Select Page

Convocatòria ajuts de menjador i desplaçament curs 2023-2024

ON ES PODEN RECOLLIR LES SOL·LICITUDS

  1. A la secretaria de l’escola / institut.
  2. Al mateix Servei d’Educació del Consell Comarcal de la Garrotxa, o es pot descarregar en format PDF.

SOL·LICITUDS – Caldrà fer-ne una per família, independentment del centre educatiu.

Es imprescindible sol·licitar cita prèvia a: citaprevia.garrotxa.cat, seleccionant el servei “CITA EDUCACIÓ” o bé trucant als telèfons 972 274 998 / 972 274 900, només en els casos que s’entregui al Consell Comarcal.

TERMINIS:

Al Consell Comarcal, del 2 de maig al 2 de juny de 2023.

Al mateix centre, del 2 al 26 de maig de 2023 (en els casos establerts en el punt següent).

PRESENTACIÓ de les sol·licituds:

S’hauran de lliurar als llocs següents en funció del centre educatiu i tipus d’ajut:

Al Consell Comarcal

SOL.LICITUD

CENTRE ESCOLAR

Ajuts de menjador i/o transport escolar

IE Greda, Volcà Bisaroques, Pla de dalt, Malagrida, Sant Roc, El Morrot, Escola Pia, Petit Plançó, Cor de Maria i Maria Reina

Ajuts de menjador escolar

Ins la Garrotxa, Ins Montsacopa, Ins Bosc de la Coma

Al mateix centre (Caldrà que us retornin una còpia de la sol·licitud segellada per tal de tenir el comprovant d’haver-la presentada.)

SOL.LICITUD

CENTRE ESCOLAR

Ajuts de menjador i/o transport escolar

Sant Cristòfol, Rocalba, Verntallat, La Bòbila, Parvulari d’en Bas, Lluís Castells, Finestres, Joan Maragall, Castanyer, Joan Roura, Les  Escomes, Castellroc, Mont Cós, Montpalau, IE Salvador Vilarrasa

Sol·licitud de transport escolar

Ins la Garrotxa, Ins Montsacopa, Ins Bosc de la Coma

IE Greda (alumnes d’ESO)

En línia – des del web www.garrotxa.cat

SOL.LICITUD

CENTRE ESCOLAR

→ Ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques.

→ Ajuts individuals de menjador per a alumnes en centres concertats.

→ Gratuïtat de menjador.

→ Ajuts de desplaçament.

→ Servei de transport escolar.

Qualsevol centre de la comarca

Característiques principals que determinen cada tipus d’ajut i servei:

AJUTS DE MENJADOR:

– Ajuts adreçats a alumnes de P3 fins a 4t d’ESO a qui no pertoqui la gratuïtat del servei de menjador.

– Es valorarà la situació econòmica i social de la unitat familiar, segons el barem aprovat pel Consell Comarcal.

Documentació obligatòria:

– Original del DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar o, en cas de no disposar-ne: certificat de naixement o llibre de família. Pels que van presentar el DNI/NIE al sol·licitar ajut de menjador el curs 22-23, no caldrà presentar-lo sempre i quan aquests documents siguin vigents i no s’hagin modificat. És responsabilitat del representant legal del sol·licitant assegurar la vigència d’aquests documents.

– Es comprovaran les dades del padró amb cada ajuntament.

– Les dades econòmiques es consultaran a l’Agència Tributària

 

Documentació complementària:

– Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques.

– Certificat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en concepte de subvenció.

– Conveni, sentència de divorci o l’acta final de mediació del Departament de Justícia.

– Ajuts adreçats a alumnes de P3 fins a 4t d’ESO que no tinguin centre educatiu al seu municipi de residència i que, d’acord amb el mapa escolar, optin per matricular-se en un centre privat concertat.

– Ajuts adreçats a alumnes de P3 fins a 6è de primària i en el cas del centre IE Greda fins a 4T ESO, que estiguin obligats a desplaçar-se fora del seu municipi de residència, per inexistència en aquest d’oferta del nivell educatiu corresponent.

AJUTS DE DESPLAÇAMENT:

  1. A) Els alumnes de P3 fins a 4t d’ESO que s’hagin de desplaçar des del seu domicili al centre escolar més proper i que la distància sigui superior a 3 km.
  2. B) Els alumnes de P3 fins a 4t d’ESO que s’hagin de desplaçar des del seu domicili fins a la parada de transport escolar col·lectiu més propera, sempre que la distància sigui superior a 3 km.
  3. C) Els alumnes de P3 fins a 4t d’ESO que s’hagin de desplaçar des del seu domicili fins a la parada de transport regular, sempre que la distància sigui superior a 3 km.
  4. D) Els alumnes d’educació especial escolaritzats en centres escolars públics de la comarca que no puguin ser atesos per cap servei de transport escolar col·lectiu.

En tots els casos, l’alumne que sol·liciti aquest ajut ha d’estar escolaritzat al centre escolar que li correspon per mapa escolar o, en funció dels casos prou justificats, en el més proper al seu domicili.

En el cas dels ajuts de desplaçament no obligatoris es tindrà en compte la situació econòmica de la unitat familiar.

L’ajut de desplaçament pot ser compatible amb qualsevol altre tipus d’ajut de menjador.

SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR

 

Cal omplir la sol·licitud corresponent i serà vigent durant tot el període d’escolarització obligatòria en el mateix centre. Només s’haurà de tornar a fer en el moment que hi hagi algun canvi o modificació de dades o bé passi a cursar estudis postobligatoris.

En el casos que els alumnes ja hagin presentat la sol·licitud durant el curs escolar 22-23, no serà necessari tornar-la a presentar, excepte que passi a estudiar ESO o estudis postobligatoris.

És responsabilitat del representant legal del sol·licitant assegurar la vigència de les dades presentades.

·       TRANSPORT ESCOLAR OBLIGATORI

– Servei adreçat a alumnes de P3 fins a 4t d’ESO que estiguin obligats a desplaçar-se fora del seu municipi de residència, per inexistència en aquest d’oferta del nivell educatiu corresponent.

·      TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI

– Servei adreçat a alumnes de P3 fins a 4t d’ESO, escolaritzats dins del seu terme municipal, que sol·liciten utilitzar el servei de transport escolar.

– El preu del transport no obligatori per al curs 2023-2024 serà de 135 euros/ matins i 135 euros/ tardes. Aquest import es cobrarà independentment del nombre de viatges per curs. El cobrament es fraccionarà amb 3 períodes mitjançant domiciliació bancària.

La normativa que regula el funcionament del transport escolar a la comarca està recollida en el Reglament de transport, que es pot consultar a la pàgina web: www.garrotxa.cat.

ACCEPTACIÓ/DENEGACIÓ

L’acceptació/denegació dels ajuts es publicarà al taulell d’anuncis del Consell Comarcal, es comunicarà a la direcció del centre i a cadascuna de les persones interessades a través d’SMS o correu electrònic.

Respecte a les sol·licituds de servei de transport escolar, s’entén per acceptat el servei en el moment que se sol·licita; només es comunicarà en el cas que no es pugui atendre la demanda.

Per a més informació o per aclarir dubtes, podeu contactar amb el Servei d’Educació del Consell Comarcal de la Garrotxa: Tel. 972 274 998 – A/e. educacio@garrotxa.cat