El mes d’agost de 2020, el Departament de la Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori va publicar les bases reguladores de les subvencions per a actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya i l’Aran. En aquesta convocatòria, la Generalitat de Catalunya va atorgar al Consell Comarcal de la Garrotxa una subvenció total de 214.076 euros, que incloïa les actuacions següents: Arranjament del camí de Santa Magdalena, al terme municipal de la Vall d’en Bas i Arranjament del camí de la Vall d’Espinau (Beuda). Aquests treballs han finalitzat aquest mes de desembre i s’ha pogut justificar davant la Direcció General de Polítiques de Muntanya.

En relació al Camí de Santa Magdalena, cal destacar que aquest camí presenta una orografia complexa i que transcorre per molts trams amb estrats de pedra en la base del camí. Es tracta d’un camí de difícil circulació pel seu estat avançat d’erosió de la plataforma i amb trams amb grans afloraments de roca a la base que el feien bastant intransitable. La necessitat d’arranjament del camí de Santa Magdalena rau en que aquesta via permet l’accés a un servei bàsic per a la comarca com és la torre de telecomunicacions de Santa Magdalena, el refugi Emili Triadú i a la capella de Santa Magdalena del Mont, centre d’interès turístic. També dóna accés a la masia del Sallent i a terrenys de pastura.

Aquests d’arranjament inclosos a la subvenció han consistit en esbrossada i aclarida de la vegetació lateral així com l’esbrossada de les capçades dels arbres a banda i banda del camí, incloent la trituració de la brossa. A més, s’han dut a terme moviments de terra i pavimentació dels trams més danyats, dotant d’una millor accessibilitat a aquest camí.

Respecte al camí d’Espinau, al municipi de Beuda, aquest forma part de la xarxa de camins recollida tant el Pla comarcal de prevenció d’incendis forestals de la Garrotxa com en el Pla de prevenció d’incendis forestals de Beuda. Per aquest motiu, en els darrers anys ha estat objecte d’importants obres de millora i pavimentació i periòdicament s’hi realitzen actuacions de manteniment per mantenir-lo transitable

Les actuacions realitzades al camí d’Espinau incloses en aquesta convocatòria han consistit, entre altres, en el repàs i piconatge de l’esplanada del camí i formació d’un paviment de formigó armat amb acabat raspallat. Execució de diversos trams de cuneta de formigó, neteja de cunetes i manteniment dels trencaaigües existents.

La millora d’aquests camins, d’alta utilitat pública i interès social per a la comarca, s’ha pogut dur a terme gràcies a finançament del Departament de la Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya, vehiculat a través de la Direcció General de Polítiques de Muntanya.