Select Page

Serveis d’Urbanisme i Edificació

L’Àrea d’Urbanisme i Edificació porta a terme l’assessorament i la disciplina urbanística, l’assessorament d’enginyeria, la redacció de projectes d’edificació i d’obra civil, les direccions d’obra, les coordinacions de seguretat i salut, el planejament urbanístic, les fiscalitzacions tècniques d’obres incloses al PUOSC, entre altres treballs tècnics. L’Àrea també disposa de l’Oficina Comarcal d’Habitatge, on els usuaris poden demanar informació i tràmits relacionats amb aquest àmbit.

Horari d’atenció al públic:
Matins de dilluns de divendres de 08:00 a 15:00 hores.

Consell Comarcal de la Garrotxa

Av. Onze de Setembre, 22, planta baixa – 17800 OLOT.
Tel. 972 274 999
Adreça electrònica: ctorrent@garrotxa.cat

Amb el suport de:

 

El servei d’assessorament urbanístic consisteix a donar suport tècnic, en matèria d’urbanisme, als Ajuntaments, en temes de planejament general, planejament derivat, així com la redacció dels informes preceptius per a la concessió de llicències municipals. El servei de disciplina urbanística suposa portar el control i seguiment de les llicències municipals concedides en el transcurs de l’ execució de l’obra fins al seu acabament.

Per portar a la pràctica aquests serveis, cada ajuntament té assignat un tècnic que es desplaça al municipi un cop per setmana, cada 15 dies o mensualment, segons s’acorda amb el Consell Comarcal. El dia del servei i l’horari és sempre el mateix, i així queda recollit en el calendari anual.

Durant el 2012, l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal ha portat a terme l’assessorament de 10 municipis: Beuda, Castellfollit de la Roca, Maià de Montcal, Mieres, les Planes d’Hostoles, Sales de Llierca, Sant Aniol de Finestres, Sant Ferriol, Montagut i Tortellà, i la disciplina urbanística de 13 municipis: Argelaguer, Beuda, Besalú, Castellfollit de la Roca, les Planes d’Hostoles, Maià de Montcal, Mieres, Montagut i Oix, Riudaura, Sant Aniol de Finestres, Sant Ferriol, Sant Jaume de Llierca i Tortellà.

Una altra de les tasques assumides per l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell és, per encàrrec dels ajuntaments, la redacció de projectes i memòries valorades, així com les direccions d’obres -tant en matèria d’obra civil com d’urbanisme-, a més de les coordinacions de seguretat i salut. Des de l’any 2004, i atès que l’equip disposa en plantilla d’un tècnic en riscos laborals, es porten a terme les corresponents coordinacions de seguretat i salut dels projectes encarregats.

 

 

D’acord amb les convocatòries de l’Institut Català d’Energia per a la millora de la sostenibilitat i l’eficiència energètica, també es redacten auditories energètiques. El Consell Comarcal ha ofert als ajuntaments la possibilitat de sotmetre a una gestió i control de manteniment diferents equipaments municipals. A partir d’una diagnosi acurada de cada instal·lació, s’ha traçat un pla en el qual es concreten petites actuacions de millora energètica encaminades a obtenir un estalvi econòmic. També s’ha elaborat una anàlisi de la comptabilitat energètica i diagnosis dels subministraments elèctrics de 8 dels municipis de la comarca, que es troben a la plica de la compra agregada d’energia.

En col·laboració amb el Sigma s’estan redactant el plans d’acció d’energia sostenible (PAES) de 10 municipis de la comarca. Aquests documents recullen accions i propostes que poden portar a terme els municipis per reduir l’emissió de gasos a l’atmosfera, fins a un 20% l’any 2020. Aquesta actuació forma part del Pacte d’alcaldes i alcaldesses, iniciativa europea que neix com a instrument clau per implicar els governs locals en la lluita contra el canvi climàtic.

L’any 2012, el Consell Comarcal de la Garrotxa ha començat a tramitar les sol·licituds d’obtenció de les cèdules de segona ocupació. Tot i que és competència de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, d’acord amb el conveni de col·laboració signat amb el Consell Comarcal, l’Oficina Comarcal d’Habitatge de la Garrotxa ha assumit la responsabilitat de concedir aquest document que acredita que un habitatge que no sigui de nova construcció compleix amb les condicions previstes a la Llei pel dret a l’habitatge.

Així doncs, des del 13 de febrer de 2012, el Consell Comarcal és l’organisme competent per tramitar les cèdules de segona ocupació.

Des de principis de febrer i fins a finals de 2012, el Consell Comarcal ha tramitat unes 100 cèdules de segona ocupació.

  1. Altres tasques realitzades per l’Oficina Comarcal d’Habitatge de la Garrotxa són:
    Assessorament i tramitació dels ajuts per a la rehabilitació d’habitatges i d’edificis residencials.
  2. Assessorament i tramitació dels ajuts per a adquisició d’habitatge nou o usat.
  3. Assessorament i tramitació dels ajuts per a construcció d’habitatges de protecció oficial.
  4. Servei d’assessorament i inici de la tramitació per renovar els préstecs subsidiats, que són préstecs concedits amb ajuts, o bé de bonificació d’una part de la quota o en el tipus d’interès concedit, desqualificació d’habitatges de protecció oficial, denúncia d’infraccions en habitatges, entrada i revisió de les cèdules d’habitabilitat d’habitatge usat i de nova construcció.
  5. Inscripció al registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial dels municipis de la comarca de la Garrotxa, excepte Olot.
Servei de comptabilitat energètica municipal
S’està portant la comptabilitat energètica municipal a 20 municipis de la comarca, consistent en gestionar les factures d’unes 600 pòlisses de subministraments elèctrics municipals. Es recullen les factures de les diferents comercialitzadores i s’analitza si els preus i consum són correctes, també permet avaluar els consums i despeses dels equipaments per tal d’optimitzar les tarifes i potència, planificar accions d’eficiència energètica i verificar-ne el compliment de la reducció de consums un cop aplicades. També permet efectuar un seguiment i previsió econòmica de la despeses energètica municipal.

Amb el suport de: