Select Page

Servei de Projectes de Joventut

Clica aquí per veure el Pla Comarcal de Joventut 2020-2024
Clica aquí per veure el Pla Comarcal de Joventut 2020-2024 (versió extensa)

EL SERVEI DE JOVENTUT

El Servei de Joventut és l’encarregat de gestionar les accions comarcals relacionades amb l’àmbit juvenil. Presta un servei als municipis de la comarca, desenvolupant actuacions amb la finalitat d’impulsar les polítiques de joventut a la comarca i oferir a les persones joves del territori els recursos necessaris per al desenvolupament del seu propi projecte de vida.

Entre les diferents actuacions que es duen a terme s’hi inclouen la redacció, execució i gestió del Pla Comarcal de Joventut, així com la redacció i execució de Plans Locals de Joventut de diversos municipis de la comarca. També és el responsable d’executar totes aquelles competències en matèria de joventut que la Generalitat de Catalunya té delegades al Consell Comarcal de la Garrotxa: inspeccions i tramitacions d’instal·lacions juvenils, les visites de comprovació i control de les activitats de lleure dirigides a menors de 18 anys i disponibilitat d’una Oficina Jove Comarcal (en col·laboració amb l’Ajuntament d’Olot).

El treball amb les diferents administracions, entitats i agents del territori de manera col·laborativa, mancomunada, transversal i en xarxa, facilita les eines necessàries per ajudar a impulsar i desplegar accions comarcals en matèria de joventut, prenent com a referència les directrius que marca el Pla Nacional de Joventut de Catalunya.

Trobareu tota la informació a www.garrotxajove.cat.

Horari d’atenció al públic:
Matins de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores.
Consell Comarcal de la Garrotxa
Av. Onze de Setembre, 22, segona planta – 17800 OLOT.
Tel. 972275242
Adreça electrònica: joventut@garrotxa.cat
Instagram: @garrotxajove

L’OFICINA JOVE DE LA GARROTXA

L’any 2014 la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil de la Generalitat desplega l’Oficina Jove de la Garrotxa, amb l’objectiu de posar a l’abast del ciutadà jove una xarxa de serveis i equipaments que l’ajudin i li donin suport en el seu procés d’emancipació.

S’ubica a l’espai de joves Ideal, com a lloc de referència dels joves de la comarca, cèntric i de fàcil accés. Està gestionada per un equip multidisciplinari, integrat per professionals de joventut que treballen de forma col·laborativa i coordinada, amb una visió comarcal i compartint els mateixos objectius estratègics.

Parteix de tres objectius:

  1. Donar una atenció integral als joves que afavoreixi el seu desenvolupament personal i social.
  2. Prestar els serveis d’informació, orientació i/o assessorament en aquells temes que afecten la vida del jove, principalment: educació, treball, salut, habitatge i associacionisme i participació.
  3. Acompanyar i/o derivar els joves a serveis més específics o especialitzats sempre que sigui necessari.

L’Ideal-Oficina Jove de la Garrotxa presta el servei d’informació i orientació juvenil, pilar fonamental de qualsevol Oficina Jove. Informa, assessora, orienta i recolza les persones joves davant de qualsevol tràmit, gestió, dubte o necessitat d’informació i orientació que puguin tenir. Podem considerar aquest servei com la finestreta única que atén el jove en primera instància i el deriva a algun altre servei especialitzat sempre que sigui necessari.

Atenent a les característiques pròpies que defineixen la comarca i tenint en compte les necessitats dels municipis que la integren, l’Ideal-Oficina Jove de la Garrotxa ofereix tres assessories especialitzades: educació, treball i mobilitat internacional. Cadascuna d’aquestes assessories s’ofereixen presencialment i, si escau, de manera descentralitzada al municipi on visqui la persona jove. En el cas que es cregui convenient, el personal tècnic deriva les persones joves a altres departaments i recursos especialitzats de la comarca, amb la idea d’oferir al jove un assessorament molt més exhaustiu mitjançant professionals especialitzats. D’aquesta manera incorporem una òptica integral i de transversalitat de les polítiques de joventut.