Consell Comarcal de la Garrotxa

El Ple

El Ple és el màxim òrgan de manifestació de la voluntat del Consell Comarcal; està integrat per tots els consellers i conselleres i el presideix el president o el vicepresident que legalment el substitueix. Hi assisteix el gerent amb veu i sense vot.

Correspon al Ple:

 • Elegir el president del Consell Comarcal.
 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Exercir la iniciativa de modificació dels límits comarcals, l’alteració del nom de la comarca i la modificació de la capitalitat.
 • L’adopció o modificació de la bandera, ensenya o escut de la comarca.
 • L’adopció d’acords inicials de creació i modificació de comarques.
 • Establir l’organització del Consell Comarcal i aprovar el Reglament orgànic.
 • La creació i la regulació dels òrgans complementaris i dels organismes públics de gestió de serveis.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i dels expedients per a l’exercici d’activitats econòmiques.
 • Determinar la imposició i ordenació dels recursos propis de caràcter tributari i les aportacions dels municipis de la comarca, d’acord amb el que estableixen el articles 39 i 41 del TRLOCC.
 • Delegar competències en els municipis, i  transferir funcions o activitats a altres administracions públiques, així com  acceptar els encàrrecs de gestió i  l’exercici de les competències que li deleguin l’ Administració de la Generalitat, la Diputació Provincial, els municipis, les mancomunitats i les comunitats de municipis, i les organitzacions associatives d’ens locals, llevat que aquestes siguin imposades obligatòriament per llei.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • Alienar el patrimoni.
 • La concertació d’operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
 • La contractació d’obres, subministraments, assistències tècniques o serveis i la gestió de serveis públics, d’acord amb el que estableixen les bases d’execució del pressupost, sempre  que la quantia excedeixi del 5% dels recursos ordinaris del pressupost de la comarca, i del 50% del límit general aplicable als contractes susceptibles d’utilitzar el procediment negociat per raó de la quantia d’acord amb les disposicions establertes en els articles 141, paràgraf g), 182 paràgraf i) i k), i 210 paràgraf h) del  RD legislatiu 2/2000 de 16 de juny; i també els contractes plurianuals
 • La cessió o concessió de béns i  la gestió de serveis públics, en els supòsits que la seva quantia excedeixi del 5% dels recursos ordinaris del pressupost de la comarca.
 • Aprovar i modificar els pressupostos i aprovar els comptes. Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions en els supòsits previstos en les bases d’execució del pressupost.
 • Aprovar les ordenances governatives, les ordenances fiscals i els reglaments comarcals.
 • Aprovar els plans comarcals.
 • Exercir la potestat expropiatòria.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, la fixació de la quantitat de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això d’acord amb les normes reguladores de la funció pública local, i també separar del servei els funcionaris de la corporació, llevat del que estableix l’article 99.3 de la Llei de bases de règim local, i ratificar l’acomiadament del personal laboral.
 • Aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball,
 • Plantejar conflictes de competències a altres entitats locals i a altres administracions públiques.
 • Exercir accions administratives i judicials, i la declaració de lesivitat dels actes administratius.
 • L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris  del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.000.000 euros
 • L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
 • Exercir les altres atribucions que expressament fixen les lleis i aquelles que la legislació assigna a la comarca i no atribueixi a altres òrgans comarcals. D’aquestes atribucions, el Ple podrà delegar  el gerent per a les que tinguin un caràcter merament executiu.

També correspon al Ple:

 • Votar la moció de censura al president.
 • Resoldre sobre la qüestió de confiança plantejada pel president, que es regirà pel disposat en la legislació electoral general.
 • Nomenar i separar el gerent.
 • Determinar el nombre de comissions informatives i la seva composició.
 • Aprovar el programa d’actuació comarcal i adoptar els acords relatius a la creació i l’establiment dels serveis comarcals.
 • Acordar la constitució de consorcis per gestionar serveis mancomunats o l’establiment de convenis intercomarcals entre diversos municipis pertanyents a comarques diferents.
 • La coordinació dels serveis municipals, per raons d’interès comarcal.
 • Aprovar convenis amb els municipis, la Diputació, la Generalitat de Catalunya i altres ens institucionals, per a la prestació de serveis i l’exercici de competències.
 • Exercir la iniciativa per a l’elaboració de plans territorials parcials.
 • Participar en la formulació dels altres plans que elabora i aprova la Generalitat i desplegar-ne les determinacions.
 • Exercir la iniciativa legislativa davant del Parlament de Catalunya mitjançant la presentació d’una proposició de llei.
 • Delegar  el president, el gerent o el Consell de Presidència per a qualsevol de les atribucions que té assignades, entre elles les facultats sobre l’autorització de despeses i el reconeixement d’obligacions, excepte les especificades com a indelegables per la normativa vigent.

La funcions que siguin delegades  al gerent no podran afectar  les atribucions del president i del Ple, previstes  en els articles 13 i 14 del TRLOCC.

L’acord de la delegació inclourà l’àmbit dels assumptes als quals es refereix, les facultats que es deleguin i també les condicions específiques d’exercici d’aquestes.

Actualment, el Consell Comarcal de la Garrotxa està format per 25 consellers. L’any 2007, i de resultes de l’augment de la població de la Garrotxa, el Consell Comarcal va ampliar el nombre de representants: els 19 consellers inicials van passar als 25 actuals.

Composició dels grups comarcals – Mandat 2019-2013

Junts per Catalunya (JUNTS)

 • Santi Reixach Garriga
 • Fina Surina Gelis
 • Bernat Sanz Fernández
 • Joan Gainza Agustí
 • Aniol Sellabona Aguilera
 • Gemma Canalias Rafel
 • Jordi Güell Güell
 • Montse Torras Surroca
 • Pere Vila Frigola
 • Albert Fàbrega Sànchez
 • Jordi Cargol Cros
 • Maria Vidal Jodar
 • Antoni Arimany Torrent
 • Miquel Puig i Castañé

logopsc Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progés (PSC-CP)

 • Josep Guix i Feixas

erc Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM)

 • Josep Calm Masó
 • Josep Alfred Cairó Munné
 • Pep Companys Güell
 • Rosa Maria González Arreu
 • Vicenç Xavier Micó Vidal
 • Judit Martra Serrat
 • Joan Planella Quer
 • Miquel Reverter Tres
 • Isabel Rigat Aulí

logo CUP Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu (CUP-PA)

 • Lluís Riera Callís

Organització de les diferents àrees de govern, les quals seran anomenades conselleries comarcals i que seran dirigides pels consellers-coordinadors o consellers que tot seguit es nomenen:

Conselleria comarcal de Benestar Social

a) Atenció primària.
b) Atenció a la família.
c) Atenció a la gent gran.
d) Atenció als disminuïts físics i psíquics.
e) Atenció a l’acolliment, a la infància i adolescència.
f) Atenció a la dependència.
g) Drogodependències.
h) Acolliment d’immigrants.
i) Gestió de centres hospitalaris i d’atenció primària.
j) Serveis de tutela i atenció a la violència de gènere.
k) Suport a l’accessibilitat i transport adaptat.
l) Igualtat de gènere.
m) Igualtat d’oportunitats.

Conseller-coordinador de Benestar Social: Joan Casas i Carreras.

Conselleria comarcal Adjunta a la Presidència

a) Comunicació.
b) Relacions institucionals.
c) Coordinació amb els grups polítics.
d) Coordinació i seguiment del Pla d’Actuació Comarcal (PAC).

Conseller adjunt a la Presidència: Josep Berga i Vayreda.

Conselleria comarcal d’Educació i Joventut

a) Competències delegades de transport i menjadors escolars.
b) Gestió de menjadors escolars.
c) Promoció dels ensenyaments professionals i universitaris a la comarca.
d) Seguiment del Consorci per a la Normalització Lingüística.
e) Pla Comarcal de Joventut.
f) Suport a la implementació de les polítiques de joventut municipals.
g) Instal•lacions juvenils.

Consellera-coordinadora d’Educació i Joventut: Maria del Mar Roca i Reixach
Conselleria comarcal de Medi Ambient i Salut Pública

a) Serveis comarcals de proveïment d’aigua, sanejament, recollida i tractament de deixalles.
b) Control d’activitats susceptibles d’afectar al medi natural.
c) Control ambiental: contaminació acústica, emissions gasoses i abocaments líquids, abocaments de residus.
d) Educació mediambiental i sostenibilitat.
e) Control, recollida i custòdia d’animals domèstics.
f) Atenció i Protecció dels espais d’interès natural.
g) Coordinació amb la Junta de Protecció de la Zona Volcànica i altres ens competents en matèria de medi ambient.
h) Regulació de l’accés motoritzat al medi natural.
i) Redacció de plans de protecció civil.
j) Coordinació dels plans de protecció civil.
k) Prevenció d’incendis i inundacions.
l) Salut Pública.
m) Qualsevol altre competència assignada al Consorci SIGMA en matèria de Medi ambient i Salut Pública.

Conseller-coordinador de Medi Ambient i Salut Pública: Santi Reixach i Garriga

Conselleria comarcal de Promoció Econòmica i Turisme

a) Impuls a Garrotxa Desenvolupament.
b) Emprenedoria.
c) Ocupació.
d) Suport als municipis en l’àmbit de la promoció econòmica.
e) Promoció turística.

Conseller-coordinador de Promoció Econòmica i Turisme: Eduard Llorà i Cullet

Conselleria comarcal de Consum

a) Seguiment de l’Oficina de Consum de la Garrotxa.
b) Disciplina de mercat i funció inspectora.
c) Junta Arbitral de Consum.
d) Assistència als municipis en matèria de Consum.

Consellera de Consum: Núria Zambrano i Costejà

Conselleria comarcal d’Esports i Lleure

a) Seguiment del Consell Esportiu de la Garrotxa.
b) Promoció i suport a les activitats de lleure.
c) Promoció i suport a les activitats esportives.

Conseller d’Esports i Lleure: Albert Fàbrega i Sánchez

Conselleria comarcal de Gestió Documental, Arxiu i Cultura

a) Seguiment de la Comissió de seguiment de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa.
b) Assistència als municipis en matèria arxivística.
c) Foment de les manifestacions i activitats culturals i artístiques.
d) Valorització del patrimoni cultural.

Consellera de Gestió Documental, Arxiu i Cultura: Mònica Boix i Pagès

Conselleria comarcal de Gestió Econòmica

a) Gestió pressupostària, comptable i fiscal de la Corporació.
b) Contractació d’obres, serveis i subministraments de la Corporació.
c) Assistència als municipis en matèria pressupostària i comptable.

Consellera de Gestió Econòmica: Fina Surina i Gelis

Conselleria comarcal de Territori i Urbanisme

a) Seguiment del Pla director territorial de la Garrotxa.
b) Gestió del Pla Únic d’Obres i Serveis.
c) Oficina d’Habitatge.
d) Assessorament energètic.
e) Assistència als municipis en matèria urbanística.

Conseller de Territori i Urbanisme: Jordi Alcalde i Gurt

Conselleria comarcal d’Organització Interna i Assistència als Municipis

a) Organització i règim intern del personal.
b) Organització administrativa.
c) Assistència als municipis en matèria jurídica.
d) Assistència als municipis en matèria administrativa.

Conseller d’Organització Interna i Assistència als Municipis: Josep Maria Cros i Roca

Conselleria comarcal de Mobilitat, Infraestructures i Camins

a) Infraestructures de comunicació viària.
b) Transport públic de viatgers i mobilitat.
c) Seguiment del Pla de camins de la Garrotxa.
d) Seguiment del Pla Comarcal de Muntanya.

Conseller de Mobilitat, Infraestructures i Camins: Joan Gainza i Agustí

Conselleria comarcal de Sistemes d’Informació

a) Infraestructures i desplegament de les xarxes de telecomunicacions.
b) Desplegament de les eines d’Administració electrònica.
c) Assistència tècnica informàtica de la Corporació.
d) Promoció del coneixement i ús de les tecnologies de la informació.
e) Assistència als municipis en matèria informàtica.

Conseller de Sistemes d’Informació: Jordi Cargol i Cros