Select Page

El 12 de maig de 2017 la Generalitat va presentar públicament amb els consells comarcals de la Garrotxa, el Ripollès i Osona el Servei de Teràpia ocupacional i productes de suport (BAT). Va ser un projecte resultant de la col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona, el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i el Consorci de Benestar Social del Ripollès amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Naixia a partir de les necessitats detectades pels professionals de cada territori i amb l’objectiu de millorar l’autonomia, la cura i l’accessibilitat de les persones al seu domicili i de prevenir situacions futures derivades de la discapacitat o la dependència.

L’anomenat BAT és un recurs més d’atenció al domicili del qual disposen persones i famílies en situació de dependència (temporal o permanent). Es treballa de manera coordinada amb professionals d’àmbits social i sanitari per fer la valoració de les necessitats, ajudar a la planificació i facilitar l’accés als productes de suport així com adaptar, si és necessari, l’entorn físic del domicili. Des de la seva posada en marxa, el BAT ha atès 113 persones a la Garrotxa. Això ha suposat un total de 93 productes de suport que s’han facilitat a 49 persones. A més de les persones que han rebut productes de suport, també s’han atès altres usuaris que han necessitat formació o assessorament.

El perfil de la persona beneficiària és el d’una dona (59,53%) de més de 80 anys (60%) i amb un grau elevat de dependència (77,59% de persones amb dependència severa i total). Un 21% dels usuaris pateix demència, un 16,94% patologia cardíaca i un 16,26% amb patologia osteoarticular. El coordinador del servei de productes de suport i teràpia ocupacional BAT Osona-Garrotxa-Ripollès, Josep Maria Villegas, ha explicat que “el perfil majoritari d’usuari és el d’una persona amb un nivell de dependència cada vegada més elevat”. Segons Villegas, “ens arriben casos amb necessitats importants, casos en què sobretot la demència és d’un dels factors majoritaris, junt amb factors cardiovasculars o articulars”.

El regidor de Benestar Social d’Olot, Pep Berga, ha afirmat que “a mesura que ens anem fent grans cada vegada ens costa fer més les coses de cada dia (perdem autonomia i guanyem en dependència) i l’atenció a la dependència és el servei més important que donem des del Consorci d’Acció Social” ha explicat el regidor de Benestar Social, Pep Berga. Berga ha afegit que “treballem per proporcionar a la nostra gent gran tots els recursos necessaris perquè puguin quedar-se a viure a casa tants anys com sigui possible com és el cas de la Montserrat”. Amb 90 anys, la Montserrat Fortet, és usuària del Servei de Teràpia ocupacional i productes de suport (BAT).

L’accés al Servei de Teràpia Ocupacional i Productes de Suport es fa a través tant dels professionals del Servei Bàsic d’Atenció Social com a través dels professionals de treball social dels hospitals d’aguts, atenció intermèdia i atenció primària dels territoris a través d’una sol·licitud de servei. En el cas de la nostra comarca, cal dirigir-se a la seu del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, a la Plaça Palau número 6 d’Olot o bé telefonar al 972 26 66 44. També s’hi pot accedir mitjançant les treballadores socials del Hospital i de les àrees bàsiques de salut.

Cadires de roda,cadires de roda i de multifunció, i grues de bipedestació i de sedestació són alguns dels productes de suport que més s’han assignat. El preu per a la seva utilització oscil·la entre els 10 i els 60 euros al mes, segons el tipus de producte que es presta. Però l’assessorament i la informació és gratuïta.

Segons la memòria del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa de 2017, un 38,64% de les problemàtiques ateses pels serveis socials a la Garrotxa han estat relacionades amb situacions de dependència. Aquesta dada és el resultat dels alts índexs d’envelliment i, especialment, de sobreenvelliment de la comarca. A Catalunya, un 3,02% de la població supera l’edat dels 85 anys, mentre que a la Garrotxa (amb una població total de 56.184 habitants) un 4,3% supera aquesta edat. A aquests valors s’ha d’afegir que 2.952 persones de més de 65 anys i 1.023 persones majors de 85 anys viuen soles. Per aquest motiu, es produeix un increment en la prestació de serveis d’atenció a la dependència en el domicili, com són el servei d’ajuda a domicili (durant el 2017 s’han atès 495 persones, 46 més que al 2016) i el servei de teleassistència (al 2017 hi ha hagut 1.235 aparells públics activats que suposen una cobertura del 10,68% de la població de la Garrotxa més de 65 anys).