Consell Comarcal de la Garrotxa

El Ple

El Ple és el màxim òrgan de manifestació de la voluntat del Consell Comarcal; està integrat per tots els consellers i conselleres i el presideix el president o el vicepresident que legalment el substitueix. Hi assisteix el gerent amb veu i sense vot.

Correspon al Ple:

 • Elegir el president del Consell Comarcal.
 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Exercir la iniciativa de modificació dels límits comarcals, l’alteració del nom de la comarca i la modificació de la capitalitat.
 • L’adopció o modificació de la bandera, ensenya o escut de la comarca.
 • L’adopció d’acords inicials de creació i modificació de comarques.
 • Establir l’organització del Consell Comarcal i aprovar el Reglament orgànic.
 • La creació i la regulació dels òrgans complementaris i dels organismes públics de gestió de serveis.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i dels expedients per a l’exercici d’activitats econòmiques.
 • Determinar la imposició i ordenació dels recursos propis de caràcter tributari i les aportacions dels municipis de la comarca, d’acord amb el que estableixen el articles 39 i 41 del TRLOCC.
 • Delegar competències en els municipis, i  transferir funcions o activitats a altres administracions públiques, així com  acceptar els encàrrecs de gestió i  l’exercici de les competències que li deleguin l’ Administració de la Generalitat, la Diputació Provincial, els municipis, les mancomunitats i les comunitats de municipis, i les organitzacions associatives d’ens locals, llevat que aquestes siguin imposades obligatòriament per llei.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • Alienar el patrimoni.
 • La concertació d’operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
 • La contractació d’obres, subministraments, assistències tècniques o serveis i la gestió de serveis públics, d’acord amb el que estableixen les bases d’execució del pressupost, sempre  que la quantia excedeixi del 5% dels recursos ordinaris del pressupost de la comarca, i del 50% del límit general aplicable als contractes susceptibles d’utilitzar el procediment negociat per raó de la quantia d’acord amb les disposicions establertes en els articles 141, paràgraf g), 182 paràgraf i) i k), i 210 paràgraf h) del  RD legislatiu 2/2000 de 16 de juny; i també els contractes plurianuals
 • La cessió o concessió de béns i  la gestió de serveis públics, en els supòsits que la seva quantia excedeixi del 5% dels recursos ordinaris del pressupost de la comarca.
 • Aprovar i modificar els pressupostos i aprovar els comptes. Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions en els supòsits previstos en les bases d’execució del pressupost.
 • Aprovar les ordenances governatives, les ordenances fiscals i els reglaments comarcals.
 • Aprovar els plans comarcals.
 • Exercir la potestat expropiatòria.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, la fixació de la quantitat de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això d’acord amb les normes reguladores de la funció pública local, i també separar del servei els funcionaris de la corporació, llevat del que estableix l’article 99.3 de la Llei de bases de règim local, i ratificar l’acomiadament del personal laboral.
 • Aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball,
 • Plantejar conflictes de competències a altres entitats locals i a altres administracions públiques.
 • Exercir accions administratives i judicials, i la declaració de lesivitat dels actes administratius.
 • L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris  del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.000.000 euros
 • L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
 • Exercir les altres atribucions que expressament fixen les lleis i aquelles que la legislació assigna a la comarca i no atribueixi a altres òrgans comarcals. D’aquestes atribucions, el Ple podrà delegar  el gerent per a les que tinguin un caràcter merament executiu.

També correspon al Ple:

 • Votar la moció de censura al president.
 • Resoldre sobre la qüestió de confiança plantejada pel president, que es regirà pel disposat en la legislació electoral general.
 • Nomenar i separar el gerent.
 • Determinar el nombre de comissions informatives i la seva composició.
 • Aprovar el programa d’actuació comarcal i adoptar els acords relatius a la creació i l’establiment dels serveis comarcals.
 • Acordar la constitució de consorcis per gestionar serveis mancomunats o l’establiment de convenis intercomarcals entre diversos municipis pertanyents a comarques diferents.
 • La coordinació dels serveis municipals, per raons d’interès comarcal.
 • Aprovar convenis amb els municipis, la Diputació, la Generalitat de Catalunya i altres ens institucionals, per a la prestació de serveis i l’exercici de competències.
 • Exercir la iniciativa per a l’elaboració de plans territorials parcials.
 • Participar en la formulació dels altres plans que elabora i aprova la Generalitat i desplegar-ne les determinacions.
 • Exercir la iniciativa legislativa davant del Parlament de Catalunya mitjançant la presentació d’una proposició de llei.
 • Delegar  el president, el gerent o el Consell de Presidència per a qualsevol de les atribucions que té assignades, entre elles les facultats sobre l’autorització de despeses i el reconeixement d’obligacions, excepte les especificades com a indelegables per la normativa vigent.

La funcions que siguin delegades  al gerent no podran afectar  les atribucions del president i del Ple, previstes  en els articles 13 i 14 del TRLOCC.

L’acord de la delegació inclourà l’àmbit dels assumptes als quals es refereix, les facultats que es deleguin i també les condicions específiques d’exercici d’aquestes.

Actualment, el Consell Comarcal de la Garrotxa està format per 25 consellers. L’any 2007, i de resultes de l’augment de la població de la Garrotxa, el Consell Comarcal va ampliar el nombre de representants: els 19 consellers inicials van passar als 25 actuals.

Composició dels grups comarcals – Mandat 2019-2023

Junts per Catalunya (JUNTS)

 • Santi Reixach Garriga
 • Fina Surina Gelis
 • Bernat Sanz Fernández
 • Joan Gainza Agustí
 • Aniol Sellabona Aguilera
 • Gemma Canalias Rafel
 • Jordi Güell Güell
 • Montse Torras Surroca
 • Pere Vila Frigola
 • Albert Fàbrega Sànchez
 • Jordi Cargol Cros
 • Maria Vidal Jodar
 • Antoni Arimany Torrent
 • Miquel Puig i Castañé

logopsc Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progés (PSC-CP)

 • Josep Guix i Feixas

erc Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM)

 • Josep Calm Masó
 • Josep Alfred Cairó Munné
 • Pep Companys Güell
 • Rosa Maria González Arreu
 • Vicenç Xavier Micó Vidal
 • Judit Martra Serrat
 • Joan Planella Quer
 • Miquel Reverter Tres
 • Isabel Rigat Aulí

logo CUP Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu (CUP-PA)

 • Lluís Riera Callís

Organització de les diferents àrees de govern, les quals seran anomenades conselleries comarcals i que seran dirigides pels consellers/es delegats/des o consellers/es que tot seguit es nomenen:

 • Vicepresidenta primera i consellera comarcal delegada d’Acció Social: Fina Surina i Gelis
 • Vicepresident segon i conseller comarcal delegat de Medi Ambient i Salut Pública: Jordi Cargol i Cros.
 • Conseller comarcal delegat de Territori, Mobilitat, Infraestructura i Energia: Jordi Güell i Güell.
 • Conseller comarcal delegat d’Assistència als municipis: Joan Gainza i Agustí.
 • Conseller comarcal delegat de Desenvolupament Local: Pere Vila i Frigola.
 • Consellera comarcal de delegada de Turisme i Cultura: Maria Vidal i Jodar.
 • Consellera comarcal delegada d’Educació: Gemma Canalias i Rafel.
 • Conseller comarcal delegat de Joventut: Aniol Sellabona i Aguilera.
 • Consellera comarcal delegada de Gestió Econòmica: Montserrat Torras i Surroca.
 • Conseller comarcal delegat d’Esports i Lleure: Albert Fàbrega i Sànchez.
 • Conseller comarcal delegat de Sistemes d’Informació: Bernat Sanz i Fernández.
 • Conseller comarcal delegat d’Organització interna: Antoni Arimany i Torrent.
 • Conseller comarcal delegat de Consum: Miquel Puig i Castañé.