Select Page

Comissió Especial de Comptes

És nomenada per revisar i elaborar informes dels comptes del Consell Comarcal i de tots els organismes que en depenen.

Aquesta comissió és formada per un representant de cadascun dels grups polítics amb representació al Consell Comarcal i els consellers no adscrits a cap grup.

Està composada per un representant de cadascun dels grups polítics amb representació en el consell comarcal i adoptarà les decisions per vot ponderat d’acord amb el nombre de consellers comarcals respectius.

Els membres de la Comissió Especial de Comptes seran els següents:
President:
Sr. Santi Reixach i Garriga

Vocals:
Sra. Montserrat Torras i Surroca (JUNTS)
Sr. Pere Vila i Frigola (JUNTS)
Sr. Josep Alfred Cairó i Munné (ERC-AM)
Sr. Lluís Riera i Callís (CUP-AMUNT)
Sr. Josep Guix i Feixas (CP)
Sr. Josep Serra i Puigvert (PSC-CP)

Les funcions atribuïdes a aquesta comissió són les que estableix l’article 15 Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre:

Article 15 – La comissió especial de comptes

15.1 La comissió especial de comptes és formada per un representant de cadascun dels grups polítics amb representació en el consell comarcal i adopta les decisions per vot ponderat d’acord amb el nombre de consellers comarcals respectius.

15.2 Correspon a la comissió especial de comptes examinar i estudiar els comptes anuals del consell comarcal i emetre’n informe.

Una vegada a l’any i abans de l’u de juny, el President haurà de convocar als membres de la Comissió als efectes de debatre els comptes generals del pressupost, els comptes de patrimoni i els comptes dels valors independents i auxiliars del pressupost.