Select Page

El Consell Comarcal de la Garrotxa convoca un procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per constituir i proveir una borsa de treball d’administratius, per proveir llocs de treball d’aquesta categoria en cas de necessitats urgents i inajornables. La sol·licitud per participar en aquest procés selectiu es realitzarà a través del servei ETRAC disponible a la web corporativa www.garrotxa.cat. No seran admeses les sol·licituds que no siguin presentades telemàticament a través de l’ETRAC. El termini de presentació finalitza el proper 25 de novembre de 2016.

S’hauran d’adjuntar, junt amb el formulari de presentació de la sol·licitud, els documents següents, vigents i el més d’actualitzats possible:
  • Document Nacional d’Identitat (DNI) o equivalent.
  • Permís de conducció.
  • Currículum Vitae de l’aspirant.
  • Documentació acreditativa dels mèrits exposats en el Currículum Vitae.
  • Contractes de treball i informe de vida laboral i certificat de serveis prestats en cas d’administracions públiques
  • Titulació requerida en l’apartat 2.3 de la base segona.
  • Annex II de les Bases omplert i signat per l’aspirant.
  • Acreditació del nivell de suficiència (C) en llengua catalana requerit a l’apartat 2.4 de la base segona.