Select Page

La sessió plenària celebrada ahir al Consell Comarcal de la Garrotxa va començar amb la presa de possessió del conseller Joaquim Llach, per part del grup comarcal de la CUP. Llach ocupa el lloc de l’exconseller Lluís Rubió que va renunciar en el darrer Ple. No serà aquest l’únic canvi que tindrà aquesta formació, doncs també en aquesta segona sessió plenària de l’any, la consellera Sílvia Pagès va presentar la seva renúncia formal al càrrec. El president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Joan Espona, i la resta de portaveus dels diferents grups comarcals van agrair la feina i dedicació de la consellera per la comarca.

En l’àmbit d’Educació i Joventut, es va aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Institut Municipal d’Educació i Joventut de l’Ajuntament d’Olot, per tal de dur a terme l’encàrrec de gestió en matèria d’assistència tècnica, a través de la figura d’un tècnic comarcal d’educació.

El conseller de Medi Ambient, Santi Reixach, va exposar els punts inclosos a la seva àrea, destacant el conveni entre el Consorci de l’Alta Garrotxa i el Consell per a la neteja i manteniment de camins i senders de l’Alta Garrotxa. Els treballs previstos en aquest conveni per a l’any 2018 tenen un cost de 10.164 euros, que permetran mantenir els senders senyalitzats dins del projecte d’Itinerànnia.

Els preus de la recollida de deixalles en proximitat també van ser tractats ahir al ple. Amb l’abstenció de la CUP, va ser aprovada la revisió dels preus públics de recollida, que inclou tots els municipis de la Garrotxa, excepte Olot. El servei de recollida domèstica ascendeix aquest 2018 a 749.271,92 euros; el servei de recollida d’activitats arriba als 182,69 euros per tona, i el servei de recollida d’orgànica que es continua prestant al municipi de Besalú té un cost de 22.840,88 euros a l’any. En aquest punt, tots els grups comarcals van posar de manifest la importància d’implantar un sistema de selecció de residus en origen que permeti incrementar el reciclatge per part dels ciutadans i faci més eficaç la gestió de residus, complint així amb els objectius europeus establerts al PRECAT 2020. Joan Espona va posar èmfasi amb el treball que el Consell Comarcal de la Garrotxa i cadascun dels municipis de la comarca han de realitzar en l’àmbit de la conscienciació ciutadana, amb campanyes d’informació i sensibilització.

En l’àmbit econòmic, l’equip de govern del Consell va presentar als grups comarcals els resultats definitius de la liquidació del pressupost de l’any 2017 del Consell Comarcal de la Garrotxa. La consellera de Gestió Econòmica, Fina Surina, va explicar als consellers les dades positives amb les que s’ha tancat aquest exercici i el compliment de les condicions normatives, legislatives i de control requerides des de l’Estat al món local per a l’execució pressupostària.

La consellera va subratllar que, tot i el context econòmic i financer complicat, es tanca l’exercici 2017 amb un resultat pressupostari positiu. Com en anys anteriors, es compleixen els paràmetres de la regla de la despesa, el límit del deute i l’estabilitat pressupostària, que es tanca amb un resultat favorable de 83.468,03 euros. Aquesta quantitat permet treballar en una proposta de modificació de pressupost per a l’any 2018 que permetrà retornar 27.153,96 euros de deute del Consell Comarcal i disposar de 56.314,07 euros per a inversions financerament sostenibles. Igualment, el Consell ha realitzat una provisió en concepte de dubtós cobrament de 361.403 euros, per minimitzar riscos i afrontar amb garanties les possibles insolvències i eventualitats. Els conceptes pendents de cobrament s’han minorat en 1.229.926,20 euros respecte l’any anterior. Aquesta xifra respon a la resolució favorable dels processos contenciosos que el Consell Comarcal de la Garrotxa tenia amb l’Agència Catalana de l’Aigua. La consellera Surina va finalitzar la seva intervenció mostrant la satisfacció de l’equip de govern davant l’excel·lent tasca realitzada pels tècnics del Consell Comarcal en la gestió del pressupost i la prestació de serveis comarcals.

En l’àmbit de Territori i Urbanisme, l’entrada en vigor de la nova llei de contractes va fer que s’aprovés, amb l’abstenció de la CUP, la delegació de l’aprovació de l’expedient de contractació i dels plecs de clàusules que han de regir el procediment obert per a la contractació del subministrament d’energia elèctrica a diversos edificis públics de la comarca al Consell de Presidència. Les novetats introduïdes per la llei i l’especificitat d’aquest plec de condicions han fet que sigui necessari ampliar el seu termini.

El Consell de Presidència també assumirà l’aprovació de les bases que regiran la concessió dels ajuts de menjador i transport escolar per al curs 2018/2019, donat que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya no ha fet arribar formalment els criteris establerts per a aquesta convocatòria. El gerent del Consell Comarcal de la Garrotxa, Sergi Martí, va explicar als consellers que es preveu que els criteris es mantinguin en la mateixa línia que el curs anterior i que, malgrat les reivindicacions fetes arribar al Departament d’Ensenyament per diverses entitats locals, entre elles el Consell Comarcal, l’import de les beques concedides es mantindrà en una cobertura del 50% o del 100%, sense més graduació.

La novetat que sí que es preveu introduir aquest any per part del Departament d’Ensenyament és la posada en funcionament d’una eina que permeti valorar el risc social de les famílies d’una manera homogènia a tot el territori català.

El gerent va destacar que aquest curs 2017/2018 el Consell Comarcal de la Garrotxa va gestionar al voltant de tres-centes beques més que el curs anterior, el que suposa un major esforç de gestió. Per millorar l’eficàcia i la qualitat en l’atenció ciutadana, el Consell Comarcal ha valorat introduir pel proper període de sol·licitud, l’establiment de cita prèvia per a les famílies amb la idea d’estalviar el temps d’espera i millorar la tramitació, igualment s’ampliarà el període de sol·licitud d’ajuts en una setmana més. Es continuarà oferint la possibilitat de presentar les sol·licituds en els centres i es fixarà un termini màxim.

Finalment, el ple del Consell Comarcal de la Garrotxa va aprovar per unanimitat una moció per revertir les reclamacions de l’IVA a entitats locals i mitjans de comunicació públics.

El conseller Joaquim Blanc prenent possessió del seu càrrec