Select Page

Es crea el Grup Operatiu “Exploració, identificació i articulació dels elements clau per la innovació en l’estratègia pel relleu agrari a la Garrotxa”, promogut per les entitats que formen la Xarxa pel Relleu Agrari de Catalunya (XRA) amb l’objectiu de donar suport a les noves generacions agràries, tant familiars com extrafamiliars.

En un moment de crisi sistèmica del sector agroalimentari, una de les preguntes que emergeix en clau de subministrament d’aliments, és qui ens procurarà el menjar en els propers anys. Més enllà de les dificultats que l’actual context socioeconòmic aboca a la pagesia, cal pensar en com seran les noves generacions agràries i quin suport es dóna per als processos d’incorporació, tant dintre com fora de la família. És per aquest motiu que des de la Xarxa pel Relleu Agrari de Catalunya s’està apostant per articular eines que facilitin la incorporació d’una nova generació agrària a models productius i comercials que assegurin l’abastiment d’aliments de proximitat, saludables i de qualitat.

Per tant, queda palès que la manca de relleu generacional agrari és un dels reptes més evidents de les zones rurals de Catalunya. La reestructuració dels models agraris tradicionals està modificant els patrons de traspàs d’empreses agràries que, fins la data, eren majoritàriament familiars. Tanmateix, en els darrers anys s’observa una emergent tendència de noves maneres d’incorporar-se a l’activitat agrària, en molts casos per part de perfils nouvinguts a la pagesia. Aquest canvi en els perfils i en els models, posa sobre la taula la necessitat de pensar i articular noves eines que facilitin el trànsit de les noves generacions agràries de manera progressiva.

Els perfils nouvinguts a la pagesia desenvolupen nous models empresarials d’alt valor social, moltes vegades amb un enfocament agroecològic vinculats a sistemes agroalimentaris locals i amb presència de l’economia social i solidària. Alguns d’ells també utilitzen la custòdia del territori com a eina per al foment i l’equilibri entre la viabilitat econòmica i la productivitat ambiental tot produint productes de proximitat certificats i d’elevada qualitat. Així doncs, en un context d’emergència climàtica, aquests nous models agraris sostenibles poden contribuir a la mitigació del canvi climàtic. Per això, es fa necessari poder incentivar i facilitar l’entrada de nous projectes empresarials innovadors econòmicament viables i ambientalment sostenibles.

En el cas concret de la comarca de la Garrotxa, el sector primari es troba en retrocés des de fa uns anys, tant pel que fa a la seva aportació al PIB 1,4% (22,9M€), com als llocs de treball que proveeix, un 2,2% (554 persones). De fet, des del cens de 1989 fins al darrer de 2009, el nombre d’explotacions agràries ha passat de 2.224 a 708. Les dades mostren com el sector primari perd efectius i pes a nivell comarcal, fet que verifica la necessitat d’innovació en les estratègies de relleu agrari per tal de promoure l’entrada d’aquests nous projectes empresarials que poden agafar el relleu dels existents i incorporar-hi una perspectiva innovadora.

Tot i que aquest sector pugui semblar econòmicament marginal, si ens fixem en el PIB que representa, no hem d’oblidar que és un sector estratègic pel que fa a la sobirania d’un territori. Per això són alarmants les dades de relleu generacional que tenim a dia d’avui.

És precisament en aquest context que es crea la Xarxa pel Relleu Agrari (XRA). Una xarxa formada per diverses entitats que es coordinen per donar resposta al repte de treballar pel relleu agrari a Catalunya, començant pel cas concret de la Garrotxa. Aquestes entitats són l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord Oriental de Catalunya (ADRINOC), el Consorci Alta Garrotxa, l’Associació Terra Franca, ARCA Associació d’iniciatives Rurals  de Catalunya, l’Associació Rurbans-Escola de Pastors i Pastores de Catalunya, Neus Monllor i la Xarxa per la Conservació de la Natura.

Des del gener d’enguany, bona part de les entitats de la XRA estan treballant en un grup operatiu que té per objectiu proposar un programa de suport al relleu agrari a la Garrotxa que sigui escalable a altres territoris.

Per assolir aquest objectiu estratègic s’està analitzant en detall la situació del relleu agrari en aquesta comarca. Està previst fer una sèrie d’entrevistes als agents involucrats en el relleu agrari per tal d’identificar les eines existents a dia d’avui i els buits que hi pugui haver. A partir d’aquí, i amb l’expertesa i el coneixement de cada una de les entitats participants, s’idearà una proposta executiva per a l’articulació d’un suport al relleu agrari a la Garrotxa, que haurà de ser escalable a la resta del territori català.