Select Page

Transport postobligatori 2021-2022

  1. Es tracta d’un servei autofinançat pels seus usuaris
  2. El compromís amb l’empresa de transport és per a tot el curs escolar. Per aquest motiu, les persones que desitgin utilitzar el servei ho han de fer comprometent-se durant tot el curs. A fi de formalitzar aquest compromís, s’estableix una fiança – garantia igual al cost d’un mes i mig de servei . Aquesta fiança es retornarà a final de curs als usuaris que l’hagin utilitzat durant tot aquest període. Per tant, qui es doni de baixa abans, no tindrà dret al retorn de la fiança.
  3. Els horaris de cada parada es trobaran penjats a la web abans que comenci el curs.

COM FER LA SOL.LICITUD ?

1r. El termini  de presentació de la sol·licitud serà l’últim dia de matrícula d’ensenyament post-obligatori a la secretaria del centre. Passat aquest temps, només s’admetran altes sempre i quan hi hagi lloc. La presentació de les sol·licituds la podeu fer:

2n. Els alumnes que vulguin utilitzar aquest servei de transport hauran d’emplenar l’imprès de Sol·licitud  de transport post-obligatori, anar a qualsevol oficina del Banc de Sabadell i fer l’ingrés al número de compte ES53 0081 0111 0900 0139 8046 del Consell Comarcal de la Garrotxa, en concepte de fiança del transport.

3r. Una vegada fet el pagament, es portarà a l’Institut, presencialment al Consell amb cita prèvia o bé es pot fer el tràmit en línia. Cal el full de sol·licitud juntament amb el comprovant de l’ingrés bancari i una fotografia per poder fer el carnet d’usuari. Cal tenir en compte que no s’inscriurà ningú que no hagi pagat la fiança corresponent.

ORGANITZACIÓ GENERAL

1.- El matí del primer dia de curs, ja es podrà disposar del servei. Atès que a principi de curs encara hi ha noves matriculacions i que, per tant, el nombre d’inscrits pot augmentar, es començarà fent segons les previsions. Posteriorment, el transport s’adaptarà a les característiques del nou curs.

2.- El Consell Comarcal de la Garrotxa editarà els carnets i els lliurarà als usuaris mitjançant l’acompanyant del servei a principis de curs. Es podrà consultar el reglament del servei de transport escolar a l’adreça web www.garrotxa.cat.

3.- Cada final de mes el Consell Comarcal carregarà al núm. de compte indicat pel pare, mare o el tutor, l’import del servei, que dependrà de la parada que s’utilitzi i dels dies lectius d’aquell mes.

4.- En cas que un alumne/a es vulgui donar de baixa, haurà d’anar a la secretaria del centre i emplenar l’imprès corresponent. Quan el retorni a l’escola, haurà d’ajuntar-hi el carnet d’usuari del servei. Cal tenir en compte que el mes en què es doni de baixa també se li facturarà l’import del servei. Es pot sol·licitar només un dels trajectes, anades/tornades, però no es descomptaran els viatges que no es realitzin.