De les 657 reclamacions presentades durant 2018, un 74’8% s’han resolt satisfactòriament pel consumidor

Durant l’any 2018, l’Oficina de Consum de la Garrotxa ha atès 2.654 persones, de les quals 657 han presentat una reclamació (un 30,5% més que l’any anterior), 17 han presentat queixes i 1 persona ha presentat denúncia.

Pel que fa a la residència dels reclamants, en un 76,56% són d’Olot i la resta dels diferents pobles de la comarca.

En quant a les temàtiques de les reclamacions realitzades a l’Oficina de Consum de la Garrotxa veiem que 203 reclamacions són de serveis de telecomunicacions, un 30,9% del total. Aquestes es refereixen pel que fa a la telefonia fixa (contractació línies, facturació, gestió d’avaries); de la telefonia mòbil (cobrament indegut de permanències, facturacions SMS Premium, interrupcions de servei, contractacions de productes) i internet (dificultats per donar-se d’alta o baixa, interrupcions de servei, facturació).

El segon sector en reclamacions, amb 117 reclamacions, són els serveis bàsics de llum, aigua i gas, representen un 17,81% de les reclamacions. Aquestes es refereixen a pràctiques poc clares i abusives que fan servir algunes companyies amb els seus clients. Conflictes amb la facturació, gestió d’altes i baixes o talls indeguts de subministrament són aspectes que generen disconformitat amb el servei per part dels consumidors. En el cas de l’aigua, les reclamacions giren, novament, al voltant d’aspectes relacionats amb la facturació. En aquest àmbit, a la Garrotxa, pràcticament totes les empreses subministrades d’aigua estan adherides al sistema arbitral de consum, fet que dona una eina més al consumidor per resoldre els conflictes amb les empreses.

En l’àmbit dels serveis generals s’han produït 102 reclamacions i el sector de serveis financers ha tingut 61 reclamacions.

I per últim, destacar les 101 reclamacions han estat relacionades amb el transport de viatgers. Gran part d’aquestes són derivades de les vagues que van patir a l’estiu diferents companyies aèries.

De nou, l’Oficina de Consum de la Garrotxa s’ha unit, per a la difusió i foment de l’arbitratge de Consum a Turisme Garrotxa i l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa per a informar als seus establiments adherits. En aquest 2018, s’han adherit 8 noves empreses a l’arbitratge. També s’han continuat fent visites presencials i s’han realitzat enviaments a través de correu electrònic. En total, s’ha arribat a 48 establiments. La Garrotxa continua sent la primer comarca de Girona amb més establiments adherits a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya, i la quarta de tota Catalunya.

L’Oficina de Consum de la Garrotxa continua centrant una part important de la seva acció en informar la societat en general, a través diferents accions, sobre aspectes de consum o bé sobre novetats legislatives. Al llarg de 2018 s’han organitzat 7 sessions adreçades a consumidors i empreses.

També s’han visitat 23 establiments de la comarca per tal d’informar-los i facilitar-los la normativa a seguir en quan a les condicions tècniques de venda, així com comprovar el seu acompliment.

Finalment, per setè any consecutiu s’ha impulsat la Consulta del Mes. A partir de la reclamació i/o el dubte que ha tingut més repercussió durant el mes anterior, l’Oficina de Consum elabora informació sobre el procés que cal seguir per donar resposta a un conflicte de consum. Durant 2018 aquest espai apareix cada mes a La Comarca, El 29 i s’emet a Ràdio Olot durant quinze dies.