Select Page

Distribució equilibrada d’alumnes amb necessitats educatives especials

Document sobre la distribució equilibrada dels alumnes amb necessitats educatives especials

Un procés de repartiment equitatiu dels alumnes NEE per tots els centres educatius públics i concertats de la ciutat.

Es fa per atendre millor els infants i per reduir la concentració d’ alumnes amb NEE en centres determinats.

No. Poden tenir un ajut total, parcial o no tenir-ne.

En funció de la distància al centre educatiu i el municipi de residència poden tenir dret a ajuda de menjador i/o transport. Poden tenir un ajut total, parcial o no tenir-ne.

Els pares no reben directament cap mena d’ajuda.

Els criteris són en funció del municipi de residència, la distància i la qualificació d’alumne NEE.

Es poden beneficiar de la gratuïtat de menjador i transport:

  • Tots els alumnes que no tenen centre educatiu al seu municipi de residència (independentment de si presenta NEE).
  • Els alumnes amb NEE que tot i tenir plaça al centre que els pertoca per zona educativa són desplaçats a un centre a una distància superior a 1,5 quilòmetres a primària i 2 quilòmetres a secundària.

És un alumne que necessita una atenció especial a causa de les seves mancances físiques, psíquiques o socials.

L’encarregat de determinar la qualificació d’alumne amb NEE és el Departament d’Educació de la Generalitat a través de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP).

Ser alumne de NEE no és, en cap cas, una sort, sinó que respon a una situació de desafavoriment d’aquest alumne i la seva família en relació amb la resta. Per tant, qualsevol ajuda té com a finalitat compensar aquesta desigualtat.

La normativa del transport escolar obliga a garantir que l’alumne es recull a la parada de transport i es deixa dins el centre educatiu, així com vetllar pel bon funcionament dins l’autocar.

En el cas d’Olot, com que no a tots els centres s’hi pot arribar amb autocar, una part del trajecte (de la parada de bus més propera al centre educatiu) s’ha de fer a peu amb l’acompanyament del monitor.

Per no crear un transport exclusiu per a alumnes NEE i aprofitar els recursos públics existents. A més, és un servei més econòmic.

Sí, en funció del curs de l’alumne:

1) Alumnes de P3 a 4t de primària: Els pares han de signar una autorització de responsabilitat que els obliga a ser a la parada de bus per acompanyar i recollir els seus fills.

Si no es recull el nen a la tornada, s’envia el nen a la Policia local i s’avisa els pares perquè vagin a comissaria. Si això passa tres vegades, es retira l’ajuda.

2) Alumnes a partir de 5è de primària: Els pares han de signar el document conforme reben la targeta de transport i que la responsabilitat de la parada a l’escola o de la parada al domicili va a càrrec de la família.

Les targes del TPO estan carregades amb dos viatges diaris ( matí i tarda ) de dilluns a divendres, els dies lectius.

El trajecte ha de ser exclusivament per anar a l’escola. Es comprova dia a dia i, en cas d’un mal ús de la targeta, l’usuari ha de pagar l’import corresponent als viatges no permesos.

L’IME i el Consell Comarcal són els encarregats de controlar que es faci un bon ús de la targeta de transport.

Les targetes només estan activades al llarg del curs escolar. De dilluns a divendres.
El servei de monitors només funciona al llarg del curs escolar. De dilluns a divendres.

Si els tràmits s’han realitzat dins dels períodes establerts i l’escola és a més d’1,5 km en cas de primària o 2 km en cas de secundària, es pot sol·licitar l’ajut de transport que ofereix l’IME, per a les famílies que no han pogut ser ateses en la primera opció.

Per accedir a l’ajuda de menjador es pot presentar a la convocatòria general que convoca el Consell Comarcal.

Sí. L’ajut per a necessitats socioeconòmiques que surt a la convocatòria general d’ajuts que convoca el Consell Comarcal de la Garrotxa

Les ajudes de transport escolar i menjador les gestiona el Consell Comarcal sobre la base del finançament de la Generalitat de Catalunya.

No. D’entrada, un NEE tant pot ser autòcton com immigrant.

Gràcies a la distribució equilibrada, les escoles públiques tenen més places per a la població que no presenta NEE, ja que part dels alumnes amb NEE són desplaçats a centres concertats.

Cal no oblidar que el nombre total de places que s’ofereixen està en relació amb el nombre d’alumnes a escolaritzar. Reservar més o menys places per a alumnes amb NEE només afectarà la distribució.

Paga l’alumne que decideix anar a un centre concertat.

Si es desplaça un alumne amb NEE a un centre concertat, és el Departament d’Educació qui assumeix la quota obligatòria a través del Contracte Programa. En cap cas, es paguen altres despeses com són els llibres, assegurança, el material escolar, les sortides, etc., les quals ha d’assumir cada família pel seu compte.

Per a la ciutat representa un treball en xarxa amb un objectiu comú, la cohesió social, que representa un puntal en el Projecte educatiu de ciutat. A més a més, és la manera de no concentrar alumnes amb dificultats a centres concrets. Això garanteix una millor atenció a tots els alumnes.