Consell Comarcal de la Garrotxa

Comissió de Coordinació de Govern

La Comissió de Coordinació de Govern és un òrgan de govern col·legiat que, encapçalat pel President de la Corporació, és integrat per consellers i conselleres, en un nombre no superior a un terç del nombre legal dels membres del Consell Comarcal.

La Comissió de Coordinació de Govern que estarà formada pel president, els vicepresidents i els consellers delegats que formen part de l’equip de govern, el gerent i el secretari.

És atribució del President tant la determinació del nombre de membres de la Comissió de Coordinació de Govern com el nomenament dels seus components.

Correspon a la Comissió de Coordinació de Govern assistir el President en l’exercici de les seves atribucions. Té també aquelles competències que els altres òrgans del Consell Comarcal li deleguen i aquelles altres que li reconeix la legislació.

La Comissió de Coordinació de Govern que estarà formada pel president, els vicepresidents i els consellers delegats que formen part de l’equip de govern, el gerent i el secretari.

Composició de la Comossió de Coordinació de Govern – Mandat 2019-2023

 • President: Santi Reixach i arriga
 • Vicepresidenta primera i consellera comarcal delegada d’Acció Social: Fina Surina i Gelis
 • Vicepresident segon i conseller comarcal delegat de Medi Ambient i Salut Pública: Jordi Cargol i Cros
 • Conseller comarcal delegat de Territori, Mobilitat, Infraestructura i Energia: Jordi Güell i Güell
 • Conseller comarcal delegat d’Assistència als municipis: Joan Gainza i Agustí
 • Conseller comarcal delegat de Desenvolupament Local: Pere Vila i Frigola
 • Consellera comarcal de delegada de Turisme i Cultura: Maria Vidal i Jodar
 • Consellera comarcal delegada d’Educació: Gemma Canalias i Rafel
 • Conseller comarcal delegat de Joventut: Aniol Sellabona i Aguilera
 • Consellera comarcal delegada de Gestió Econòmica: Montserrat Torras i Surroca
 • Conseller comarcal delegat d’Esports i Lleure: Albert Fàbrega i Sànchez
 • Conseller comarcal delegat de Sistemes d’Informació: Bernat Sanz i Fernández
 • Conseller comarcal delegat d’Organització interna: Antoni Arimany i Torrent
 • Conseller comarcal delegat de Consum: Miquel Puig i Castañé
 • Gerent: Sergi Martí i Arau
 • Secretari: Eva Ortiz Tudela

La Comissió de Coordinació de Govern es reunirà amb caràcter ordinari com a màxim dos dimecres al mes, de forma alterna amb el Consell de Presidència, a les 13h.