Consell Comarcal de la Garrotxa

Pressupost

El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia formulada pel Consell Comarcal, esdevenint una eina clau per a la gestió pública, servint a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions comarcals. Té caràcter anual i conté les previsions d’ingressos que s’esperen obtenir i les despeses (crèdits pressupostaris) que com a màxim es podran realitzar en l’exercici corresponent.

 

Aquí pots consultar les dades de previsions i crèdits inicials del pressupost consolidat del Consell Comarcal de La Garrotxa amb els seus organismes autònoms locals amb la següent nomenclatura

  • CCG – Consell Comarcal de La Garrotxa
  • CMSP – Consorci de Medi Ambient i Salut Pública
  • CASG – Consorci d’Acció Social de la Garrotxa

ANY 2020 – Pressupost del Consell Comarcal de La Garrotxa

Estat de les despeses                                                                                                    Estat dels ingressos

Pressupost consolidat del Consell Comarcal de La Garrotxa

Despeses

Ingressos

ANY 2019 – Pressupost del Consell Comarcal de La Garrotxa

Estat de les despeses                                                                                                    Estat dels ingressos

Pressupost consolidat del Consell Comarcal de La Garrotxa

Despeses

Ingressos

En aquest enllaç hi trobaràs la informació relativa als estats trimestrals d’execució dels pressupostos anuals del Consell Comarcal de La Garrotxa

Consulta aquí els informes d’intervenció en relació amb el compliment per part de l’ens dels objectius d’estabilitat pressupostària que marca la llei.

Consulta aquí el nivell d’endeutament de l’ens

Consulta aquí les dades dels drets i obligacions reconeguts nets de la liquidació del pressupost consolidat del Consell Comarcal del Gironès. Us expliquem quin ha estat el resultat de l’execució dels pressupostos relatius als anys anteriors.