Select Page

Tràmit: Fitxa de creditor

Objecte:
Dades que es declaren a efectes de pagament per transferència bancària d’obligacions a favor de creditors i creditores del Consell Comarcal de la Garrotxa.

Persones destinatàries:
Persones físiques o jurídiques.

Termini de presentació:
Permanent. La declaració és vàlida per temps indefinit mentre el creditor no declari la modificació o baixa de forma expressa.

Import:
Gratuït

Unitat tramitadora:
Servei de Gestió Econòmica

Instruccions:
Descarregar el model normalitzat de fitxa de creditor i emplenar amb les dades que es demanen.

Signar pel creditor (o pel representant en cas de persona jurídica) i validat pel banc (o es pot substituir per qualsevol document bancari).

Presentar a través del registre general d’entrada: tramitar