un projecte fruit de la col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona, el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i el Consorci de Benestar Social del Ripollès, amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. La consellera, Dolors Bassa, ha participat en l’acte d’aquesta tarda i juntament amb els presidents dels tres organismes participants, ha rubricat el conveni on es plasma la voluntat d’implementar un model de servei de productes de suport que cobreixi les necessitats de la població, sobretot en els casos relacionats amb l’envelliment i el sobreenvelliment, les situacions de dependència, l’impacte que aquestes situacions tenen sobre les persones cuidadores i les dificultats que tenen aquestes persones i famílies per adaptar l’entorn domiciliari i per accedir als productes de suport necessaris per millorar la seva situació.

El Servei de productes de suport i teràpia ocupacional neix a partir de diverses iniciatives ja existents, com són el Banc d’Ajudes Tècniques d’Osona (BAT Osona), en funcionament des de l’any 2006 o el servei de lloguer de material de suport a persones usuàries del Servei d’ajut a domicili, de la comarca del Ripollès. En el cas de la Garrotxa, no existia un servei concret, si no que s’utilitzava el servei de teràpia ocupacional del Consorci d’Acció Social de Catalunya i els productes de suport que oferia la Creu Roja de la Garrotxa. Les dificultats que impliquen per a les institucions la gestió d’aquests serveis i l’afany, per part de les tres comarques, de disposar d’un banc d’ajudes tècniques per als ciutadans adaptat a les necessitats reals, ha impulsat la unió dels territoris per tal de crear un Servei de productes de suport i teràpia ocupacional que sigui viable econòmicament i que presti servei a aquelles persones en situació d’especial necessitat social, discapacitat o dependència, des de la proximitat del seus municipis i comarques.

Amb aquest servei es pretén donar compliment a una de les disposicions de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, que estableix que les administracions públiques han de garantir l’accessibilitat, la igualtat d’oportunitats, l’autonomia i la no- discriminació de les persones amb discapacitat, però sobretot, es pretén millorar la vida de les persones i adaptar les seves necessitats a les solucions al seu abast.

El Servei de productes de suport i teràpia ocupacional a la Garrotxa

Donar resposta a les necessitats actuals i futures a la Garrotxa derivades, sobretot, de l’envelliment de la seva població és una de les prioritats en les que treballa el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa. Mentre que la mitjana catalana de persones majors de 85 anys es mou entre el 2,9%, a la Garrotxa aquesta xifra s’enfila a un 4,2%, per tant, es tracta d’un servei necessari al territori. Així, el Servei de productes de suport i teràpia ocupacional constarà de dues parts:

  • Una primera part relativa a la valoració de les necessitats de cada persona en concret, que determinarà el nivell de necessitat d’intervenció. Aquest valoració anirà a càrrec dels diferents terapeutes ocupacionals, coordinats a través del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.
  • Una segona part, de procediments logístics, que permetrà l’accés als productes de suport al domicili, quan sigui necessari. Aquest model ha de permetre, per una banda, un marc d’accés als productes de suport, no com a mer recurs, si no com a resultat d’un pla de treball on prevalgui la valoració d’un professional, una valoració i una intervenció en seguiment constant, reevaluant quan sigui necessari, i per una altra banda, desenvolupar una clara vocació de col·laboració social i sanitària, donant una resposta coordinada amb tots els agents implicats al territori.

Amb aquest sistema es pretén donar una resposta integral a les necessitats personals, però tenint en compte també les necessitats familiars i socials, de la manera més eficaç i eficient, mancomunant aquest servei entre tres comarques i compartint la capacitat de gestió. El conveni signat aquesta tarda recull de manera concreta les responsabilitats de cada ens.

Aquest model ha de permetre, per una banda, un marc d’accés als productes de suport, no com a mer recurs, si no com a resultat d’un pla de treball on prevalgui la valoració d’un professional, una valoració i una intervenció en seguiment constant, reevaluant quan sigui necessari, i per una altra banda, desenvolupar una clara vocació de col·laboració social i sanitària, donant una resposta coordinada amb tots els agents implicats al territori.