CCGARROTXA_cataleg-300x188El Consell Comarcal de la Garrotxa ha aprovat recentment el Catàleg i Protocol de Dades i Documents Interoperables  i l’ha publicat a la seva seu electrònica, dins de l’apartat “Catàlegs de dades i documents”. Podeu accedir-hi en aquest enllaç: Catàleg de Dades i Documents Interoperables

El Catàleg de dades i documents interoperables és la relació actualitzada de dades i documents de titularitat i fonts pròpies del consell comarcal, així com les dades i documents que el consell  pot consultar a d’altres administracions públiques. Val a dir que les consultes a tercers es realitzen de forma segura a través dels serveis Via Oberta del Consorci AOC i amb el consentiment de la persona interessada (tret que una norma amb rang de llei l’excepcioni).

Mitjançant aquesta iniciativa, el Consell Comarcal de la Garrotxa fa efectiu el dret dels ciutadans a no aportar les dades i documents que obren en poder de les administracions públiques, les quals han d’utilitzar mitjans electrònics per obtenir aquesta informació (Dret reconegut a l’article 6.2.b de la Llei 11/2007, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, i a l’article 25.4 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya).