Consell Comarcal de la Garrotxa

Tràmit: Ajut de menjador escolar per necessitats socioeconòmiques

Objecte:
Aquest tràmit us permet sol·licitar un ajut individual de menjador escolar per necessitats socioeconòmiques.

Persones destinatàries:
La sol·licitud la poden presentar els pares, mares o tutors legals dels alumnes de la comarca de la Garrotxa que cursin de P3 fins a 4t d’ESO a qui no pertoqui la gratuïtat del servei de menjador.

Termini de presentació:

Al Consell Comarcal, del 2 de maig al 3 de juny de 2022.

Al mateix centre, del 2 al 27 de maig de 2022

Import:
Gratuït

Unitat tramitadora:
Servei d’Educació

Òrgan responsable de la resolució:
Consell de Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa

Termini de resolució:
El termini màxim és de quatre mesos amb caràcter general.

Documentació:
Obligatòria:

•   Model normalitzat de sol·licitud.
•   Còpia del DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar, o en cas de no disposar-ne, certificat de naixement o llibre de família.

Es comprovaran les dades del padró amb cada ajuntament.

Les dades econòmiques de l’exercici de 2021 es consultaran a l’Agència Tributària.

Complementària, en cas de trobar-se en un dels següents casos, cal aportar la documentació següent:
•    Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques.
•    Certificat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en concepte de subvenció.
•    Conveni, sentència de divorci o l’acta final de mediació del Departament de Justícia.

Normativa d’interès:
Bases generals d’ajuts individuals de menjador escolar i ajuts de desplaçament curs 2022 / 2023 aprovades pel Consell de Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa en la sessió del 16 de març de 2022.

Com sol·licitar-ho presencialment:

És imprescindible sol·licitar cita prèvia a: citaprevia.garrotxa.cat , seleccionant el servei “CITA EDUCACIÓ” o bé trucant als telèfons 972 274 998 / 972 274 900, només en els casos que s’entregui al Consell Comarcal.

Sol·licituds d’alumnes de centres educatius d’Olot: Cal omplir el model normalitzat de sol·licitud (a ordinador o a mà), imprimir-lo, signar-lo de forma manuscrita i presentar-lo al Servei d’Educació del Consell Comarcal de la Garrotxa.

Sol·licituds d’alumnes de centres educatius de la resta de comarca: Cal omplir el model normalitzat de sol·licitud (a ordinador o a mà), imprimir-lo, signar-lo de forma manuscrita i presentar-lo al centre educatiu del vostre municipi.

Com sol·licitar-ho telemàticament:
Atès que és necessària la signatura de més d’un membre de la unitat familiar aquest tràmit no es pot presentar de forma telemàtica.