Select Page

Informació al consumidor

  • Dret a la protecció contra els riscos que puguin afectar la meva salut o seguretat.
  • Dret a la protecció dels meus legítims interessos econòmics i socials.
  • Dret a la informació i l’educació en matèria de consum. En concret, dret a la informació correcta sobre els diferents productes o serveis, per tal de facilitar-ne l’ús, el consum o el gaudi adequats.
  • Dret a la representació, la consulta i la participació en el procediment d’elaboració de la normativa que m’afecti directament com a consumidor.
  • Dret a la protecció jurídica i a la reparació dels danys i perjudicis soferts.
  • Dret a la defensa del medi ambient i de la qualitat de vida.
  • Reclamant

Si vull obtenir una compensació econòmica o la reparació dels danys i perjudicis soferts, un cop sorgit el conflicte de consum.

  • Denunciant

Si vull que l’Administració intervingui per tal d’evitar un perjudici general, davant d’una conducta que considero que infringeix la normativa de consum.

  • Presentant una queixa

Si vull posar el fet en coneixement de l’administració, davant d’una conducta que no infringeix la normativa de consum, però que considero que hauria de canviar per tal de ser millor atès com a consumidor.

Clic aquí per accedir al formulari per presentar una queixa

D’acord amb el Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum (D.O.G. Núm. 6661, de data 10.07.2014).

1.- Acreditació de la reclamació prèvia a l’empresa:

Abans de la sol·licitud d’inici de la mediació de consum la persona consumidora ha d’haver presentat una reclamació prèvia a l’empresa amb qui ha tingut la relació de consum. Transcorregut el termini d’un mes sense haver obtingut resposta o en cas de resposta no satisfactòria a les pretensions formulades es pot iniciar el procediment de mediació davant de l’entitat acreditada (art. 14).

L’acreditació es pot fer per qualsevol mitjà que en quedi constància, número de reclamació o incidència facilitat per l’empresa amb la data corresponent, carta certificada amb acús de rebuda, burofax, full de reclamació signat/segellat per l’empresa, acta de la policia (ha de constar la data en què l’empresa ha rebut la reclamació).

2.- La reclamació haurà de contenir, com a mínim, les dades següents:

– Nom i cognoms de la persona consumidora, DNI, NIE o passaport, NIF, domicili complet i telèfon o adreça de correu electrònic. En cas que actuï mitjançant un representant, s’han de fer constar aquestes mateixes dades però del representant (art. 15.2 a).

– Raó social, domicili complet de l’empresari o empresària que ha participat en la relació de consum. En cas que es conegui s’ha d’indicar el NIF, l’establiment on s’ha produït la relació de consum i la pàgina web o adreça de correu electrònic (art. 15.2 b)

– Exposició dels fets que han originat la controvèrsia en la relació de consum (art. 15.3 c).

– Petició concreta que formula la persona consumidora (art. 15.3 d).

– Relació de la documentació aportada que acrediti l’existència de la relació de consum, així com qualsevol prova que la persona consumidora aporti relacionada amb els fets exposats (art. 15.3 e).

– Data i signatura de la persona consumidora o el seu representant (art. 15.3 f).

El termini per presentar la reclamació a Consum és d’un any comptat des de la data en la qual es va presentar la reclamació a l’empresa.