Select Page

En el Ple del Consell Comarcal celebrat el 10 de març, es va donar compte, entre d’altres punts, de la liquidació del pressupost de la corporació de l’any 2015. El tancament d’aquest exercici pressupostari, una vegada aplicats els ajustos de la normativa comptable vigent, ha generat una disponibilitat per a inversions financerament sostenibles de 154.463’97 euros. La consellera de Gestió Econòmica, Fina Surina, ha subratllat que “tot i el context social i econòmic, les dificultats pressupostaries i financeres i les tensions de tresoreria, aquest tancament és positiu. Hem tingut la complicitat dels ajuntaments de la comarca i, amb un sistema de cofinançament, s’han prestat serveis no essencials. Hem mantingut una decidida actitud comarcal al costat de la gent que més ho ha necessitat oferint serveis bàsics als municipis, prestats amb estàndards de qualitat”. La consellera també ha volgut agrair la tasca dels equips de govern actuals i anteriors, així com dels consellers i del treballadors del Consell Comarcal, per assolir l’acompliment dels paràmetres d’estabilitat pressupostària, de regla de la despesa i de límit del deute.
El president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Joan Espona, ha intervingut en aquest punt per diferenciar les dades relatives al tancament pressupostari, que són positives, de la situació de tresoreria del Consell Comarcal, que continua essent complicada davant del deute que tenen altres administracions amb l’ens comarcal. El president s’ha mostrat satisfet amb la gestió dels recursos, que s’ha portat a terme de forma rigorosa i ha reconegut també la feina dels treballadors del Consell, que han obtingut el màxim rendiment dels recursos públics disponibles.

En l’àmbit d’educació, s’ha aprovat l’obertura de l’expedient de contractació de transport escolar dels centres educatius de la comarca, mitjançant procediment obert. El preu aproximat establert per a aquest servei és 1,2 M d’euros per curs.

Amb el vot afirmatiu de tots els assistents, també han estat aprovats els convenis relatius a la promoció i coordinació de la xarxa de senders Itinerànnia, un projecte que tots els grups comarcals han considerat molt positiu per al territori. El conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal per a la prestació de serveis d’assistència administrativa, econòmica i tècnica als municipis i per actuacions en matèria de salut pública, acció social, promoció econòmica i transport escolar per a l’any 2016 també ha comptat amb el vot afirmatiu de tots els consellers. Un altre punt debatut a la sessió plenària d’ahir ha estat l’aprovació del Pla estratègic de desenvolupament econòmic local i d’ocupació de la Garrotxa, amb l’única abstenció de la CUP. En aquest punt, Joan Espona ha manifestat la necessitat d’aquesta eina per a la comarca, per tal de sumar esforços i aglutinar recursos, i seguir avançant fermament en la promoció econòmica de la Garrotxa i l’ocupabilitat dels seus ciutadans.

Per últim, cal destacar l’acord unànime per a l’aprovació i formalització de la nova proposta de conveni de col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Consell per a la millora de serveis de transport de viatgers de la Garrotxa per a l’any 2016. Aquest conveni suposarà per a la comarca, i previ acord amb els ajuntaments en la seva concreció, una millora dels serveis de transport que es presten al territori.

Ple_10032016_3