Consell Comarcal de la Garrotxa

Tràmit: Ajut de menjador per a una distribució equilibrada d’alumnes amb necessitats educatives especials

Objecte:
Aquest tràmit us permet sol·licitar un ajut individual de menjador escolar per a una distribució equilibrada d’alumnes amb necessitats educatives especials.

Persones destinatàries:
La sol·licitud la poden presentar els pares, mares o tutors legals dels alumnes de la comarca de la Garrotxa que cursin de P3 fins a 4t d’ESO a qui no pertoqui la gratuïtat del servei de menjador.

Termini de presentació:

Del 15 de juny al 31 de juliol de 2020.

Import:
Gratuït

Unitat tramitadora:
Servei d’Educació

Òrgan responsable de la resolució:
Consell de Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa

Termini de resolució:
El termini màxim és de quatre mesos amb caràcter general.

Documentació:
Cal aportar obligatòriament la documentació següent:
Model normalitzat de sol·licitud.
• Còpia del DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar, o en cas de no disposar-ne, certificat de naixement o llibre de família.

Es comprovaran les dades del padró amb cada ajuntament.

Les dades econòmiques de l’exercici de 2019 es consultaran a l’Agència Tributària.

NOTA: En el cas d’alumnes de P3 a 6è que resideixin en un municipi on no hi hagi oferta del nivell educatiu corresponent, no caldrà presentar aquesta documentació, ja es comprovarà directament.

Complementària, en cas de trobar-se en un dels següents casos, cal aportar la documentació següent:
• Si sou pensionistes: Cal presentar la notificació de revaloració de la pensió o full de la prestació.
• En cas de rebre renta mínima: Full de prestació de la PIRMI.
• Si rebeu ajuts per l’habitatge: Cal presentar un certificat de l’Agència d’Habitatge de Catalunya, en concepte de subvenció.
• Si esteu divorciats: Cal presentar el conveni o sentència de divorci.

Normativa d’interès:
Bases generals d’ajuts individuals de menjadors escolars i ajuts de desplaçament 2020/2021 aprovades pel Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa en la sessió del 20 de maig de 2020.

Com sol·licitar-ho presencialment:

Cal omplir el model normalitzat de sol·licitud (a ordinador o a mà), imprimir-lo, signar-lo de forma manuscrita i presentar-lo al Servei d’Educació del Consell Comarcal de la Garrotxa.

És imprescindible sol·licitar cita prèvia a: citaprevia.garrotxa.cat o bé trucant als telèfons 972 274 998 / 972 274 900.

Com sol·licitar-ho telemàticament:
Atès que és necessària la signatura de més d’un membre de la unitat familiar, aquest tràmit no es pot presentar de forma telemàtica.