Consell Comarcal de la Garrotxa

Relació de llocs de treball

La relació de llocs de treball és l’instrument tècnic que permet l’ordenació del personal d’acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. Aquesta inclou tots els llocs de treball de funcionaris, laborals i eventuals, independentment si estan o no pressupostats. En aquest apartat, doncs, podràs consultar tota la relació de places d’un ens.

ANY 2021 

Clica  aquí  per consultar l’Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2021

Denominació del lloc de treball Tipologia del lloc de treball Classe de personal Classificació funcionarial Forma de provisió Dotació d’efectius  

Grup

 

 

Secretari/a

 

 

Comandament

 

 

Funcionari

 

 

Secretaria

Habilitació nacional. Proveïda per nomenament

accidental

 

 

1

 

 

A1-28

 

Interventor/ a

 

 

Comandament

 

 

Funcionari

 

 

Intervenció

Habilitació nacional. Proveïda per acumulació  

 

1

 

 

A1-28

 

 

Tresorer/a

 

 

Comandament

 

 

Funcionari

 

 

Tresoreria

Habilitació nacional. Proveïda per nomenament accidental  

 

1

 

 

A1-28

Secretari- interventor

del SAM

 

Tècnic

 

Funcionari

Secretaria assistència

municipis

Habilitació nacional.

Actualment interí

 

1

 

A1 -24

Tècnic administraci

ó especial (TAE)

 

Tècnic Comandament

 

Funcionari

Serveis jurídics , rrhh i contractació  

Concurs – oposició

 

1

 

A1-24

Tècnic administraci ó especial

(TAE)

 

Tècnic

 

Funcionari

Serveis jurídics, rrhh i contractació  

Concurs – oposició

 

1

 

A1-24

 

Arquitecte

 

Tècnic Comandament

Laboral pendent funcionarització Urbanisme i edificació  

Concurs-oposició

 

1

 

A1-24

Arquitecte Tècnic Funcionari interí Urbanisme i

edificació

Concurs-oposició 2 A1-24
Tècnic serveis assistència

interna

 

Tècnic comandament

 

Funcionària

Registre i organització interna  

Concurs-oposició

 

1

 

A2

ANY 2021 

Clica  aquí  per consultar l’Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2021

Denominació del lloc de treball Tipologia del lloc de treball Classe de personal Classificació funcionarial Forma de provisió Dotació d’efectius  

Grup

 

Gerent

 

Directiu

 

Eventual

 

Gerència

 

Nomenament

 

1

 

A1

Tècnic comptable i control pressupostar

i

 

Tècnic comandament

 

 

Laboral

 

Gestió econòmica

 

Concurs-oposició

 

1

 

A2

Tècnic de

joventut i educació

Tècnic

Comandament

Laboral Projectes

joventut i educació

Concurs-oposició 1 A2
Tècnic de joventut tècnic Laboral Projectes de joventut Concurs-oposició 4 A2
Tècnic d’educació tècnic Laboral Menjador i transport

escolar

Concurs per promoció interna 1 A2
Tècnic

comarcal d’educació

Tècnic Laboral Projectes d’educació Concurs-oposició 1 A2
Tècnic sistemes d’informació soft Tècnic Comandament Laboral Tecnologies de la informació Concurs per promoció interna 1 A2
Tècnic sistemes d’informació hard Tècnic Laboral Tecnologies de la informació Concurs-oposició 1 A2
Arquitecte

tècnic

Tècnic Laboral Urbanisme i

edificació

Concurs-oposició 2 A2
Enginyer

tècnic

Tècnic Laboral Urbanisme i

edificació

Concurs-oposició 1 A2
Tècnic de comunicació

i protocol

Tècnic comandament Laboral Servei de comunicació i

protocol

Concurs-oposició 1 A2
Tècnic

oficina de consum

Tècnic comandament Laboral Oficina de consum 1 A2
Tècnic oficina de

consum

Tècnic Laboral Oficina de consum Concurs-oposició 1 A2
Tècnic en gestió documental

i arxiu

Tècnic Laboral Gerència Concurs-oposició 2 A2
Adm. serveis jurídics , rrhh i

contractació

Administratiu/ va laboral Serveis jurídics i RRHH Concurs-oposició 3 C1
Adm.

Administració sistemes

de hard

Administratiu/ va laboral Tecnologies de la informació Concurs-oposició 1 C1
Adm.

Comptable

Administratiu/

va

laboral Gestió

econòmica

Concurs-oposició 2 C1
Adm.

d’educació

Administratiu/

va

laboral Servei

d’educació

Concurs-oposició 2 C1
Adm. administració       electrònica, transparència i LOPD Administratiu/ va laboral Administració electrònica, transparència i LOPD Concurs-oposició 1 C1

Directius Mandat 2019-2023

Gerent del Consell Comarcal de la Garrrotxa és el Sr. Sergi Martí i Arau

Retribució 52.951,22 euros anuals

Acta del 17 de juliol de 2019 de nomenament de Sergi Martí i Arau com a gerent del Consell Comarcal de La Garrotxa

Les competències de la gerència segons Decret Legislatiu 4/2003 són les següents:

Article 16
La gerència
16.1 Correspon al gerent, d’acord amb les directrius del ple i les instruccions del president:
a) Dirigir l’administració comarcal i executar els acords del ple.
b) Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i els serveis comarcals.
c) Autoritzar i disposar despeses, i reconèixer obligacions, en els límits de la delegació que li atorga el ple; ordenar pagaments i retre comptes.
d) Dirigir el personal de la corporació.
e) Exercir altres funcions que expressament li són delegades i no afecten les atribucions del president i del ple enumerades pels articles 13 i 14.
16.2 El gerent és nomenat i cessat pel ple del consell comarcal, a proposta del president. El càrrec de gerent és incompatible amb la condició de regidor. A més, se li apliquen les causes d’incapacitat i d’incompatibilitat establertes per als membres del consell comarcal. El gerent té la condició de funcionari eventual. Si la persona designada és funcionari de la Generalitat o de l’Administració local, se l’ha de declarar en situació de serveis especials.

Càrrecs de confiança Mandat 2019-2023

En la legislatura 2019-2023 el Consell Comarcal de La Garrotxa no disposa de càrrecs de confiança

Clica aquí per conèixer quant cobren els empleats públics del Consell Comarcal en funció de les categories dels treballadors.