Select Page

Tràmit: Ajut individual de desplaçament

Objecte:
Aquest tràmit us permet sol·licitar un ajut individual de desplaçament.

Persones destinatàries:
La sol·licitud la poden presentar els pares, mares o tutors legals dels alumnes de la comarca de la Garrotxa següents:

A) Els alumnes de P3 fins a 4t d’ESO que s’hagin de desplaçar des del seu domicili al centre escolar més proper i que la distància sigui superior a 3 km.
B) Els alumnes de P3 fins a 4t d’ESO que s’hagin de desplaçar des del seu domicili fins a la parada de transport escolar col·lectiu més propera, sempre que la distància sigui superior a 3 km.
C) Els alumnes de P3 fins a 4t d’ESO que s’hagin de desplaçar des del seu domicili fins a la parada de transport regular, sempre que la distància sigui superior a 3 km.
D) Els alumnes d’educació especial escolaritzats en centres escolars públics de la comarca que no puguin ser atesos per cap servei de transport escolar col·lectiu.
En tots els casos, l’alumne sol·licitant d’aquest ajut ha d’estar escolaritzat al centre escolar que els correspon per mapa escolar o, en funció dels casos suficientment justificats, en el més proper al seu domicili.

En el cas dels ajuts de desplaçament no obligatoris es tindrà en compte la situació econòmica de la unitat familiar.

Termini de presentació:

Al Consell Comarcal, del 2 de maig al 2 de juny de 2023.

Al mateix centre, del 2 al 26 de maig de 2023.

Import:
Gratuït

Unitat tramitadora:
Servei d’Educació

Òrgan responsable de la resolució:
Consell de Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa

Termini de resolució:
El termini màxim és de quatre mesos amb caràcter general.

Documentació:
Cal aportar obligatòriament la documentació següent:
Model normalitzat de la sol·licitud.

Normativa d’interès:
Bases generals d’ajuts individuals de menjador escolar i ajuts de desplaçament curs 2023 / 2024 aprovades per Decret de Presidència del 29 de març de 2023.

Com sol·licitar-ho presencialment:

En cas de presentar-ho al Consell Comarcal és imprescindible sol·licitar cita prèvia a: citaprevia.garrotxa.cat, seleccionant el servei “CITA EDUCACIÓ” o bé trucant als telèfons 972 274 998 / 972 274 900. En el cas de deixar-ho al centre escolar no és necessari.

Sol·licituds d’alumnes de centres educatius d’Olot: Cal omplir el model normalitzat de sol·licitud (a ordinador o a mà), imprimir-lo, signar-lo de forma manuscrita i presentar-lo al Servei d’Educació del Consell Comarcal de la Garrotxa.

Sol·licituds d’alumnes de centres educatius de la resta de comarca: Cal omplir el model normalitzat de sol·licitud (a ordinador o a mà), imprimir-lo, signar-lo de forma manuscrita i presentar-lo al centre educatiu del vostre municipi.

Com sol·licitar-ho telemàticament:

  1. Descarregar l’imprès a l’ordinador i omplir les dades.
  2. Anar a la seu electrònica per iniciar la sol·licitud.