Ajuts curs 2024-2025

ON ES PODEN RECOLLIR LES SOL·LICITUDS?

 • A la secretaria de l’escola o de l’institut.
 • Al mateix Servei d’Educació del Consell Comarcal de la Garrotxa o a través del següent enllaç.

SOL·LICITUDS – Caldrà fer-ne una per família, independentment del centre educatiu.

És imprescindible sol·licitar cita prèvia a: www.garrotxa.cat/cita-previa/, seleccionant el servei “EDUCACIÓ” o bé trucant als telèfons 972 274 998 / 972 274 900, només en els casos que s’entregui presencialment al Consell Comarcal.

TERMINIS

 • Al Consell Comarcal, del 22 d’abril al 31 de maig de 2024.
 • Al mateix centre, del 22 d’abril al 23 de maig de 2024 (en els casos establerts en el punt següent).

PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

S’hauran de lliurar als llocs següents en funció del centre educatiu i tipus d’ajut:

Al Consell Comarcal

SOL·LICITUD CENTRE ESCOLAR
Ajuts de menjador i/o transport escolar.

 

IE Greda (alumnes que viuen a Olot), Volcà Bisaroques, Pla de Dalt, Malagrida, Sant Roc, El Morrot, Escola Pia, Petit Plançó, Cor de Maria i Maria Reina.

 

Ajuts de menjador escolar.

 

Ins la Garrotxa, Ins Montsacopa, Ins Bosc de la Coma.

 

Al mateix centre (Caldrà que us retornin una còpia de la sol·licitud segellada per tal de tenir el comprovant d’haver-la presentada).

SOL·LICITUD CENTRE ESCOLAR
Ajuts de menjador i/o transport escolar.

 

Sant Cristòfol, Rocalba, Verntallat, La Bòbila, Parvulari d’en Bas, Lluís Castells, Finestres, Joan Maragall, Castanyer, Joan Roura, Les  Escomes, Castellroc, Mont Cós, Montpalau, IE Salvador Vilarrasa, IE Greda (alumnes que no viuen a Olot).

Sol·licitud de transport escolar.

 

Ins la Garrotxa, Ins Montsacopa, Ins Bosc de la Coma.

IE Greda (alumnes que no viuen a Olot).

 

En línia – des del web www.garrotxa.cat.

SOL·LICITUD CENTRE ESCOLAR

Ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques.

Ajuts individuals de menjador per a alumnes en centres concertats.

Gratuïtat de menjador.

Ajuts de desplaçament.

Servei de transport escolar.

Qualsevol centre de la comarca.

Característiques principals que determinen cada tipus d’ajut i servei, finançats per part de la Generalitat de Catalunya:

AJUTS DE MENJADOR

 • AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR PER NECESSITATS SOCIOECONÒMIQUES:

– Ajuts adreçats a alumnes d’I3 fins a 4t d’ESO a qui no pertoqui la gratuïtat del servei de menjador.

– Es valorarà la situació econòmica i social de la unitat familiar, segons el barem aprovat pel Consell Comarcal.

Documentació obligatòria:

– Original del DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar o, en cas de no disposar-ne, certificat de naixement o llibre de família. Pels que van presentar el DNI/NIE al sol·licitar ajut de menjador el curs 23-24, no caldrà presentar-lo sempre i quan aquests documents siguin vigents i no s’hagin modificat. És responsabilitat del representant legal del sol·licitant assegurar la vigència d’aquests documents.

– Es comprovaran les dades del padró amb cada ajuntament.

– Les dades econòmiques es consultaran a l’Agència Tributària.

Documentació complementària:

– Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques.

– Certificat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en concepte de subvenció.

– Conveni, sentència de divorci o l’acta final de mediació del Departament de Justícia. No caldrà presentar-lo sempre i quan aquests documents siguin vigents i no s’hagin modificat. És responsabilitat del representant legal del sol·licitant assegurar la vigència d’aquests documents.

 • AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR PER A ALUMNES EN CENTRES CONCERTATS

– Ajuts adreçats a alumnes de I3 fins a 4t d’ESO que no tinguin centre educatiu al seu municipi de residència i que, d’acord amb el mapa escolar, optin per matricular-se en un centre privat concertat.

 • GRATUÏTAT DE MENJADOR

– Ajuts adreçats a alumnes de I3 fins a 6è de primària i en el cas del centre IE Greda fins a 4T ESO, que estiguin obligats a desplaçar-se fora del seu municipi de residència, per inexistència en aquest d’oferta del nivell educatiu corresponent.

 AJUTS DE DESPLAÇAMENT:

 • AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENT PER A L’ALUMNAT ESCOLARITZAT A LA COMARCA DE LA GARROTXA.
 1. A) Els alumnes d’I3 fins a 4t d’ESO que s’hagin de desplaçar des del seu domicili al centre escolar més proper i que la distància sigui superior a 3 km i que no hi hagi la possibilitat del servei de transport escolar.
 2. B) Els alumnes d’I3 fins a 4t d’ESO que s’hagin de desplaçar des del seu domicili fins a la parada de transport escolar col·lectiu més propera, sempre que la distància sigui superior a 3 km.
 3. C) Els alumnes d’I3 fins a 4t d’ESO que s’hagin de desplaçar des del seu domicili fins a la parada de transport regular, sempre que la distància sigui superior a 3 km.
 4. D) Els alumnes d’educació especial escolaritzats en centres escolars públics de la comarca que no puguin ser atesos per cap servei de transport escolar col·lectiu.

En tots els casos, l’alumne que sol·liciti aquest ajut ha d’estar escolaritzat al centre escolar que li correspon per mapa escolar o, en funció dels casos prou justificats, en el més proper al seu domicili.

En el cas dels ajuts de desplaçament no obligatoris es tindrà en compte la situació econòmica de la unitat familiar.

L’ajut de desplaçament pot ser compatible amb qualsevol altre tipus d’ajut de menjador.

SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR

Cal omplir la sol·licitud corresponent que serà vigent durant tot el període d’escolarització obligatòria en el mateix centre.

Els alumnes que ja estan fent ús del servei, no serà necessari tornar-ho a tramitar, excepte que hi hagi algun canvi en el servei, modificació de dades o bé passi a cursar ESO o estudis postobligatoris.

És responsabilitat del representant legal del sol·licitant assegurar la vigència de les dades presentades.

 • TRANSPORT ESCOLAR OBLIGATORI

– Servei adreçat a alumnes d’I3 fins a 4t d’ESO que estiguin obligats a desplaçar-se fora del seu municipi de residència, per inexistència en aquest d’oferta del nivell educatiu corresponent.

 • TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI

– Servei adreçat a alumnes d’I3 fins a 4t d’ESO, escolaritzats dins del seu terme municipal, que sol·liciten utilitzar el servei de transport escolar.

– El preu del transport no obligatori per al curs 2024-2025 serà de 135 euros/matins i 135 euros/tardes. Aquest import es cobrarà independentment del nombres de viatges per curs. El cobrament es fraccionarà amb 3 períodes mitjançant domiciliació bancària.

La normativa que regula el funcionament del transport escolar a la comarca està recollida en el Reglament de transport, que es pot consultar a la pàgina web: www.garrotxa.cat.

ACCEPTACIÓ/DENEGACIÓ

L’acceptació/denegació dels ajuts es publicarà al taulell d’anuncis del Consell Comarcal, es comunicarà a la direcció del centre i a cadascuna de les persones interessades a través d’un correu electrònic, on se’ls indicarà l’enllaç per accedir a e-Tauler del Consell Comarcal.

Respecte a les sol·licituds de servei de transport escolar, s’entén per acceptat el servei en el moment que se sol·licita; només es comunicarà en el cas que no es pugui atendre la demanda.

Per a més informació o per aclarir dubtes, podeu contactar amb el Servei d’Educació del Consell Comarcal de la Garrotxa: Tel. 972 274 998 – A/e. educacio@garrotxa.cat.

Ajuts menjador

Ajuts desplaçament

Transport Escolar