Select Page

A partir d’un estudi fet aquest 2022, la Xarxa concreta un conjunt de fases per iniciar-se en l’activitat agrària i garanteix el traspàs de coneixement.

La Xarxa també proposa crear un Grup de Treball pel Relleu Generacional i fa una diagnosi de la situació a la Garrotxa.

A través de l’estudi “Exploració, identificació i articulació dels elements clau per a la innovació en l’estratègia pel relleu agrari a la Garrotxa”, realitzat conjuntament amb ADRINOC i el Consorci d’Alta Garrotxa durant el primer semestre del 2022, la Xarxa pel Relleu Agrari ha definit una estratègia per donar suport a les noves generacions i facilitar el relleu agrari.

El Grup Operatiu de la Xarxa pel Relleu Agrari a la Garrotxa, l’encarregat de l’estudi, ha definit, un itinerari de relleu agrari per posar en marxa nous negocis agraris, és a dir, un conjunt de fases que orientin aquelles persones interessades en iniciar-se en l’activitat agrària. Aquest itinerari posa especial atenció en saber els motius que porten a la finalització de l’activitat i en garantir el contacte entre empresaris agraris que volen deixar l’activitat amb d’altres que exploren iniciar-se en el sector, especialment tenint en compte que els traspassos d’explotacions agràries han deixat de ser majoritàriament familiars. D’aquesta manera, l’estratègia de la Xarxa preveu propiciar trobades de pagesia en fase de finalització amb persones emprenedores i contribuir a la transmissió del coneixement pel foment del relleu agrari.

L’itinerari d’incorporació a l’activitat agrària que s’ha definit inclou 5 fasesinspiració, en què persones emprenedores tenen una idea de projecte agrari i exploren la possibilitat de dur-la a terme; definició, en què es concreta la futura activitat agrària; aterratge, en què es posa en marxa l’activitat; arrelament, en què el projecte assoleix un grau adequat d’autonomia; i finalització, en què el projecte o l’empresa agrària cessa la seva activitat per motius diversos.

Per fer un seguiment de tot l’itinerari d’incorporació, el Grup Operatiu de la Xarxa pel Relleu Agrari a la Garrotxa proposa la creació d’un grup de Treball pel Relleu Agrari. Un grup estable que vetlli per tot el procés, i que faci un registre dels professionals del sector agrari majors de 55 anys i de persones interessades en incorporar-s’hi i que s’encarregui d’organitzar sessions de sensibilització, entre altres iniciatives per incidir en les 5 fases indicades.

La Xarxa, que ha presentat els resultats de l’estudi avui en una jornada a La Vall d’en Bas, també ha instat les administracions a redefinir els seus papers envers el sector agrari i a dotar pressupostàriament les iniciatives i les polítiques transversals envers el relleu agrari.

Diagnosi del relleu agrari a la Garrotxa

L’estudi “Exploració, identificació i articulació dels elements clau per a la innovació en l’estratègia pel relleu agrari a la Garrotxa” ha permès conèixer la situació actual del relleu agrari a la comarca garrotxina i establir unes línies d’acció que puguin ser escalables a altres punts del territori català. Ha detectat, bàsicament, 3 mancances:

L’estudi senyala que no es tenen dades dels motius principals pels quals les empreses agràries decideixen posar fi a la seva activitat i només es tenen dades d’inici d’activitat.

Segons dades de l’estudi, dels 16 expedients de primera instal·lació, és a dir, d’inici d’activitat agrària, que va realitzar el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) el 2015 a la Garrotxa, es va passar a 6. Tot i així, de les persones que van iniciar una activitat agrària entre 2015 i 2020, la majoria van ser joves i dones. El 38% van ser dones d’entre 26 i 30 anys i el 31%, dones d’entre 31 i 35 anys.

L’estudi també ha detectat que els mecanismes previstos pel relleu agrari no preveu la diversitat de modalitats d’incorporació al sector, en molts casos per part de perfils nouvinguts a la pagesia.

Les dades revelen que el 30% de la pagesia a la Garrotxa és nouvinguda urbana. Aquest canvi en els perfils i en els models posa sobre la taula la necessitat de pensar i articular noves eines que facilitin el trànsit de les noves generacions agràries de manera progressiva.

La tercera extracció de l’estudi elaborat per la Xarxa pel Relleu Agrari apunta que els règims de tinença de terra i les dinàmiques del sector agroindustrial influeixen negativament en el relleu agrari.

Les dades indiquen que el 50% de la pagesia dur a terme l’activitat agrària a través del lloguer de la terra, mentre que un 20% ho fa a través de la masoveria.

La Xarxa pel Relleu Agrari

La Xarxa pel Relleu Agrari (XRA) està formada per diverses entitats que es coordinen per donar resposta al repte de treballar pel relleu agrari a Catalunya, començant pel cas concret de la Garrotxa. Aquestes entitats són l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord Oriental de Catalunya (ADRINOC), el Consorci Alta Garrotxa, l’Associació Terra Franca, ARCA Associació d’iniciatives Rurals de Catalunya, l’Associació Rurbans-Escola de Pastors i Pastores de Catalunya, Neus Monllor i la Xarxa per la Conservació de la Natura.