Select Page

Servei de Gestió Econòmica i Administració

L’Àrea de Gestió Econòmica i Administració s’encarrega de portar a terme els acords presos pels diferents òrgans de govern del Consell Comarcal de la Garrotxa i de donar suport als municipis de la comarca i als seus ens consorciats en matèria administrativa, comptable i d’eines d’e-administració.

Amb el suport de:

Des de l’Àrea d’Administració i Suport als Municipis, mitjançant un acord amb la Diputació de Girona, s’ofereix el servei d’assessorament i assistència en matèria comptable als municipis que així ho sol·liciten. Actualment s’està donant assitència comptable als ajuntaments de Beuda, Sant Ferriol i Sant Jaume de Llierca.

Des de l’Àrea d’Administració i Suport als Municipis es potencien els sistemes de compra agregada per a les adquisicions conjuntes de material o serveis amb l’objectiu d’obtenir preus més econòmics. A banda dels 21 municipis de la Garrotxa, aquestes contractacions també es fan amb el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa i el Consorci d’Acció Social, entre altres ens.

L’objecte de les compres agregades ha estat per a l’adquisició de paper, tòner, subministrament d’electricitat i telefonia, i la contractació de serveis d’assessorament en matèria fiscal i laboral.

Des de l’any 2008, el Consell Comarcal de la Garrotxa col·labora amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) per oferir els serveis d’administració electrònica que preveu la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

El Consell Comarcal de la Garrotxa treballa per la posada en marxa dels sistemes telemàtics oferts pel Consorci AOC en matèria d’e-administració tant al mateix ens com als vint municipis dels quals el Consell és responsable (tots els municipis de la Garrotxa, excepte Olot). Alguns dels serveis que s’han posat en marxa són:

 •  eTRAM: Tramitació en línia 24 hores – 365 dies
 •  eNOTUM: Notificacions electròniques
 •  eFACT: Factura electrònica
 •  Via Oberta: L’accés i consulta a dades que estiguin en poder de les administracions públiques
 •  Geolocal: Visualització de mapes: Geoinformació
 •  Contractació Pública: Perfil del contractant

La Garrotxa ha estat, amb el suport del Consorci AOC, la primera comarca catalana en la implementació de la tramitació electrònica. Gràcies a la feina portada a terme, la Garrotxa lidera els rànquings d’utilització d’eines d’e-administració.

Delegat de Protecció de dades del Consell Comarcal de la Garrotxa

El nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades inclou, entre d’altres, la necessitat de nomenar un Delegat de Protecció de Dades.

Funcions del delegat de protecció de dades (DPD):

 • Informar i assessorar el responsable o l’encarregat i els treballadors sobre les obligacions que imposa la normativa de protecció de dades.
 • Supervisar que es compleix la normativa.
 • Assessorar respecte de l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades.
 • Cooperar amb l’autoritat de control.
 • Actuar com a punt de contacte per a qüestions relatives al tractament.

Quines són les dades de contacte de DPD?

Anna Berga Culebras
Av. Onze de setembre, 22
17800 Olot
Tel. 972274900
Adreça electrònica: lopd@garrotxa.cat