2014_7_tall.subministramentL’Oficina de Consum de la Garrotxa informa que per interrompre un servei considerat de tracte continuat, com és el cas del llum, el gas, l’aigua o bé el telèfon cal que, com a mínim, hi hagi dos rebuts o factures pendents de pagament. A més, sobre aquestes factures impagades no pot haver-hi cap reclamació no resolta.

També hem de saber que, abans de tallar-nos qualsevol subministrament, primer se’ns ha d’haver comunicat de manera fefaent i haver disposat d’un termini no inferior a 10 dies hàbils per pagar els rebuts o les factures que tenim pendents