Select Page

El Ple és el màxim òrgan de manifestació de la voluntat del Consell Comarcal. Està integrat per tots els consellers i conselleres i el presideix el president o vicepresident que legalment el substitueixi. A l’art. 10 del ROC es detallen totes les atribucions del Ple, entre les quals la d’elegir el president del Consell Comarcal. Els plens del Consell Comarcal poden ser ordinaris, extraordinaris i urgents. Les sessions ordinàries del Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa tenen una periodicitat de dos mesos i són públiques.

Correspon al Ple:

 • Elegir el president del Consell Comarcal.
 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Exercir la iniciativa de modificació dels límits comarcals, l’alteració del nom de la comarca i la modificació de la capitalitat.
 • L’adopció o modificació de la bandera, ensenya o escut de la comarca.
 • L’adopció d’acords inicials de creació i modificació de comarques.
 • Establir l’organització del Consell Comarcal i aprovar el Reglament orgànic.
 • La creació i la regulació dels òrgans complementaris i dels organismes públics de gestió de serveis.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i dels expedients per a l’exercici d’activitats econòmiques.
 • Determinar la imposició i ordenació dels recursos propis de caràcter tributari i les aportacions dels municipis de la comarca, d’acord amb el que estableixen el articles 39 i 41 del TRLOCC.
 • Delegar competències en els municipis, i  transferir funcions o activitats a altres administracions públiques, així com  acceptar els encàrrecs de gestió i  l’exercici de les competències que li deleguin l’ Administració de la Generalitat, la Diputació Provincial, els municipis, les mancomunitats i les comunitats de municipis, i les organitzacions associatives d’ens locals, llevat que aquestes siguin imposades obligatòriament per llei.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • Alienar el patrimoni.
 • La concertació d’operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
 • La contractació d’obres, subministraments, assistències tècniques o serveis i la gestió de serveis públics, d’acord amb el que estableixen les bases d’execució del pressupost, sempre  que la quantia excedeixi del 5% dels recursos ordinaris del pressupost de la comarca, i del 50% del límit general aplicable als contractes susceptibles d’utilitzar el procediment negociat per raó de la quantia d’acord amb les disposicions establertes en els articles 141, paràgraf g), 182 paràgraf i) i k), i 210 paràgraf h) del  RD legislatiu 2/2000 de 16 de juny; i també els contractes plurianuals
 • La cessió o concessió de béns i  la gestió de serveis públics, en els supòsits que la seva quantia excedeixi del 5% dels recursos ordinaris del pressupost de la comarca.
 • Aprovar i modificar els pressupostos i aprovar els comptes. Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions en els supòsits previstos en les bases d’execució del pressupost.
 • Aprovar les ordenances governatives, les ordenances fiscals i els reglaments comarcals.
 • Aprovar els plans comarcals.
 • Exercir la potestat expropiatòria.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, la fixació de la quantitat de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això d’acord amb les normes reguladores de la funció pública local, i també separar del servei els funcionaris de la corporació, llevat del que estableix l’article 99.3 de la Llei de bases de règim local, i ratificar l’acomiadament del personal laboral.
 • Aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball,
 • Plantejar conflictes de competències a altres entitats locals i a altres administracions públiques.
 • Exercir accions administratives i judicials, i la declaració de lesivitat dels actes administratius.
 • L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris  del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.000.000 euros
 • L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
 • Exercir les altres atribucions que expressament fixen les lleis i aquelles que la legislació assigna a la comarca i no atribueixi a altres òrgans comarcals. D’aquestes atribucions, el Ple podrà delegar  el gerent per a les que tinguin un caràcter merament executiu.

També correspon al Ple:

 • Votar la moció de censura al president.
 • Resoldre sobre la qüestió de confiança plantejada pel president, que es regirà pel disposat en la legislació electoral general.
 • Nomenar i separar el gerent.
 • Determinar el nombre de comissions informatives i la seva composició.
 • Aprovar el programa d’actuació comarcal i adoptar els acords relatius a la creació i l’establiment dels serveis comarcals.
 • Acordar la constitució de consorcis per gestionar serveis mancomunats o l’establiment de convenis intercomarcals entre diversos municipis pertanyents a comarques diferents.
 • La coordinació dels serveis municipals, per raons d’interès comarcal.
 • Aprovar convenis amb els municipis, la Diputació, la Generalitat de Catalunya i altres ens institucionals, per a la prestació de serveis i l’exercici de competències.
 • Exercir la iniciativa per a l’elaboració de plans territorials parcials.
 • Participar en la formulació dels altres plans que elabora i aprova la Generalitat i desplegar-ne les determinacions.
 • Exercir la iniciativa legislativa davant del Parlament de Catalunya mitjançant la presentació d’una proposició de llei.
 • Delegar  el president, el gerent o el Consell de Presidència per a qualsevol de les atribucions que té assignades, entre elles les facultats sobre l’autorització de despeses i el reconeixement d’obligacions, excepte les especificades com a indelegables per la normativa vigent.

La funcions que siguin delegades  al gerent no podran afectar  les atribucions del president i del Ple, previstes  en els articles 13 i 14 del TRLOCC.

L’acord de la delegació inclourà l’àmbit dels assumptes als quals es refereix, les facultats que es deleguin i també les condicions específiques d’exercici d’aquestes.

Actualment, el Consell Comarcal de la Garrotxa està format per 25 consellers. L’any 2007, i de resultes de l’augment de la població de la Garrotxa, el Consell Comarcal va ampliar el nombre de representants: els 19 consellers inicials van passar als 25 actuals.

Composició dels grups comarcals – Mandat 2019-2023

Junts per Catalunya (JUNTS)

 • Santi Reixach Garriga
 • Fina Surina Gelis
 • Bernat Sanz Fernández
 • Joan Gainza Agustí
 • Aniol Sellabona Aguilera
 • Gemma Canalias Rafel
 • Jordi Güell Güell
 • Montse Torras Surroca
 • Pere Vila Frigola
 • Albert Fàbrega Sànchez
 • Jordi Cargol Cros
 • Miquel Puig i Castañé
 • Fèlix Castanyer i Santanach
 • David Nàjera i Conesa

erc Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM)

 • Josep Calm Masó
 • Josep Alfred Cairó Munné
 • Pep Companys Güell
 • Rosa Maria González Arreu
 • Vicenç Xavier Micó Vidal
 • Judit Martra Serrat
 • Joan Planella Quer
 • Miquel Reverter Tres
 • Isabel Rigat Aulí

logopsc Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progés (PSC-CP)

 • Josep Guix i Feixas

logo CUP Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu (CUP-PA)

 • Lluís Riera Callís

Organització de les diferents àrees de govern, les quals seran anomenades conselleries comarcals i que seran dirigides pels consellers/es delegats/des o consellers/es que tot seguit es nomenen:

 • Vicepresidenta primera i consellera comarcal delegada d’Acció Social: Fina Surina i Gelis
 • Vicepresident segon i conseller comarcal delegat de Medi Ambient i Salut Pública: Jordi Cargol i Cros.
 • Conseller comarcal delegat de Territori, Mobilitat, Infraestructura i Energia: Jordi Güell i Güell.
 • Conseller comarcal delegat d’Assistència als municipis: Joan Gainza i Agustí.
 • Conseller comarcal delegat de Desenvolupament Local: Pere Vila i Frigola.
 • Consellera comarcal de delegada de Turisme i Cultura: Gemma Canalias i Rafel.
 • Consellera comarcal delegada d’Educació: Fèlix Castanyer i Santanach.
 • Conseller comarcal delegat de Joventut: Aniol Sellabona i Aguilera.
 • Consellera comarcal delegada de Gestió Econòmica: Montserrat Torras i Surroca.
 • Conseller comarcal delegat d’Esports i Lleure: Albert Fàbrega i Sànchez.
 • Conseller comarcal delegat de Sistemes d’Informació: Bernat Sanz i Fernández.
 • Conseller comarcal delegat d’Organització interna: David Nàjera i Conesa.
 • Conseller comarcal delegat de Consum: Miquel Puig i Castañé.

El Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa es reunirà en sessió plenària ordinària el segon dijous dels mesos de gener, març, maig, juliol, octubre i desembre, a les 19:00 hores.

El caràcter ordinari de la sessió no variarà si per causes excepcionals degudament justificades, motiven canviar l’hora, el dia o la setmana en que s’hagi de celebrar. El president, d’acord amb la Junta de Portaveus, podrà canviar l’horari.

S’informa que les dates dels plens ordinaris que durà a terme el Consell Comarcal de La Garrotxa durant l’any 2020

Coneix quan se celebra la propera sessió plenària. Aquí t’indiquem la data, el lloc, l’hora i els punts que s’han inclòs a l’ordre del dia.

La majoria de les decisions més rellevants que es porten a terme en un ens es prenen a les sessions plenàries, ja que el Ple és l’òrgan de màxima representació política de la ciutadania.

En aquest enllaç podràs consultar ha totes les actes que deixen constància de la presa de decisions que tenen lloc en el marc d’aquestes reunions.

En aquest enllaç podreu consultar quines són les mocions i  propostes presentades pels grups comarcals del Consell Comarcal de La Garrotxa.