Select Page

La sessió plenària celebrada ahir al Consell Comarcal de la Garrotxa va començar amb la presa de possessió del nou conseller Raül Massanella, per part del grup comarcal de la CUP. Massanella ocupa el lloc de l’exconsellera Sílvia Pagès, que va presentar la seva renúncia a l’última sessió plenària.

En quant a les matèries de cada conselleria, destaca en l’àmbit d’Organització Interna i Assistència als Municipis, l’aprovació del nou acord que regirà les condicions laborals dels treballadors del Consell Comarcal de la Garrotxa i dels consorcis dependents de l’ens: el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa i el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa. El president, Joan Espona, va ser qui va exposar aquest acord als consellers, fent un breu recorregut temporal per les diferents fases de l’acord que avui es materialitza. Per al Consell Comarcal, la voluntat de la negociació s’ha basat el reconeixement d’una pèrdua del poder adquisitiu dels treballadors i treballadores, a causa, sobretot, de la crisi econòmica i de les reduccions salarials imposades normativament per l’Estat. També s’ha volgut millorar les condicions de treball del personal vinculat al Consell, en un acord únic i sense posar en risc la sostenibilitat pressupostària i econòmica del Consell Comarcal i consorcis adscrits, atès la seva naturalesa administrativa i financera.

Les millores més destacades que recull aquest acord es centren en el reconeixement de triennis de manera gradual, una nova regulació de les hores extres i el reconeixement d’ampliació de vacances per antiguitat, entre d’altres aspectes. Joan Espona ha valorat aquest acord com a molt positiu i ha agraït l’esforç de totes les parts per arribar a consensos satisfactoris.

Dins l’Àrea de Gestió Econòmica, la consellera Fina Surina, ha explicat la proposta de modificació de crèdit presentada per l’equip de govern, que afecta aproximadament uns 400.000 euros. Aquesta modificació de crèdit es basa, principalment, en l’aplicació de la liquidació del pressupost de l’any 2017. Aquesta liquidació es va tancar amb un romanent de tresoreria de 83.468,03 euros. D’aquesta quantitat, la Intervenció autoritza la inclusió de 76.302,14 euros en aquesta modificació de crèdit. Segons la proposta presentada, 27.153,96 euros es destinaran a reduir deute de la compra que es va realitzar l’any passat de les noves dependències del Consell Comarcal, i la resta, a inversions financerament sostenibles com, per exemple, la millora de la climatització i la impermeabilització de diferents espais del Consell Comarcal de la Garrotxa. En el cas de la refrigeració, les accions incloses en aquesta modificació de crèdit permetran el canvi d’aparells actuals per altres més eficients que assoliran estalvis energètics de fins el 40%. A més, a aquesta modificació de crèdit s’inclouen la subvenció rebuda per part de l’Agència Catalana de l’Aigua, per un import de 130.275 euros, per al control de cabals en alta amb la instal·lació de comptadors i el finançament de l’Agència de Residus de Catalunya, per a dur a terme diverses millores en la deixalleria comarcal. La quantitat en aquest cas és de 93.954,11 euros.

En l’àmbit de la conselleria comarcal de Consum, el president del Consell, Joan Espona, va ser l’encarregat d’explicar la proposta d’aprovació de l’addenda del conveni subscrit entre l’Agència Catalana de Consum i l’ens comarcal. Per a aquest 2018, el finançament que rebrà el Consell Comarcal assolirà els 64.911 euros. Aquest augment de finançament respon a la feina realitzada per l’Oficina de Consum de la Garrotxa durant l’any passat, on es van atendre 3.507 persones. La Garrotxa és una de les poques comarques de Catalunya que, segons els barems establerts per l’Agència, rep el màxim de finançament possible.

En els assumptes tractats relacionats amb Medi Ambient, el plenari va aprovar la renúncia de la delegació de competències municipals efectuada per l’Ajuntament de Besalú, en matèria de recollida, gestió i tractament de deixalles domèstiques i assimilables a domèstiques. Des del passat 1 de maig, el consistori besaluenc realitza la recollida de deixalles de manera directa.

En relació al Pla de Camins 2017-2020, s’han estimat les al·legacions presentades pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i pel Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, total i parcialment, respectivament. La modificació de l’ordenança reguladora de preus públics dels casals d’estiu de gestió comarcal, l’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca pel suport tècnic en la millora del recurs d’aigua superficial per al subministrament d’aigua potable al municipi i l’encàrrec del Consell al Consorci Dinàmig per a dur a terme actuacions de gestió socialment responsable a la comarca, també han estat punts aprovats al llarg de la sessió.

Finalment, el ple del Consell Comarcal de la Garrotxa es va adherir al manifest de Territori Socialment Responsable, promogut per Respon.cat, amb el vot en contra de la CUP i va aprovar diverses mocions, sobre la defensa de l’escola catalana i el model d’immersió lingüística; en suport als Comités de Defensa de la República, amb el vot en contra del PSC i en suport a les iniciatives acordades per la Diputació de Girona per lluitar contra la vespa asiàtica, per unanimitat.