Select Page

Consell de Presidència

El Consell de Presidència té com a funcions assistir el president, assessorar-lo, donar-li suport , coordinar les actuacions de les diferents comissions, i exercir les funcions i aprovar els acords que li siguin delegats pel Ple o la Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa, d’acord amb els articles 11.l) del present Reglament orgànic i els articles 52.4 i 53.3 del Text refòs de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).

Format pel president i un nombre de consellers no superior a un terç dels membres de la corporació, que el compondran entre els vicepresidents i els presidents de les comissions informatives, o els consellers delegats amb responsabilitat sobre un àrea de govern.

Correspon al Consell de Presidència:

a) Despeses derivades d’expedients de contractació administrativa o reconeixement i autorització de despesa:

 • Despesa ordinària: autoritzar i disposar totes les despeses ordinàries i reconèixer obligacions superiors a 3.000 euros, sempre que la seva quantia no excedeixi l’import dels crèdits autoritzats en el pressupost i excepte aquelles que hagin estat aprovades per la Presidència i el Ple dins l’àmbit de les seves competències.
 • Aprovació i adjudicació dels contractes administratius qualificats de menors per la llei de contractes del sector públic.
 • Autorització, Disposició i dins els límits següents depenent la classe de contracte:
  • Contractes d’obres: de 3.000€ a  200.000€ (IVA inclòs)
  • Contractes de subministres: de 3.000€ a 100.000€ (IVA inclòs)
  • Contractes de serveis: de 3.000€ a 100.000€ (IVA inclòs), i la seva durada no sigui superior a   quatre anys.
  • Contractes de gestió de serveis públics: fins a 50.000 € (IVA inclòs), i la seva durada no sigui superior a quatre anys.
 • Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de totes les despeses de personal a excepció de les nòmines mensuals.

b) L’aprovació de projectes d’obra, i de serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.

c) Adquirir i alienar patrimoni, i fer operacions de crèdit la quantia de les quals no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost comarcal.

d) Aprovar els convenis de col·laboració o de finançament econòmic a subscriure amb altres ens i institucions públiques i privades, excepte aquells que facin referència a la prestació de serveis i l’exercici de competències, que hagin de ser subscrits amb un municipi, amb la Diputació, o amb altres ens públics, els quals hauran de ser aprovats pel Ple de la Corporació.

e) Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de la Corporació. En el supòsit de declarar la lesivitat d’un acte emanat del Ple de la Corporació, s’haurà de convalidar els acords en la primera sessió plenària.

f) Aprovar certificacions d’obres.

g) Aprovar i resoldre els expedients d’aplicació de penalitats contractuals derivades d’incompliments contractuals de contractistes i concessionaris de serveis.

h)  Sol·licitar i acceptar subvencions.

i) Atorgar subvencions, d’acord amb les bases aprovades pel Ple de la Corporació.

j)  Totes les atribucions en matèria de personal no incloses en l’article 52.2.j) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya o que altres disposicions en matèria de Funció Pública Local no atribueixin expressament al Ple de la corporació i no hagin estat delegades al president de la Corporació; especialment l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla de personal aprovada pel Ple, aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, i aprovar la compatibilitat del personal al servei de la corporació.

El Consell de Presidència està presidit per la presidència del Consell i integrat per un màxim de vuit consellers comarcal, d’entre els quals hi han d’assistir els vicepresidents.

Composició del grup comarcal – Mandat 2019-2023

 • Sr. Santi Reixach i Garriga (president)
 • Sra. Fina Surina i Gelis
 • Sr. Jordi Cargol i Cros
 • Sr. Jordi Güell i Güell
 • Sr. Joan Gainza i Agustí
 • Sra. Gemma Canalias i Rafel
 • Sr. Aniol Sellabona i Aguilera
 • Sr. Pere Vila i Frigola
 • Sr. Albert Fàbrega i Sánchez

El Consell de Presidència es durà a terme, com a màxim, dos dimecres al mes, el primer i/o el tercer a les 13.00 hores

En aquest enllaç podràs consultar ha totes les actes del Consell de Presidència que té com a funcions assistir el president que en la presa de decisions que de l’ens.