Select Page

Justificació Subvencions Atorgades

Objecte:
Justificar subvencions atorgades pel Consell Comarcal.

Persones destinatàries:
Qualsevol persona física o jurídica beneficiària d’una subvenció del Consell Comarcal de la Garrotxa.

Termini de presentació:
Fins al 30 de novembre de l’any en curs.

Import:
Gratuït

Unitat tramitadora:
Servei de Gestió Econòmica

Òrgan responsable de la resolució:
No s’escau.

Termini de resolució:
Tres mesos

Documentació complementària:
Model DECL_SUBV_JUST de justificació de subvencions del Consell Comarcal.
Model FITX_CRED_BANC Fitxa de creditor amb dades bancàries

Normativa d’interès:
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions.

Com sol·licitar-ho presencialment:
Aquest tràmit només es pot realitzar en línia (articles 14.2.a i article 14.2.b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques).

Com sol·licitar-ho telemàticament:
Cal omplir el model normalitzat de justificació i signar-lo electrònicament.

Ompliu la fitxa de creditor, escanejar el document i adjuntar-lo a la sol·licitud.

Aquest tràmit requereix signatura electrònica de documentació per part del sol·licitant. Per a més informació sobre com obtenir un certificat digital, accediu al tràmit “Com obtenir un certificat digital idCAT”.

Tramitació electrònica:
Tramitar