Aquest dijous, 10 de març es va celebrar una nova sessió plenària del Consell Comarcal de la Garrotxa, on destaca, en l’àmbit de la conselleria de Gestió Econòmica, la liquidació del pressupost del Consell Comarcal i dels seus ens adscrits, que tanquen l’exercici 2021 amb un resultat positiu.

Pel que fa al Consell Comarcal, la institució tanca amb un import positiu que, un cop ajustat, genera un romanent de lliure disposició de 3.397.684 euros. Cal destacar que a aquest import ja s’han incorporat els 697.000 euros que corresponen al 80% del Fons de Cooperació Extraordinari, que es van rebre a finals de desembre de 2021.

En relació al Consorci de Medi Ambient i Salut Pública – SIGMA, aquest ens també tanca amb un resultat positiu de 16.728,24 euros i un romanent de tresoreria positiu de 543.000 euros. Finalment, el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa fa un tancament d’exercici amb un resultat positiu de 144.840 euros i un romanent de tresoreria de 1.224.000 euros, posant de manifest, de manera global, una bona salut financera de tot el consolidat d’aquestes institucions comarcals.

Dins d’aquesta conselleria, també destaca la modificació de crèdit del pressupost 2022, tenint en compte les dades de la liquidació de 2021 i atenent a la suspensió de les regles fiscals. Així, es proposa al Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa poder fer ús d’una part del romanent de lliure disposició per crear i suplementar algunes de les partides incloses al pressupost 2022. Una d’aquestes partides és la referent al Pla de Camins 2021-2022, on s’avançaria un total de 676.003,53 euros (que inclou finançament de la Generalitat de Catalunya, aportacions dels ajuntaments de la comarca i finançament del Consell Comarcal) per continuar la millora que el Consell Comarcal de la Garrotxa realitza en els camins de la comarca de la Garrotxa. Una altra de les partides incloses a la modificació de crèdit aprovada també inclou la millora del centre de recollida i custòdia d’animals de companyia, que sumarà 164.054,40 euros, quantitat per a la millora de les instal·lacions a la que cal sumar la subvenció del PUOSC de 72.768,54 euros. Altres actuacions incloses a la modificació de crèdit són la redacció d’un Pla de control de riscos sísmics i volcànics de la Garrotxa, a través d’un conveni amb el CSIC; l’impuls a dues investigacions sobre memòria històrica i accions de millores de l’edifici i les instal·lacions del Consell Comarcal de la Garrotxa, entre altres.

En l’àmbit de la conselleria de Medi Ambient, va destacar l’aprovació inicial de la modificació del reglament de gestió i ús del dipòsit controlat de residus municipals de la Garrotxa, pels quals s’estableixen els criteris i procediments d’admissió de residus als dipòsits controlats.

El conseller d’Educació, Sr. Castanyer, va estar l’encarregat d’exposar la proposta d’aprovació de l’expedient de contractació del servei de transport escolar dels centres educatius de la comarcal de la Garrotxa. Recordem que aquesta és una competència delegada que gestiona el Consell Comarcal i aquesta contractació, que es durà a terme a través d’un procediment obert subjecte a regulació amb varis criteris d’adjudicació,  té com a objectiu la prestació del servei de transport obligatori i no obligatori. El contracte es divideix en dos lots i l’import de cada lot, IVA inclòs, és de 906.009,28 euros, i 779.827,84 euros respectivament.

També en l’àmbit educatiu, el Consell Comarcal de la Garrotxa ha aprovat l’adhesió a l’aliança Educació 360 – Educació a temps complet, impulsada per la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, la Fundació Jaume Bofiill i la Diputació de Barcelona. Es tracta d’un compromís comarcal envers la innovació educativa i que s’emmarca també en l’elaboració del Pla Estratègic Participatiu de la Garrotxa 2020 -2030, per tal d’oferir més i millors oportunitats educatives al conjunt de la ciutadania, durant tots els temps i tots els àmbits de la vida.

En aquesta sessió plenària també es va aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestió entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal de la Garrotxa, relatiu a l’Oficina d’Habitatge de la Garrotxa, per a l’any 2022.

En l’apartat de mocions, es van aprovar per unanimitat la moció per sol·licitar a l’Agència de gestió i ajuts universitaris i de recerca (AGUAR), del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, la inclusió de la comarca de la Garrotxa en els ajuts per a mobilitat comarcal a les famílies residents. Els grups comarcals van coincidir en la necessitat de que les i els estudiants garrotxins tinguin accés a aquests ajuts, per poder desplaçar-se i continuar els seus estudis fora de la comarca. Per una altra banda, també per unanimitat, tots els grups comarcals van reivindicar la urgència de controlar, per part del Govern de l’Estat, el preu de l’electricitat, davant un mercat absolutament descontrolat i on empreses i persones consumidores estan començant a patir els efectes d’uns preus en alça. La moció també inclou la demanda a l’Executiu espanyol de fer les gestions necessàries davant la Unió Europea per establir un nou sistema de fixació del preu de l’electricitat més just i equilibrat.

Finalment, la sessió plenària va finalitzar amb un agraïment unànime a la solidaritat que estan demostrant els garrotxins i garrotxines en aquests moments, ajudant i aportant recursos al poble ucraïnès que està patint una guerra. En aquest sentit, els portaveus de tots els grups van condemnar aquesta guerra que està provocant l’èxode de milions de ciutadans ucraïnesos, provocant un desastre humanitari a Europa.