Consell Comarcal de la Garrotxa

Tràmit: Exercici del dret de cancel·lació

Objecte:
Aquest tràmit us permet sol·licitar la supressió de les dades que resultin inadequades o excessives incloses als fitxers del Consell Comarcal.

La sol·licitud de cancel·lació haurà d’indicar les dades a què es refereix i haurà d’anar acompanyada de la documentació que ho justifiqui en cada cas.

La cancel·lació de les dades dóna lloc al bloqueig, consistent en la identificació i reserva de les mateixes amb la finalitat d’impedir el seu tractament excepte per posar-les a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per atendre les responsabilitats sorgides del tractament, durant el termini de la seva prescripció. Quan hagi passat el termini esmentat, es procedirà a la supressió de les dades.

Denegació d’accés:
El Consell Comarcal podrà denegar la cancel·lació de les dades:

– Si hi ha perill per a la defensa de l’Estat (article 23.1 LOPD).

– Per qüestions de seguretat pública (article 23.1 LOPD).

– Per protegir els drets i les llibertats de tercers (article 23.1 LOPD).

– Per necessitats d’una investigació policial (article 23.1 LOPD).

– Per assegurar el compliment de les obligacions tributàries (article 23.2 LOPD).

– Si la Hisenda pública està inspeccionant la persona afectada (article 23.2 LOPD).

– Si hi ha terminis legals de conservació de les dades (fins que no hagi passat el termini no es poden suprimir) (article 33.1 LOPD Reial Decret 1720/2007).

– Si hi ha una relació contractual entre la persona titular de les dades i la persona responsable del tractament (article 33.1 Reial Decret 1720/2007).

– Ho impedeixi una llei o una norma de dret comunitari aplicable directament o quan aquesta llei o norma impedeixi al responsable revelar el tractament de les dades a què es refereix la cancel·lació (article 33.2 Reial Decret 1720/2007).

En tot cas, el Consell Comarcal haurà de justificar la denegació i informar l’afectat del seu dret a demanar la tutela de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, conforme al que disposa l’article 18 de l’LOPD.

Persones destinatàries:
Aquest dret és de caràcter personalíssim per la qual cosa només el pot exercir la persona afectada o el seu representant legal quan l’afectat ha estat declarat incapaç per exercir els seus drets o quan la persona afectada, és menor de 14 anys, o quan la persona afectada designi voluntàriament algú que la representi.

Els familiars d’una persona difunta poden exercir aquest dret, per raons familiars o anàlogues, notificant l’òbit al responsable del tractament i sol·licitant la cancel·lació de les seves dades.

Termini de presentació:
Tot l’any

Import:
Gratuït

Unitat tramitadora:
Àrea d’Administació i Recursos Humans

Òrgan responsable de la resolució:
No s’escau.

Termini de resolució:
La petició es resoldrà en el termini 10 dies a comptar des de la recepció de la sol·licitud o des del dia en què, si és el cas, s’hagin esmenat els errors de la sol·licitud.

Una vegada transcorregut aquest termini sense que de manera expressa es respongui a la petició, l’interessat pot interposar la reclamació que preveu l’article 18 de l’LOPD davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Documentació complementària:
No cal aportar documentació

Normativa d’interès:
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal

Com sol·licitar-ho presencialment:
Cal omplir els camps del formulari de sol·licitud, imprimir-lo, signar-lo de forma manuscrita i presentar-lo al registre del Consell Comarcal de la Garrotxa (Av. Onze de setembre, 22 d’Olot).

Com sol·licitar-ho telemàticament:
Accediu a l’enllaç “Empleneu la sol·licitud” i ompliu els camps requerits com a obligatoris.

Per tramitar-la electrònicament cal que disposeu d’un certificat digital. Podeu consultar els certificats digitals admesos i classificats pel Consorci AOC a la pestanya “classificació de certificats” dels servei “Validador” de la pàgina web del Consorci AOC, d’acord amb el que s’estableix a la seu electrònica, per exemple idCAT i DNIe.

Si necessiteu un certificat electrònic, podeu optar o bé per obtenir un idCAT o bé obtenir un idCAT mòbil.

Tramitació electrònica:
Empleneu la sol·licitud