Select Page

Gairebé 4 de cada 10 situacions ateses durant el 2017 pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa han estat relacionades amb la dependència

La memòria del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa és una radiografia exhaustiva de la realitat social de la comarca, i un any més, una de les dades destacades és el fet que un 38,64% de les problemàtiques ateses pels serveis socials a la Garrotxa han estat relacionades amb situacions de dependència. Aquesta dada és el resultat dels alts índexs d’envelliment i, especialment, de sobreenvelliment de la comarca. A Catalunya, un 3,02% de la població supera l’edat dels 85 anys, mentre que a la Garrotxa (amb una població total de 56.184 habitants) un 4,3% supera aquesta edat. A aquests valors s’ha d’afegir que 2.952 persones de més de 65 anys i 1.023 persones majors de 85 anys viuen soles. Per aquest motiu, es produeix un increment en la prestació de serveis d’atenció a la dependència en el domicili, com són el servei d’ajuda a domicili (durant el 2017 s’han atès 495 persones, 46 més que al 2016) i el servei de teleassistència (al 2017 hi ha hagut 1.235 aparells públics activats que suposen una cobertura del 10,68% de la població de la Garrotxa més de 65 anys).

Deixant de banda les característiques demogràfiques de la Garrotxa, a nivell socioeconòmic, la taxa d’atur de la Garrotxa és més baixa que a la resta de Catalunya (7,78% atur a la Garrotxa per un 12,63% a Catalunya). Malgrat aquestes bones dades, es detecten col·lectius amb dificultats per accedir al mercat laboral (persones entre 55 i 60 anys), així com el col·lectiu de persones immigrades, però respecte a aquest segon grup s’ha produït una important millora en l’ocupabilitat, especialment durant l’últim trimestre de 2017, arribant a una taxa d’atur del 15%.

A partir del mes de març s’ha posat en funcionament, conjuntament amb les comarques d’Osona i Ripollès, el nou servei de Teràpia Ocupacional i Productes de Suport que beneficia a les persones en situació de dependència a l’entorn domiciliari. A la Garrotxa, s’han atès 113 persones. Això ha suposat un total de 93 productes de suport que s’han facilitat a 49 persones.

A més, també dins l’àmbit de la prevenció i la formació, durant el curs 2016/2017 s’han dut a terme 128 tallers de prevenció de la violència als centres de primària i secundària de la Garrotxa, als quals han participat 2.717 alumnes; i 1.350 joves han participat en 51 tallers de prevenció de drogodependències. Altres tallers realitzats han estat els relacionats amb afectivitat i sexualitat o sobre diversitat, per conscienciar als més joves sobre els valors del respecte, la convivència i la responsabilitat.

En relació a les persones amb malaltia mental, en el marc del Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària (PIAISS), s’ha desenvolupament, conjuntament amb Salut i Educació, les Unitats Funcionals d’atenció a persones amb malaltia mental. Aquestes Unitats Funcionals han aconseguit una millora en l’accés i la prestació del servei tant per a persones adultes, com per a infants i adolescents. I per evitar l’exclusió social que pot venir associada, s’han obert per part del CAS, nous espais d’atenció grupal.

Per últim, destacar l’impuls i protagonisme que els processos participatius estan tenint a la Garrotxa. Alguns exemples són les primeres fases del PIAM al Nucli Antic d’Olot, el seguiment del PIAM de Sant Miquel a través del Consell de barri i l’inici dels pressupostos participatius dels barris d’Olot, i municipals, a Mieres i Riudaura. Durant aquest any ha quedat palès l’interès dels ciutadans per decidir com volen que sigui el seu entorn, els serveis que s’hi presten i, en definitiva, com construir una societat més justa.

Us podeu descarregar la Memòria 2017 del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa al web http://www.casg.cat/documents