El Consell Comarcal de la Garrotxa ha reclamat a la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa la necessitat urgent d’ampliar la partida destinada a beques de menjador escolar per la comarca i, en particular, ampliar els recursos que es destinen per dotar les beques que cobreixen el 25% del cost del servei menjador escolar. El curs passat, el Consell Comarcal va rebre, per atendre aquestes beques, aproximadament 48.000 €. Pel curs actual el Departament d’Ensenyament ha previst una reducció d’un 40% d’aquest import per a la Garrotxa.

L’atorgament de beques s’estableix mitjançant l’aplicació de criteris econòmics i socials establerts pel Departament d’Ensenyament i els consells comarcals resolen aquests ajuts, en tant que en tenen delegades les competències per part de la Generalitat. L’actual model de beques de menjador determina tres tipus d’ajuts en funció de barems econòmics i socials: beques que cobreixen el 100% del preu del menjador (tram 1), beques que cobreixen el 50% (tram 2) i beques que cobreixen el 25% (tram 3). Els consells comarcals són els que determinen com es distribueixen els recursos d’aquest tram 3. En el cas de la Garrotxa, es considera que el tram 3 hauria de poder atendre i cobrir els ajuts del 25% a totes les famílies que reuneixen els criteris econòmics i socials exigits pel propi Departament però que no poden rebre els ajuts del 100% ni del 50%.

La decisió del Departament d’Ensenyament de reduir els recursos es basa en criteris tècnics, derivats de l’aplicació de càlculs fets en base al conjunt de Catalunya. Aquesta decisió penalitza a comarques com la Garrotxa, on una part important de les 195 famílies beneficiàries del tram 3 i que havien tingut beca en cursos anteriors, ara se’n podrien quedar sense. Per aquest motiu, el Consell Comarcal ha reclamat a la Generalitat que assumeixi i garanteixi les ajudes d’aquest tram d’acord amb el model i proposta del Consell Comarcal, és a dir, que restitueixi l’import que rebia la comarca en cursos anteriors.

Finalment, es considera que no fer-ho seria molt injust per a les famílies de la Garrotxa. Tenint en compte que l’atorgament de beques calia resoldre’s al llarg del mes d’octubre, el Consell ha decidit resoldre favorablement els ajuts de menjador del 25% i així atendre a totes les famílies del tram 3, independentment del que decideixi la Generalitat a través del Departament d’Ensenyament.

Sol.licituds ajuts menjador i transport