Consell Comarcal de la Garrotxa

Tràmit: Justificació Subvencions Atorgades

Objecte:
Justificar subvencions atorgades per el Consell Comarcal.

Persones destinatàries:
Qualsevol persona física o jurídica beneficiària d’una subvenció del Consell Comarcal de la Garrotxa.

Termini de presentació:
Fins al 30 de novembre de l’any en curs.

Import:
Gratuït

Unitat tramitadora:
Servei de Gestió Econòmica

Òrgan responsable de la resolució:
No s’escau.

Termini de resolució:
Tres mesos

Documentació complementària:
Model DECL_SUBV_JUST de justificació de subvencions del Consell Comarcal.
Model FITX_CRED_BANC Fitxa de creditor amb dades bancàries

Normativa d’interès:
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions.

Com sol·licitar-ho presencialment:
Aquest tràmit només es pot realitzar en línia (articles 14.2.a i article 14.2.b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques).

Com sol·licitar-ho telemàticament:
Cal omplir el model normalitzat de justificació i signar-lo electrònicament.

Ompliu la fitxa de creditor i porteu-la a la vostra entitat bancària perquè us la segellin. Un cop segellada i signada per l’entitat bancària  l’entitat sol·licitant, escannejar el document i adjuntar-lo a la sol·licitud.

Aquest tràmit requereix de signatura electrònica de documentació per part del sol·licitant. Per més informació sobre com obtenir un certificat digital, accediu al tràmit “Com obtenir un certificat digital idCAT”.

Tramitació electrònica:
Tramitar