Dijous  25 de juliol es va celebrar sessió plenària al Consell Comarcal de la Garrotxa, la primera sessió ordinària sota la presidència de Santi Reixach. La sessió es va iniciar amb els punts corresponents a la Conselleria de Gestió Econòmica. En aquest apartat es van aprovar dues modificacions de crèdit, una relativa a crèdit extraordinari i transferència de partides i l’altra, per cobrir la despesa no prevista destinada al manteniment del reemissor de telecomunicacions ubicat a Santa Magdalena. En un altre punt, la consellera delegada, Montserrat Torras, va exposar al plenari la proposta d’aprovació del compte general del Consell Comarcal de la Garrotxa, corresponent a l’exercici de 2018, que compta amb el vist-i-plau de la Comissió Especial de Comptes, que ha emès dictamen favorable dels estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari de 2018. El pressupost 2018 del Consell Comarcal de la Garrotxa, en tancar l’exercici, dona un resultat pressupostari ajustat positiu de 269.477,41 euros.

En l’àmbit de l’organització interna, i amb el vot favorable de tots els grups, es va aprovar l’increment del 0,25% per l’any 2019 de les retribucions al personal del Consell Comarcal de la Garrotxa. Un increment que es va valorar molt positivament per part dels portaveus de tots els grups.

L’adjudicació dels contractes del servei de menjador (Lots 1 i 2) van centrar la intervenció de la consellera d’Educació, Gemma Canalias. Aquest servei va quedar adjudicat a l’empresa Serunion, per un valor estimat de 709.302,51 euros sense IVA, en relació al Lot 1. El Lot 2, que inicialment va quedar desert, també ha estat adjudicat a l’empresa Serunion, per un valor estimat de 701.080,34 euros sense IVA. En aquest punt van votar a favor Junts, Esquerra Republicana i Candidatura de Progrés amb el vot en contra d’Alternativa Municipalista.

Igualment es van aprovar els preus públics del servei de menjador pel proper curs 2019-2020, amb un increment aproximat, en la majoria de menjadors, d’entre 5 i 20 cèntims per menú. S’han incrementat els costos del menjar i personal amb la voluntat d’oferir un servei de menjador amb la millor qualitat possible; tenint en compte també que durant quatre anys no s’havien modificat els preus a les famílies. Per altra banda, s’han reduït les despeses de gestió del Consell de 0.23€ a 0.18€ i el fons de reposició de 0.10€ a 0.05€ perquè es faran una mitjana de 200 menús més al dia, passant de 1.300 a 1.500 aproximadament. Farem una gestió global però alhora personalitzada a cada centre. En aquest punt tots el grups van votar-hi a favor menys Alternativa Municipalista que es va abstenir.

Altres punts van ser l’aprovació de les propostes de revisió de preus del contracte de subministrament d’energia elèctrica a diferents ens locals de la comarca de la Garrotxa i l’acceptació de l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Maià de Montcal al Consell Comarcal de la Garrotxa per a la supervisió, direcció i anàlisi del procés de participació popular.

En el torn obert de paraula, el grup Candidatura de Progrés va proposar la creació d’una Taula de Festes i el grup Esquerra Republicana de Catalunya va demanar informació de la situació de la planta de triatge i la convocatòria del PUOSC, entre d’altres.

La propera sessió ordinària està prevista pel mes d’octubre.