Consell Comarcal de la Garrotxa

Ordenances, Reglaments i Plans comarcals

A continuació trobareu un recull dels textes vigents de les ordenances, reglaments i plans comarcals aprovats pel Consell Comarcal de la Garrotxa:

Ordenança P001, reguladora del preu públic corresponent a publicacions, edicions, cursos i altres activitats que siguin prestats en règim de lliure concurrència. (A116/2007/333)

Text ordenança
Data d’aprovació: 8/11/2007
Darrera modificació: 30/05/2011
Publicació BOPG

Ordenança P002, reguladora del preu públic corresponent a la prestació del serveis del Telecentre del Consell Comarcal de la Garrotxa. (A116/2007/334)

Text ordenança
Data d’aprovació: 8/11/2007
Darrera modificació: 14/10/2010
Publicació BOPG

Ordenança P003, reguladora del preu públic corresponent a la prestació del servei de menjadors escolars. (A116/2007/335)

Text ordenança
Data d’aprovació: 8/11/2007
Darrera modificació: 10/10/2013
Publicació BOPG

Ordenança P004, reguladora del preu públic corresponent a la prestació del servei de transport escolar no obligatori. (A116/2007/336)

Text ordenança
Data d’aprovació: 8/11/2007
Darrera modificació: 10/10/2013
Publicació BOPG

Ordenança P005, reguladora del preu públic corresponent a la prestació dels serveis de recepció voluntària prestats pel Consell Comarcal de la Garrotxa. (A116/2007/337)

Text ordenança
Data d’aprovació: 8/11/2007
Darrera modificació: 10/10/2013
Publicació BOPG

Ordenança P006, reguladora del preu públic corresponent a la prestació del servei dels casals d’estiu de gestió comarcal. (A116/2012/003)

Text ordenança
Data d’aprovació: 10/05/2012
Darrera modificació: 15/05/2014
Publicació BOPG

Ordenança T001, reguladora de la taxa per la prestació de serveis i activitats administratives del Consell Comarcal de la Garrotxa. (A116/2007/328)

Text ordenança
Data d’aprovació: 8/11/2007
Darrera modificació: 11/12/2008
Publicació BOPG

Ordenança T002, reguladora de la taxa per a la gestió dels serveis de cessió, recollida i custòdia d’animals domèstics. (A116/2007/329)

Text ordenança
Data d’aprovació: 8/11/2007
Darrera modificació: 11/10/2012
Publicació BOPG

Ordenança T003, reguladora de la taxa per l’entrada de matèria orgànica a la planta de compostatge de la Garrotxa. (A116/2007/330)

Text ordenança
Data d’aprovació: 8/11/2007
Darrera modificació: 10/10/2013
Publicació BOPG

Ordenança T004, reguladora de la taxa pel tractament de residus industrials assimilables a residus municipals comercials a l’abocador comarcal de la Garrotxa. (A116/2007/331)

Text ordenança
Data d’aprovació: 8/11/2007
Darrera modificació: 10/10/2013
Publicació BOPG

Ordenança T005, reguladora de la taxa per a la tramitació administrativa i realització dels informes tècnics de les activitats incloses en l’annex II.2 de la Llei d’intervenció ambiental. (A116/2007/332)

Data d’aprovació: 8/11/2007
Data derogació: 8/07/2010

Publicació BOPG

Ordenança T006, reguladora de la taxa per a la legalització de les activitats amb incidència ambiental, dels especacles públics i les activitats recreatives, així com l’emissió d’informes de seguretat en matèria d’incendis i corresponents visites de comprovació. (A116/2010/256)

Text ordenança
Data d’aprovació: 8/07/2010
Darrera modificació: 10/10/2013
Publicació BOPG

Ordenança G001, general de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic municipals la gestió dels quals ha estat delegada al Consell Comarcal de la Garrotxa. (A117/2006/065)

Text ordenança
Data d’aprovació: 14/03/2005
Darrera modificació: 11/12/2008
Publicació BOPG

Ordenança G002, d’abocament d’aigües residuals de la Garrotxa. (A117/2007/018)

Text ordenança
Data d’aprovació: 16/01/2007
Darrera modificació: no s’escau
Publicació BOPG

Ordenança G003, reguladora de l’administració electrònica. (A117/2011/390)

Text ordenança
Data d’aprovació: 15/12/2011
Darrera modificació: no s’escau
Publicació BOP

Ordenança M001, de control i tinença d’animals domèstics. (A118/2003/127)

Text ordenança
Data d’aprovació: 8/04/2003
Darrera modificació: no s’escau
Publicació BOPG

Ordenança M002, reguladora de la gestió i aplicació agrícola de fertilitzants. (A118/2004/149)

Text ordenança
Data d’aprovació: 4/11/2004
Darrera modificació:

Ordenança M003, reguladora de la implantació i funcionament d’instal·lacions de radiocomunicació. (A118/2000/443)

Text ordenança
Data d’aprovació:
Darrera modificació:
Publicació BOPG

Ordenança M004, reguladora del soroll i les vibracions. (A118/2011/302)

Text ordenança
Data d’aprovació: 13/10/2011
Publicació BOPG

Ordenança M005, reguladora de la gestió de residus de la construcció . (A118/2013/001)

Text ordenança
Data d’aprovació: 16/05/2013
Publicació BOPG

 Ordenança M007, reguladora de comunicació prèvia d’activitats, classificació de les activitats innòcues i controls municipals de llicències ambientals,  recreatives i incendis.. (A118/2013/003)

Text ordenança
Data d’aprovació: 11/07/2013
Publicació BOPG

Reglament RC001 Orgànic Comarcal. (A115/2003/239)

Text reglament
Data d’aprovació: 9/11/2004
Darrera modificació: no s’escau
Publicació BOPG

Reglament RC002 regulador de les activitats sotmeses a llicència municipal d’obertura d’establiments i a règim de comunicació (Parcialment derogat). (A115/2003/288)

Text reglament
Data d’aprovació: 16/12/2003
Darrera modificació: 11/03/2010
Publicació BOPG

Reglament RC003 de funcionament del servei de menjadors escolars del Consell Comarcal de la Garrotxa. (A115/2003/119)

Text reglament
Data d’aprovació: 11/05/2004
Darrera modificació: no s’escau
Publicació BOPG

Reglament RC004 d’Honors i Distincions del Consell Comarcal de la Garrotxa. (A115/2004/292)

Text reglament
Data d’aprovació: 22/12/2004
Darrera modificació: no s’escau
Publicació BOPG

Reglament RC005 del servei de transport escolar de la comarca de la Garrotxa. (A115/2005/018)

Text reglament
Data d’aprovació: 25/01/2005
Darrera modificació: 09/07/2009
Publicació BOPG integre inicial
Publicació BOPG modificació

Protocol RC006 de la Xarxa Comarcal de Joventut de la Garrotxa. (A115/2006/076)

Text protocol
Data d’aprovació: 14/03/2006
Darrera modificació: 16/12/2011

Reglament RC007 de funcionament del servei de la Planta de Compostatge d’Olot. (A115/2006/150)

Text reglament
Data d’aprovació: 15/05/2006
Darrera modificació: no s’escau

Reglament RC008 de gestió i ús del servei comarcal de dipòsit controlat de residus municipals de la Garrotxa. (A115/2008/153)

Text reglament
Data d’aprovació: 08/05/2008
Darrera modificació: no s’escau
Publicació BOPG

Reglament RC009 de funcionament del servei públic de recollida de materials voluminosos. (A115/2008/315)

Text reglament
Data d’aprovació: 09/10/2008
Darrera modificació: no s’escau
Publicació BOPG

Reglament RC010 de gestió i ús de les deixalleries del Consell Comarcal de la Garrotxa. (A115/2008/316)

Text reglament
Data d’aprovació: 09/10/2008
Darrera modificació: no s’escau
Publicació BOPG

Reglament RC011 d’ús de la llengua catalana del Consell Comarcal de la Garrotxa. (A115/2010/349)

Text reglament
Data d’aprovació: 14/10/2010
Darrera modificació: no s’escau
Publicació BOPG

Reglament RC012 del servei turístic comarcal “Xarxa de punts digitals d’informació turística de la Garrotxa”. (A115/2010/417)

Text reglament
Data d’aprovació: 09/12/2010

Reglament RC013 del servei de gestió comarcal de casals d’estiu. (A115/2012/003)

Text reglament
Data d’aprovació: 19/01/2012
Publicació BOPG

Reglament RC014 del protocol d’actuació contra l’assetjament sexual a la feina. (A115/2009/262).

Text Protocol
Data d’aprovació: 19/06/20

Pla PC001 d’actuacions establertes pel Consell Comarcal de la Garrotxa en matèria de transport escolar, en el cas de nevades i coordinades amb el Pla Neucat. (A121/2003/018)

Text del Pla
Data d’aprovació: 21/01/2003
Darrera modificació: 13/12/12

Programa PC002 del cicle de l’aigua a la Garrotxa. Programa de mesures 2010-2015. (A121/2011/020)

Text del programa  (Cal consultar l’arxiu directament al Consell Comarcal de la Garrotxa atès que no es penja degut al seu pes de 500MB)
Data d’aprovació: 08/03/2012

Pla PC003 de prevenció d’incendis de la comarca de la Garrotxa. (A121/2011/370)

Text del Pla
Data d’aprovació: 08/03/2012
Publicació BOPG

Programa PC004 de recuperació i millora d’espais fluvials i prevenció d’inundacions de la Garrotxa. (A121/2010/259)

Text del programa (17MB)
Data d’aprovació: 08/07/2010

Pla PC005 d’assistència i suport en matèria de protecció civil per als municipis de la comarca. (A121/2009/278)

Text del Pla (11MB)
Data d’aprovació: 09/07/2009
Darrera modificació: 12/07/2012

Pla PC006 d’autoprotecció del Dipòsit controlat de Residus Sòlids Urbans de la comarca de la Garrotxa. (A121/2007/347)

Text del Pla (5,5MB)
Data d’aprovació: 08/11/2007
Publicació BOPG

Programa PC007  d’actuació en Protecció Civil i Prevenció d’Emergències a la Garrotxa (2013-2017) . (A121/2013/001)

Text del Programa
Data d’aprovació: 16/05/2013
Publicació BOPG

Pla PC008  d’actuació de Joventut 2013 . (A121/2013/003)

Text Pla d’Actuació
Data d’aprovació: 16/05/2013