Select Page

El Consell Comarcal de la Garrotxa, en sessió extraordinària del Ple celebrada ahir dijous 7 d’abril, va apropar per unanimitat la proposta de la modificació de les bases generals que regulen els ajuts individuals de menjadors escolars i ajuts de desplaçament, així com també va aprovar l’obertura de la convocatòria per a la seva sol·licitud.

La causa de la modificació de les bases reguladores dels ajuts menjador ve motivada per la circular que, recentment, va emetre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, on s’estableixen els nous criteris per a l’atorgament d’aquests ajuts per al curs vinent. Per tant, el Consell Comarcal ha hagut d’adaptar les bases generals aprovades el passat 6 maig de 2015 a les noves directrius del Departament. En relació a aquestes directius aplicables a la concessió d’ajuts per al curs 2016 -2017, cal destacar especialment dues novetats. En primer lloc, l’eliminació del tram variable en la concessió d’ajudes (en el cas de la Garrotxa les beques del 25%). A partir del proper curs, les famílies beneficiaris només podran rebre dos tipus de beques: del 50% o del 100% del cost de servei. Cal dir que, en el cas de les beques del 100%, es mantenen els criteris socials, a més dels econòmics.

En segon lloc, es modifiquen els llindars econòmics, calculats en base al llindar de pobresa, i que rebaixen els límits a partir dels quals es pot accedir a un ajut. Fa només uns dies, la consellera d’Ensenyament de Catalunya, Meritxell Ruiz, anunciava un increment de deu milions d’euros en la partida per a beques menjador, que s’afegirien als cinquanta milions que ja es destinaven en aquest concepte. A la sessió plenària d’aquest dijous els diferents grups han manifestat el desig que aquest canvi de criteri d’atorgament i aquest increment en el finançament permetin que més famílies puguin ser beneficiàries d’ajuts. Segons els càlculs previs realitzats pels tècnics del Consell, aquest nou escenari permetrà l’atorgament de 180 beques menjador més en relació al curs actual, a tota la Garrotxa. Malgrat aquestes dades positives a priori, la consellera comarcal d’Educació i Joventut, Mar Roca, ha manifestat que “des del Consell Comarcal som partidaris d’un model de distribució que, al marge dels llindars econòmics i dels criteris socials, fos més gradual, ja que el model amb només dos llindars, entenem que no és prou just ni equitatiu”. En aquesta mateixa línia es van manifestar els portaveus de tots els grups polítics del ple en les seves respectives intervencions, demandant igualment un sistema que aporti un marge adaptació més gran en relació a la realitat econòmica i social de les famílies sol·licitants.

Un altre dels punts aprovats per unanimitat en el Ple ha estat la modificació puntual del plec de clàusules economicoadministratives del servei de transport escolar per al proper curs. Aquesta modificació incorpora una rectificació tècnica per incloure els criteris establerts a l’Observatori de costos del transport discrecional de viatgers de Catalunya 2015. Per adaptar els criteris del nou Observatori, s’ha optat per adequar el cost de les rutes d’acord amb els percentatges d’increment establerts. Un cop revisat el càlcul de les rutes, el preu de licitació del concurs per a la contractació del servei de transport escolar als centres educatius de la comarca de la Garrotxa ha quedat establert en un màxim de 7.366 euros/dia.

Finalment, el tercer punt tractat a la sessió ha estat l’aprovació de l’addenda al conveni entre el Consell Comarcal del Pla de l’Estany i el Consell Comarcal de la Garrotxa per a la gestió conjunta de les infraestructures de tractament de residus implantades en els seus territoris, i que preveu la creació d’una Comissió de seguiment i d’un Grup de treball tècnic entre els dos ens. Amb l’abstenció d’ERC, el vot negatiu de la CUP i els vots a favor de CIU i PSC, es va donar per aprovada l’addenda, que va tancar l’ordre del dia d’aquesta sessió extraordinària.

SONY DSC

Sessió extraordinària de Ple.