El Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya és la norma que regula la gestió del servei de menjador escolar a Catalunya. D’acord amb aquesta normativa, els consells comarcals han assumit la competència delegada per part de la Generalitat i, lògicament, l’han de prestar d’acord amb la normativa en matèria de contractació pública.

Actualment, el Consell Comarcal de la Garrotxa gestiona de manera directa un total de 20 menjadors escolars de centres educatius de la comarca. Igualment, el Consell també té subscrits alguns convenis de col·laboració amb Associacions de Famílies d’Alumnes (AFA) i ajuntaments de la comarca per tal que siguin ells els responsables de la gestió del servei de menjador. Aquesta possibilitat de gestió, en el cas de les AFA, està condicionada al fet que aquestes assumeixen la gestió del servei de forma directa, és a dir, sense la contractació d’empreses del sector. Així, el Consell hadonat l’opció a les AFA a poder continuar fent la gestió directa del menjador i, en cas contrari, si es volia fer a través d’empresa, aquesta gestió passava a ser mitjançant la licitació pública del servei del Consell Comarcal.

El curs passat, les AFA de les escoles del Pla de Dalt i Malagrida d’Olot no van acceptar cap de les dues opcions proposades i van interposar, en un primer moment, un recurs especial en matèria de contractació contra l’adjudicació del servei de menjador escolar. El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) va resoldre els recursos interposats (resolució 339/2021 i 340/2021) contra el Consell Comarcal, inadmetent-los a tràmit per manca de legitimació per presentar un recurs en matèria de contractació.

Malgrat aquesta resolució, que permetia continuar amb l’adjudicació de la licitació realitzada pel Consell Comarcal de la Garrotxa a l’empresa Serunion (recordem que és la mateixa empresa que fins aquell moment prestava el servei de menjador a la escoles Malagrida i Pla de Dalt) ambdues associacions van decidir interposar un recurs contenciós-administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Aquest recurs es va presentar a finals del mes de desembre de l’any passat i, en el mateix recurs, es demanava l’establiment de mesures cautelars, concretament, la suspensió de la tramitació del procediment de contractació del servei de menjador de les escoles Malagrida i Pla de Dalt d’Olot.

El Consell Comarcal de la Garrotxa es va oposar a la mesura cautelar sol·licitada, al·legant la competència que el marc legal vigent atorga als consells comarcals, per a la gestió dels menjadors escolars. Finalment, el TSJC va acordar denegar a les associacions demandants l’establiment de la mesura cautelar perquè, textualment “no s’ha aportat un principi de prova ni tampoc les parts demandants han especificat de quina manera l’execució de la resolució del TCCSP pot causar perjudicis irreparables als alumnes”. La resolució denegatòria també fa al·lusió a que les al·legacions no van acompanyades d’un principi de prova dels perjudicis que la continuació de l’execució del contracte pogués tenir en els alumnes.

El Consell Comarcal de la Garrotxa creia que, d’acord amb la resolució de les cautelars, s’obria la possibilitat de finalitzar el litigi judicial i els costos associats que implica qualsevol demanda i procediment judicial. Malauradament, aquest passat mes de juny les dues AFA han volgut continuar endavant amb el procediment de demanda i, en conseqüència, el Consell Comarcal ha hagut de continuar defensant-se del contenciós presentat per la seva part.

Lamentem, novament, la situació de conflicte i recordem que el Consell Comarcal ha prestat el servei de menjador en els dos centres des del segon trimestre del curs passat amb total normalitat i qualitat i amb un menor cost per a les famílies usuàries.