Consell Comarcal de la Garrotxa

Delegat de Protecció de Dades

Delegat de Protecció de dades del Consell Comarcal de la Garrotxa

El nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades inclou, entre d’altres, la necessitat de nomenar un Delegat de Protecció de Dades.

Funcions del delegat de protecció de dades (DPD):

  • Informar i assessorar el responsable o l’encarregat i els treballadors sobre les obligacions que imposa la normativa de protecció de dades.
  • Supervisar que es compleix la normativa.
  • Assessorar respecte de l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades.
  • Cooperar amb l’autoritat de control.
  • Actuar com a punt de contacte per a qüestions relatives al tractament.

Quines són les dades de contacte del DPD?

Alícia Vila Torrents

Av. Onze de setembre, 22

17800 Olot

Tel. 972274900

adreça electrònica: [email protected]

 

 

Tractarem la teva informació amb respecte i segons el nou reglament de protecció de dades.