Select Page

Organigrama de Govern

Coneix l’organització de les diferents àrees de govern, les quals seran anomenades conselleries comarcals i que tindran
les funcions següents:

1- Conselleria comarcal d’Acció Social
a) Persones amb necessitats d’autonomia personal
b) Famílies en situació de vulnerabilitat
c) Infants i joves en situacions de violència i maltractament
d) Dones en situacions de violència masclista
e) Persones grans que pateixen maltractaments
f) Atenció a les situacions de pobresa
g) Acollida i acompanyament a les persones nouvingudes
h) Gestió de la diversitat i dels drets civils
i) Acompanyament a les entitats
j) Participació ciutadana
k) Millora de la convivència
l) Igualtat de gènere

2- Conselleria comarcal de Medi Ambient, Salut Pública i Emergències
a) Serveis comarcals de proveïment d’aigua, sanejament.
b) Serveis comarcals de recollida i tractament de deixalles
c) Control d’activitats susceptibles d’afectar al medi natural
d) Control ambiental: contaminació acústica, emissions gasoses i abocaments líquids, abocaments de residus
e) Educació mediambiental i sostenibilitat
f) Control, recollida i custòdia d’animals domèstics
g) Atenció i protecció dels espais d’interès natural
h) Coordinació amb la Junta de Protecció de la Zona Volcànica i altres ens competents en matèria de medi ambient
i) Regulació de l’accés motoritzat al medi natural
j) Redacció de plans de protecció civil
k) Coordinació dels plans de protecció civil
l) Prevenció d’incendis i inundacions
m) Salut Pública
n) Polítiques forestals.
o) Foment agricultura i ramaderia

3- Conselleria comarcal de Territori, Mobilitat, Infraestructures i Energia
a) Pla Únic d’Obres i Serveis
b) Oficina d’Habitatge Comarcal
c) Transició energètica
d) Infraestructures de comunicació viària
e) Transport públic de viatgers i mobilitat
f) Pla de camins de la Garrotxa
g) Seguiment del Pla Comarcal de Muntanya.

4- Conselleria comarcal d’Assistència als Municipis
a) Assistència tècnica en matèria urbanística
b) Assistència tècnica en matèria arxivística i de gestió documental
c) Assistència en matèria informàtica i d’administració electrònica
d) Assistència en matèria de gestió econòmica i comptable
e) Assistència en matèria jurídica i administrava
f) Assistència en matèria de consum i disciplina de mercat
g) Servei d’Assistència Tècnica (SAT) de secretaria-intervenció als ajuntaments
h) Desenvolupament de nous serveis d’assistència tècnica als municipis

5- Conselleria comarcal de Desenvolupament Local
a) Desenvolupament i promoció del territori
b) Suport a les polítiques actives d’ocupació
c) Dinamització empresarial
d) Emprenedoria
e) Formació professionalitzadora
f) Suport als joves agricultors

6- Conselleria comarcal de Turisme i Cultura
a) Desenvolupament i gestió del model turístic
b) Creació i desenvolupament de productes turístics
c) Promoció i suport a la comercialització turística
d) Manteniment i gestió d’infraestructures turístiques
e) Valorització del patrimoni natural i cultural
f) Foment de les manifestacions i activitats culturals i artístiques

7- Conselleria comarcal d’Educació
a) Servei de transport escolar
b) Servei de menjador escolar
c) Servei d’ajuts de menjador i/o desplaçament
d) Suport a serveis i projectes educatius
e) Normalització Lingüística – Servei de Català d’Olot-Garrotxa

8- Conselleria comarcal de Joventut
a) Informació i assessorament juvenil
b) Suport i assessorament als municipis en matèria de joventut
c) Instal·lacions juvenils
d) Seguiment de les activitats d’educació en el lleure
e) Organització i gestió d’activitats mancomunades i/o d’àmbit municipal
f) Gestió i dinamització d’equipaments juvenils
g) Pla Comarcal de Joventut
h) Programes de Garantia Juvenil
i) Oficina Jove de la Garrotxa

9- Conselleria comarcal de Gestió Econòmica
a) Gestió econòmica, financera, fiscal i comptable de la Corporació
b) Fiscalització i control financer de la Corporació i dels consorcis

10- Conselleria comarcal d’Esports i Lleure
a) Promoció de la pràctica esportiva i activitats de lleure
b) Foment de les activitats esportives en edat escolar
c) Suport als ajuntaments en l’organització d’activitats esportives
d) Suport als ajuntaments per la promoció i gestió de les instal·lacions esportives

11- Conselleria comarcal de Sistemes d’Informació
a) Infraestructures i desplegament de les xarxes de telecomunicacions
b) Desplegament de les eines d’Administració electrònica
c) Assistència tècnica informàtica de la Corporació
d) Promoció del coneixement i ús de les tecnologies de la informació
e) Transparència

12- Conselleria comarcal d’Organització Interna
a) Organització i règim intern del personal
b) Planificació i organització dels recursos humans

13- Conselleria comarcal de Consum
a) Oficina de Consum de la Garrotxa
b) Disciplina de mercat i funció inspectora
c) Junta Arbitral de Consum
d) Difusió i sensibilització en matèria de Consum