Select Page

Junta de Portaveus

Convocada pel president del Consell Comarcal, està formada pel portaveu nomenat per cada grup polític que forma part de la institució. És un òrgan no resolutori ni executiu i es reuneix amb anterioritat a la convocatòria de la sessió plenària.

La funció de la Junta de Portaveus és assessorar la presidència en aquelles matèries en què sigui requerida la Junta.

La Junta de Portaveus té les competències següents:

a) L’assessorament al President en qüestions relatives a la formació de l’ordre del dia de les sessions Plenàries de caràcter ordinari i extraordinari, i, respecte de les de caràcter urgent, quan les circumstàncies que provoquin la seva urgència així ho permetin, així com en les qüestions relatives al desenvolupament d’aquestes sessions.

b) El coneixement previ dels assumptes d’especial transcendència per a la Corporació.

c) L’estudi, informe o consulta dels assumptes que el President decideixi sotmetre a la seva consideració.

d) Assumir transitòriament les atribucions de les comissions informatives fins a la seva creació.

e) Emetre comunicats conjunts.

Els portaveus de cadascun d’aquests grups, que formen la Junta de Portaveus, son

JUNTS (JUNTS)
Portaveu: Sr. Fina Surina Gelis
Portaveu adjunt: Sr. Jordi Cargol i Cros

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL (ERC – AM):
Portaveu: Sr. Miquel Reverter i Tres
Portaveu adjunt: Sr. Pep Companys i Güell

CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP):
Portaveu: Sr. Josep Guix Feixas

ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (AMUNT):
Portaveu: Lluís Riera Callís

La Junta de Portaveus es reunirà el mateix dijous en que es porti a terme la Comissió Informativa, a les 18:00 hores, excepte que per causes excepcionals degudament motivades justifiqui la reunió en un altre dia.